Organització del sistema sanitari

Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat / Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRETO 185/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DECRET 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

normativa decreto decret
PDF

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s’estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals
PDF

RESOLUCIÓ 17 nov 2017 dispersió geogràfica de l’EAP de la zona bàsica de salut 11

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina l’índex de dispersió geogràfica de l’equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut 11, del Departament de Salud de Dénia

el verger dispersió dénia
PDF

DECRET 91/1995, de 16 de maig.

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern. Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutario.

personal funcionari normativa autonomica integració estatutari decret
PDF

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009.

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d’infermer/a d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut.

resolució places d'infermeria normativa autonomica concurs de trasllats
PDF

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places de comare d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut.

resolució normativa autonomica concurs de trasllats cobrir plaçes
PDF

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 27274, director econòmic de l’Hospital Doctor Peset (Departament 10), dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

rrhh resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 32776, director econòmic del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009.

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal, d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els organismes que en depenen.

resolució regulació normativa autonomica llistes d'ocupació cobertura temporal categories
PDF

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març.

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

traspas reial decret personal mitjans hospital general básic
PDF

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual cita les persones interessades en el procediment administratiu que s’indica a comparéixer en la via jurisdiccional.

rrhh resolució procediment administratiu persones interesades cita
PDF

DECRET 25/2009, de 13 de febrer.

DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

registre sanitari organització normativa autonomica decret
PDF

LEY 3/2007, de 5 de febrero.

LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa autonomica llei col.legi oficial
PDF

EY 3/2007, de 5 de febrero.

LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa estatal llei col.legi oficial
PDF

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2007

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el Curs de Diplomat de Sanitat.

sanitat resolució normativa autonomica diplomat
PDF

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per a 2008 (EVES).

resolució pla de formació normativa autonomica eves
PDF

DECRET 228/2007, de 23 de novembre,

DECRET 228/2007, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Plataforma per a la Investigació en Seguretat Alimentària.

seguretat alimentaria plataforma normativa autonomica decret
PDF

DECRET 220/2007, de 2 de novembre,

DECRET 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, pel qual regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.

normativa autonomica desfibriladors decret
PDF

ORDE de 27 de setembre de 2007,

ORDE de 27 de setembre de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les queixes, els suggeriments i els agraïments en l’àmbit de les institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut i de la Conselleria de Sanitat.

suggeriments queixes ordre normativa autonomica agraïments
PDF

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007,

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual se cita les persones interessades en els procediments abreujats número 2/00997/2007-EE i número 2/001144/2007-PSM.

rrhh resolució procediments normativa autonomica
PDF

DECRET 151/2007, de 14 de setembre,

DECRET 151/2007, de 14 de setembre, del Consell, pel qual determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2008.

normativa autonomica decret calendari laboral
PDF

ORDE de 26 de juliol de 2007

ORDE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a establir un conjunt d’activitats dirigides a la millora integral de la promoció, prevenció, rehabilitació, atenció i la qualitat assistencial de la salut mental a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2007.

salut mental rehabilitació prevenció ordre normativa autonomica bases reguladores atenció activitats
PDF

DECRET 120/2007, de 27 de juliol

DECRET 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret conselleria salut
PDF

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007,

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual s’aprova el sistema de desenvolupament professional del CHGUV.

resolució presidència normativa autonomica chguv
PDF

DECRET 102/2007, de 13 de juliol,

DECRET 102/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.

servicis sanitaris normativa autonomica inspecció decret llei decret
PDF

DECRET 92/2007, de 6 de juliol,

DECRET 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

presidència normativa autonomica estructura decret
PDF

ORDE d’1 de març de 2007

ORDE d’1 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea i regula la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

ordre normativa autonomica comissió ciéncies salut
PDF

LLEI 12/2007, de 20 de març

LLEI 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

normativa autonomica modificació llei
PDF

LLEI 3/2007, de 5 de febrer,

LLEI 3/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa autonomica llei col.legi
PDF

LLEI 2/2007, de 5 de febrer,

LLEI 2/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, de creació del Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana.

optometristes òptics normativa autonomica llei creació col.legi
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006.

