LLEI 2/2004, de 28 de maig

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball.

seguretat i salut laboral normativa autonomica llei institut valencià
PDF

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l'Acord de la Taula General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació Vigilància i Estudi de l'II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997

seguretat i salut laboral resolució desenvolupament i aplicació de la llei 3195
PDF