Personal estatutari: normativa estatal

Text refundit de la Llei del Estatut Básic Empleat Públic

Real Decret Legislatiu 5/2015, 30 d'octubre, per el que s'aprova el text refundit de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic.

normativa estatal
PDF

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

estatut bàsic
PDF

Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre,

Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació públic i d'estímul a l'economia

decret llei
PDF

Reial Decret 184/2015 d’equivalències de les categories professionals

Reial Decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels servicis de salut i el procediment de la seua actualització.

reial decret categories professionals catàleg
PDF

Mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat

Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions

urgents sostenibilitat mesures urgents mesures de cohesió mesures cohesió
PDF

Correcció d’errors de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Correcció d'errors del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

pressupostària estabilitat correcció
PDF

Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

vacances permisos paga extra modificacions mesures jubilació forçosa jubilació it forçosa estabilitat
PDF

Llei Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Real Decreto legislativo 5/2015 Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

estatut bàsic empleat públic
20151031_EBEP.pdf">PDF

LLEI ORGÀNICA per a la igualtat efectiva de dones i homes

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

tutela igualtat descriminació
PDF

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

vacances torns situacions retribucions promoció planificació places permisos mobilitat llicències
PDF

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

LLEI 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

sanitàries professions ordenació
PDF

LLEI de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

vida familiar reducció de jornada reducció permisos ordenació jornada excedències conciliació
PDF

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s’aprova l’Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s'aprova l'Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat i Auxiliar de Clinica de la Seguretat Social.

sanitari personal auxiliar sanitari no facultatiu estatut auxiliar
PDF

ORDRE Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries de la Seg Social

ORDRE de 5 de juliol de 1971 per la qne s'aprova l'Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

personal no sanitari no sanitari institucions sanitàries estatuts
PDF