Modificació dels Estatuts de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 164/2005, de 4 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Agència Valenciana de Salut.

modificació estatuts
PDF

Modificació dels Estatuts de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 77/2005, de 15 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Agència Valenciana de Salut, aprovats pel Decret 25/2005, de 4 de febrer.

modificació estatuts agència
PDF

Estatuts reguladors de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven els Estatuts reguladors de l’Agència Valenciana de Salut.

salut estatuts agencia
PDF

Estatuts Consorci Hospital General Universitari de València

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2003, del director gerent del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es disposa la publicació dels Estatuts del Consorci Hospital General Universitari de València de data 26 de desembre de 2001, reflectits com a annex I del present anunci, i de l’acord de delegació de competències en matèria de personal, contractació i gestió econòmica aprovat en la sessió del Consell de Govern del consorci de data 12 de desembre de 2003

valència hospital general estatuts consorci
PDF

ORDRE Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries de la Seg Social

ORDRE de 5 de juliol de 1971 per la qne s'aprova l'Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

personal no sanitari no sanitari institucions sanitàries estatuts
PDF