Permisos i llicències estatutaris


Los permisos y licencias deberán ser solicitados por escrito con la justificación documental correspondiente. La denegación se motivará siempre por escrito.

Matrimoni o unió de fet

Quinze dies naturals

Trasllat de domicili

Un dia

Mort o malaltia greu d’un familiar

En 2018 s'equipara el part a la malaltia greu a efectes d'aquest permís. Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre el permís de gestació i sobre la consideració del supòsit de part amb efecte equivalent al permís per malaltia greu de familiar de 22/12/2017
Primer grau consanguinitat o afinitat
Tres dies hàbils (a 5 dies en distinta població)
Segon grau consanguinitat o afinitat.
Dos dies hàbils (a 4 dies en distinta població)
El grau d’afinitat és el mateix que el de consanguinitat del cònjuge.
Criteri d'aplicació del concepte de distinta localitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. El concepte distinta població suposa la necessitat d'efectuar un desplaçament extraordinari en l'aplicació d'aquest permís. Així doncs, l'administració entén que aquest desplaçament extraordinari no es produeix si el fet causant del permís es produeix, tant en la localitat de residència com en la de treball, i per tant el concepte distinta localitat s'ha d'entendre a una localitat distinta de la de residència i/o de la de treball.

Exàmens oficials

Durant els dies de la seua celebració.

Embaràs

Permís a partir de la setmana 37 de gestació fins el part. A partir de la setmana 35 si l'embaràs es multiple.

Naixement

Pare: 4 setmanes. Mare 16 setmanes
Preparació al part i exàmens prenatals
El temps indispensable
Lactància menor de 12 mesos
Una hora per dia divisible en dues meitats o Permís retribuït que acumula les hores en jornades completes.

Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal

El temps indispensable
Consultes mèdiques pròpies, de menors, ancians o discapacitats al seu càrrec.
El temps indispensable
Assistència a cursos, congressos o reunions científiques
40 hores cada any coincidents amb l’horari de treball, supeditats a necessitats del servei.

A càrrec de majors, discapacitat o menor de 12 anys que necessita especial dedicació

Una hora de reducció de jornada retribuïda Reducció de la jornada de treball, amb la disminució de retribucions que corresponga.

Per malaltia molt greu de familiar 1r grau

Reducció fins al 50% de la jornada laboral, per un termini màxim d’un mes, amb caràcter retributiu.

Assumptes particulars

Six dies a raó de 7 hores per dia en 2013

Addicionals de vacances

A partir de 15 anys de servei 1 dia addicional.
A partir de 20 anys de servei 1 dia addicional.
A partir de 25 anys de servei 1 dia addicional .
A partir de 30 anys de servei 1 dia addicional

Vacances

22 dies hàbils. (no es consideren dies hàbils els dissabtes)

Festius especials

Els festius especials són el 24, 25 i 31 de desembre, l’1 i el 6 de gener i les nits del 24 i 31 de desembre. Jornada laboral 1.589 hores anuals.
L’hora nocturna és compta a 1,25 l’hora.

Llicències NO retribuïdes

Permís sense sou
Personal amb més de 3 anys de serveis amb nomenament fix o temporal. Des de 15 dies naturals consecutius fins a 3 mesos cada 2 anys. És poden concedir més de 3 mesos si es tracta de beques o cursos que contribuïsquen al perfeccionament professional.
Excedència per cura d’un fill o familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
Fins a 3 anys computables a efectes de triennis, carrera i Seguretat Social. El lloc de treball és reservarà durant 2 anys.
Excedència per interès particular.
És necessari haver prestat serveis efectius durant els 5 anys anteriors a la sol·licitud. No computa a efectes de triennis ni carrera professional. Temps mínim 2 anys.

Graus de parentiu afinitat o consanguinitat.

1r Grau
Cònjuge, Pares, Sogres, Fills ,Gendres, Nores
2n Grau
Germans, Germans del cònjuge, Nets, Avis
3r Grau
Nebots, Oncles, Besnéts, Besavis

Prestació per incapacitat temporal

  • Des del 1r dia fins al 3r: es percebrà màx. 50% retribucions.
  • Des del 4t dia fins al 20é: es percebrà màx. 75% retribucions.
  • Del 21é dia en avant: 100 % de les retribucions.
  • 100% en IT per accident, malaltia professional, hospitalització o intervenció quirúrgica.

Llei 55/2003. Estatut Marc. Decret 137/2003. Llei 7/2007 Estatut Bàsic de l’Empleat Públic , Decret 175/06 Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març.