LEY 20/2007, de 11 de julio.

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

treballador autonom normativa estatal llei estatut
PDF

LLEI 11/2003, de 10 d’abril

LLEI 11/2003, de 10 d’abril de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat.

persones amb discapacitat normativa autonomica llei estatut
PDF

Estatut dels Treballadors

Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

treballadors estatut
PDF

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s’aprova l’Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s'aprova l'Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat i Auxiliar de Clinica de la Seguretat Social.

sanitari personal auxiliar sanitari no facultatiu estatut auxiliar
PDF