Productivitat


Decret 38/2007Distribució de l'assignació econòmica:

La quantitat a percebre, en concepte de complement de productivitat variable en còmput anual, per cada treballador amb dret a açò serà la següent:

CPV (ij) =PF(ij) × DET(ij) × CGij) × (P)/365

On:
CPV(ij) = Complement de Productivitat Variable a percebre pel treballador i del departament j
P = Valor del punt en euros.
PF(ij) = Puntuació final del treballador i del departament j.
DET(ij) = Dies efectius treballats en l'any pel treballador i del departament j. Dias = 365 en anys no bixests i 366 en bixests.
CG(ij) = Coeficient de grup del treballador, d´acord als següents valors:
Grup CG: A1: 1,00
A2: 0,65
C1: 0,40
C2: 0,30
D: 0,20

3.2. Dies treballats en l'any:

3.2.1. S'entén per dies treballats en l'any, en el context d'aquest decret, el nombre total de dies d'un mateix any en els quals un treballador s'ha mantingut en actiu.

3.2.2. En el còmput dels dies treballats en l'any solament es descompta el temps de permisos sense sou, si els hi haguera.

3.2.3. Per als treballadors, la jornada dels quals siga inferior a la jornada ordinària, el nombre de dies treballats en l'any es reduirà en el factor que representa la relació entre ambdues. No es tindrà en compte la reducció derivada de permisos reglamentaris de reducció d'horari.

3.3. Dies efectius treballats:

S'entén per dies efectius treballats, en el context d'aquest decret, el nombre de dies treballats en l'any menys els dies d'absència per incapacitat temporal motivada per contingències comunes. No es descompten els períodes d'incapacitat per contingències laborals ni els permisos reglamentaris.

NO ES COBRA SI:
< 30 Punts
< 90 dies treballats continus
<180 dies traballats discontinus
Residents

A tenir en compte:

"Els objectius han de ser comunicats i pactats en cada nivell amb els responsables d'aquest nivell. Els objectius del Departament de Salut es pactaran amb el seu equip directiu, així com aquest pactarà amb cada responsable d'unitat els seus objectius i, al seu torn, el responsable d'unitat pactarà amb els professionals depenents d'ella els objectius individuals".

"Els criteris utilitzats per a l'avaluació seran públics, de manera que els professionals puguen modificar el seu comportament i orientar la seua actuació per a obtenir el millor resultat".

"Tots els professionals tenen dret a disposar d'objectius individuals en el marc de la unitat funcional o centre al que estiguen adscrits. Per a açò, poden exigir al responsable de la unitat funcional o centre que els comunique per escrit els seus objectius individuals".