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

treball seguretat salut resolució president institut valencià
PDF

LLEI 5/2006, de 25 de maig

LLEI 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

normativa autonomica llei avap
PDF

ORDE de 4 d’octubre de 2006

ORDE de 4 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la llista de les malalties sotmeses a declaració obligatòria.

ordre modifica malalties llistes
PDF

ORDE de 31 de maig del 2006

ORDE de 31 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de personal en alguns òrgans de la conselleria.

personal òrgans ordre normativa autonomica
PDF

LLEI 7/2006, de 9 de juny,

LLEI 7/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.

ordenació normativa autonomica llei farmacèutica
PDF

LLEI 6/2006, de 9 de juny,

LLEI 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentlistes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei col.legi oficial bibliotecaris
PDF

DECRET 149/2006, de 6 de octubre

DECRET 149/2006, de 6 de octubre, del Consell, de Creació del Consell Assessor d’Investigació en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

salut normativa autonomica investigació decret ciéncies
PDF

LLEI 9/2005, de 18 de novembre

LLEI 9/2005, de 18 de novembre,de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei enginyers quimics col.legi
PDF

LLEI 8/2005, de 18 de novembre,

LLEI 8/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei higienistes dentals col.legi
PDF

LLEI 7/2005, de 18 de novembre

LLEI 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

llei informatics enginyers col.legi
PDF

ORDE de 12 de maig de 2005,

ORDE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea els departaments de salut.

salut ordre normativa autonomica departaments
PDF

ORDE de 18 d’abril de 2005,

ORDE de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual constituïx el Comité Assessor de Vacunacions de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica comité
PDF

ORDE de 26 de setembre de 2005

ORDE de 26 de setembre de 2005 del conseller de Sanitat, per la qual es crea el Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

salut mental ordre normativa autonomica assesor
PDF

DECRET 85/2003, de 27 de juny

DECRET 85/2003, de 27 de juny,del Consell de la Generalitat, pel qual cessen els alts càrrecs de la Conselleria de Cultura i Educació.

normativa autonomica decret cesse
PDF

ORDE de 31 juliol de 2003

ORDE de 31 juliol de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual desplega el Decret 116/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament ordre normativa autonomica
PDF

Edicte de notificació subscrit el 26 de desembre de 2001

Edicte de notificació a les persones interessades en el procediment de declaració de nul·litat de la clàusula novena B) del conveni de col·laboració subscrit el 26 de desembre de 2001 entre la Conselleria de Sanitat i la Diputació de València per a la creació d’un Consorci per a la gestió de l’Hospital General Universitari de València.

normativa autonomica edicte conveni consorci
PDF

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2003

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2003 del secretari autonòmic per a l’Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat, per la qual atribuïx al comissionat de la Conselleria de Sanitat en l’Hospital Comarcal de la Ribera les funcions que l’ordenament vigent conferix a la Direcció d’Atenció Primària de l’Àrea 10.

resolució ordenament normativa autonomica comisisionat atenció primària
PDF

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2003

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2003 de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual disposa el registre i la publicació del Conveni Col·lectiu Laboral per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat a la Comunitat Valenciana per als anys 2003 i 2004 (Codi núm. 8000265).

sector privat resolució residències normativa autonomica conveni col·lectiu
PDF

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2003

RESOLUCIÓ de la Subsecretaria de la AVS de 16/6/03 por la que se aprueban instrucciones para la tramitación de los documentos de evaluación de los MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

resolució mir instrucció documents avaluació
PDF

DECRET 116 /2003, d’11 de juliol

DECRET 116 /2003, d’11 de juliol,del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF

LLEI 3/2003, de 6 de febrer

LLEI 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

sanitaria ordenació normativa autonomica llei
PDF

ORDE de 29 de gener de 2004

ORDE de 29 de gener de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana.

pla ordre oncologia normativa autonomica
PDF

LLEI 11/2003, de 10 d’abril

LLEI 11/2003, de 10 d’abril de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat.

persones amb discapacitat normativa autonomica llei estatut
PDF

ORDE de 29 de març de 2004

ORDE de 29 de març de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana.

ordre normativa autonomica mortalitat perinatal
PDF

ORDE de 10 d’octubre de 2003

ORDE de 10 d’octubre de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual es creen fitxers informatitzats.

ordre normativa autonomica informatitzats fitxers
PDF

ORDE de 5 de desembre de 2003

ORDE de 5 de desembre de 2003,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l’Orde de 20 de maig de 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el reconeixement d’oficialitat dels cursos que en matèria de sanitat tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.

ordre oficialitat normativa autonomica cursos
PDF

ORDE de 18 de maig de 2004

ORDE de 18 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula la publicació del Butlletí Terapèutic Valencià.

terapèutic ordre normativa autonomica butlletí
PDF

ORDE de 14 d’abril de 2003,

ORDE de 14 d’abril de 2003, de la Conselleria de Sanitat, que crea l’Oficina del Pla del Càncer .

pla ordre normativa autonomica cancer
PDF

LLEI 2/2004, de 28 de maig

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball.

seguretat i salut laboral normativa autonomica llei institut valencià
PDF

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2000.

