LLE18/1995, de 29 de desembre

LLE18/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de mesures fiscals, administratives i d'organÍfzació, de la Generalitat Valenciana.

normativa autonomica llei fiscal adminsitratives
PDF