Edicte de notificació subscrit el 26 de desembre de 2001

Edicte de notificació a les persones interessades en el procediment de declaració de nul·litat de la clàusula novena B) del conveni de col·laboració subscrit el 26 de desembre de 2001 entre la Conselleria de Sanitat i la Diputació de València per a la creació d’un Consorci per a la gestió de l’Hospital General Universitari de València.

normativa autonomica edicte conveni consorci
PDF

Estatuts Consorci Hospital General Universitari de València

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2003, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es disposa la publicació dels Estatuts del Consorci Hospital General Universitari de València de data 26 de desembre de 2001, reflectits com a annex I del present anunci, i de l’acord de delegació de competències en matèria de personal, contractació i gestió econòmica aprovat en la sessió del Consell de Govern del consorci de data 12 de desembre de 2003

valència hospital general estatuts consorci
PDF