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2000, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de pròrroga del Conveni de cooperació en matèria de salut pública entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Societat Valenciana de Pediatria.

salut pública resolució pediatria normativa autonomica cooperació
PDF

ORDRE de 24 de març de 2000.

ORDRE de 24 de març de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la de 25 de febrer de 2000 (DOGV núm. 3.711, de 17.03.2000), per la qual es regulen els Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) i el Serveis d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU).

samu ordre normativa autonomica cicu
PDF

LEI 8/2000, de 23 de juny

LLEI 8/2000, de 23 de juny, de creació del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica logopedes llei col.legi
PDF

DECRET 47/2000, de 17 d’abril

DECRET 47/2000, de 17 d’abril, del Govern Valencià, pel qual modifica en part el Decret 186/1996, de 18 d’octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l’Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat.

organització normativa autonomica estructura decret atenció especialitzada
PDF

ACORD de 17 d’abril de 2000

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF

ACORD de 17 d’abril de 2000

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF

ORDRE de 3 de gener de 2000

ORDRE de 3 de gener de 2000, del conseller de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 87/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, modificat pel Decret 198/1999, de 19 d’octubre.

reglament organic ordre normativa autonomica
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2000

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2000, de la Direcció General per als Recursos Humans i Econòmics, mitjançant la qual se cita les persones interessades en el procediment abreujat número 118/2000.

rrhh resolució recurs normativa autonomica
PDF

ORDRE de 25 de novembre de 1999

ORDRE de 25 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el nou calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica infantils calendari
PDF

LLEI 2/2000, de 31 de març,

LLEI 2/2000, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Col·legi Oficial de Protèsics Dentals de la Comunitat Valenciana.

protèsics dentals normativa autonomica llei creació
PDF

LLEI 1/2000, de 30 de març.

LLEI 1/2000, de 30 de març, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei fisioterapeutes col.legi
PDF

DECRET 158/1999, de 17 de setembre.

DECRET 158/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la creació del Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Castelló, per segregació del Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de la III Regió, i es disposa la seua inscripció en el Registre de Col.legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

odontòlegs normativa autonomica decret col.legi
PDF

ORDRE de 15 de novembre de 1999.

ORDRE de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de contractació administrativa, gestió econòmica i gestió de personal, en diversos òrgans de les unitats territorials de la conselleria i de les institucions sanitàries que en depenen.

ordre normativa autonomica gestió economica gestió de personal deleguen atribucions administrativa
PDF

DECRET 126/1999, de 16 de agost.

DECRET 126/1999, de 16 de agost, del Govern Valencià, pel qual es crea el Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat.

normativa autonomica informació poblacional decret
PDF

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 1999.

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 1999, de la Subse-cretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

resolució normativa autonomica conveni col.laboració
PDF

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 1999.

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 1999, dels sotssecretaris per a l'Agéncia Valenciana de la Salut i per als Recursos de Sanitat, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen en la Secretaria General les funcions que els corresponen en matèria de personal i inspecció de serveis.

resolució personal i inspecció normativa autonomica funcions
PDF

DECRET 87/1999, de 30 de juliol de 1999.

DECRET 87/1999, de 30 de juliol de 1999, del Govern Valenciá, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 1997.

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 1997,del secre­tari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dicta normes sobre la borsa de treball d 'institucions sanitaries, en desplegament de l'acord de 13 de març de 1997.

resolució normativa autonomica borsa de treball
PDF

ORDRE de 10 de febrer de 1997.

ORDRE de 10 de febrer de 1997,de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es deleguen atribu­cions en materia económica i pressupostaria a diversos órgans de la Conselleria i de les institu­cions sanitaries que en depenen.

ordre normativa autonomica atribucions
PDF

ORDRE de 10 de març de 1997

ORDRE de 10 de març de 1997de la Conselleria de Sanitat, per la qual s' aproven diverses delega­cions d' atribucions en materia de personal en favor de diversos organs de la Conselleria.

personal ordre normativa autonomica atribucions
PDF

ORDRE de 10 de marc; de 1997.

ORDRE de 10 de marc; de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en materia económica i pressupostaria en diferents órgans de la conselleria i d'institucions sanitaries que en depenen.

pressupostària ordre normativa autonomica
PDF

LLEI 8/1998, de 9 de desembre

Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei fundacions
PDF

DECRET 16/1997, de 28 de gener

DECRET 16/1997, de 28 de generdel Govern Valencia, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilancia en Salut Pública.

vigilancia normativa autonomica decret
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996 de laDirecció General del Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valen­ciana, per la qual es disposa la publicació de1 'Acord Marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i Consum i les Mutualitats d 'Accidents deTreball i Malalties Professionals de la Seguretat Social que actuen a la Comunitat Valenciana.

resolució mutualitats malalties professionals acord accidents de treball
PDF

ORDRE de 6 d’octubre de 1997.

ORDRE de 6 d'octubre de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les Unitats de Malal­ties Infeccioses als hospitals dependents de la Con­selleria de Sanitat.

unitats ordre normativa autonomica malalties infeccioses
PDF

DECRET 3 1/199 7, de 26 de febrer.

DECRET 3 1/199 7, de 26 de febrer del GovernValencia, pel qual s 'aprova el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria d 'Obres Públiques,Urbanisme i Transports.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF

ORDRE de 28 d’octubre de 1996

ORDRE de 28 d'octubre de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el regim de dedicació del personal medic.

regim personal medic ordre normativa autonomica
PDF

DECRET 186/1996, de 18 d’octubre de 1996

DECRET 186/1996, de 18 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, pel qual s'aprova el Reglament de 1 'Estructura, l'Organització i el Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

organització normativa autonomica decret
PDF

CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996,

CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996, de la direcció general del Servei Valencia de Salut, d'inclusió d'objectius d'arees de primaria i d'adequació de mecanismes de treball de la inspecció en materia d'incapacitat temporal.

normativa autonomica incapacitat temporal circular arees de primaria
PDF

CIRCULAR 6/96, 10 de setembre de 1996

CIRCULAR 6/96, 10 de setembre de 1996, de la Direcció General del Servei Valencia de Salut, sobre la instauració de mecanismes per al control Salud,de la prestació de serveis amb mitjans aliens al Ser­vei Valencia de Salut i adequació deis mecanismes de treball de la inspecció.

prestació de serveis normativa autonomica control salut circular
PDF

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996, de la Direc­ció General del Servei Valencia de Salut, d'adaptació a la Llei 42/1994, de 30 de desembre, dels models P9 i P9/1 de prestació per incapacitat temporal i de l'informe destinat a l'obtenció de la prestació per maternitat.

normativa a maternitat incapacitat temporal circular
PDF

ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996

ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996, deis conse­llers d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum,per la qual es desplega el Decret 97/1996, de 21 de maig, sobre mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Generalitat Valenciana.

quirúrgiques ordre normativa autonomica llistes d'espera
PDF

DECRET 97/1996, de 21 de maig

DECRET 97/1996, de 21 de maig, del Govern Valencia, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

quirúrgiques normativa autonomica llistes d'espera decret
PDF

RESOLUCIÓ de 28 de marr; de 1996

RESOLUCIÓ de 28 de març de 1996, del secretari general de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat que fa referencia als criteris de ces­sament de personal, per a executar l'Oferta d'Ocupació de 1994.

resolució normativa autonomica mesa sectorial cessament
PDF

ORDRE de 9 de febrer de 1996

ORDRE de 9 de febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el Programa de Prevenció de Cancer de Mama de la Comunitat Valenciana.

programa prevenció ordre normativa autonomica cancer mama
PDF

ORDRE d’ 11 de gener de 1996

ORDRE d' 11 de gener de 1996, del conseller deSanitat i Consum, per la qual es modifica l'artide 3 de l'Ordre de 27 d'abril de 1993, del conseller deSanitat i Consum, per la qual crea la comissió assessora de mútues d'accidents de treball i malalties pro­fessionals a la Comunitat Valenciana.

ordre normativa autonomica mutues d'accidents malalties professionals
PDF

LLE18/1995, de 29 de desembre

LLE18/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de mesures fiscals, administratives i d'organÍfzació, de la Generalitat Valenciana.

normativa autonomica llei fiscal adminsitratives
PDF

ORDRE de 16 d’agost de 1995

ORDRE de 16 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual deroga I'Ordre de 31 de maig de 1995, de la mateixa conselleria, que defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica arees de salut
PDF

ORDRE de 2 d’agost de 1995

ORDRE de 2 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual efectua delega­cions en materia económica i pressupostaria en diversos órgans de la conselleria.

pressupostària ordre normativa autonomica
PDF

ORDRE de 12 de maig de 1995

ORDRE de 12 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual estableix l' ordenació territorial dels centres de planifica­ció familiar i la cobertura d' aquests.

territorial ordre normativa auto centres de planificació
PDF

DECRET 133/1995, de 19 de juny

DECRET 133/1995, de 19 de juny, del Govern valencia, pel qual regula l'autorització dels ser­veis medics d'empresa en la Comunitat Valencia­na.

serveis medics normativa autonomica decret
PDF