Riscos laborals

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l'Acord de la Taula General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació Vigilància i Estudi de l'II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997

seguretat i salut laboral resolució desenvolupament i aplicació de la llei 3195
PDF

instruccions a seguir pel personal d’Institucions Sanitàries en contingències professionals

Instrucció 20 desembre del 2013 sobre instruccions a seguir pel personal d'Institucions Sanitàries en relació amb la provisió de l'assistència sanitària derivada de contingències professionals dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat subjecte al Règim General de la Seguretat Social

instruccions a seguir contingències professionals assistència sanitària
PDF

Riscs derivats de l’exposició a vibracions mecàniques

Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscs derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.

vibracions mecàniques exposició
PDF

Quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social

REIAL DECRET 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre

quadre professionals malalties grups
PDF

REIAL DECRET pel qual es modifiquen el Reglaments dels Serveis de Prevenció

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

reglament prevenció construcció
PDF

Riscos relacionats amb l’exposició al soroll

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

soroll riscos exposició
PDF

REIAL DECRET riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques

REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.

vibracions protecció mecàniques exposició
PDF

Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

treball seguretat salut institut valencià funcions fins estructura competències assesorament
PDF

Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi

REIAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis

prevenció legionel·losi
PDF

Protecció contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos

REIAL DECRET 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutágenos.

protecció prevenció mutàgens exposició cancerígens agents
PDF

Riscos relacionats amb els agents químics durant el treball

REIAL DECRET 374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball

químics protecció agents
PDF

Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerigenos

REIAL DECRET 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerigenos durant el treball.

prevenció exposició cancerigenos agents
PDF

Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

REIAL DECRET 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

seguretat social organització inspecció funcionament ambit
PDF

REIAL DECRET pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament

REIAL DECRET 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

reglament prevenció
PDF

ORDRE riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball

ORDRE de 25 de març de 1998 per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

exposició biològics agents
PDF

LLEI Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat SOCIAL

LLEI 42/1997. de 14 de novembre. Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

treball seguretat social organització inspecció funcuons ambit
PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació dels equips de treball

REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació pels treballadors dels equips de treball.

treball seguretat equips
PDF

ORDRE per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener

ORDRE DE 27 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

serveis de prevenció requisits reglament prevenció formatives condicions certificacions auditories acreditació
PDF

REIAL DECRET relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual

REIAL DECRET 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

protecció individual equips
PDF

Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos durant el treball

REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball

riscos cancerígenos agents
PDF

REIAL DECRET exposició a agents biològics durant el treball

REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

riscos mesures evaluació biològics agents
PDF

REIAL DECRET relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització

REIAL DECRET 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

visualització pantalles
PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

seguretat salut
PDF

REIAL DECRET sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

senyalització seguretat salut
PDF

Annex I: Disposicions mínimes relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de trebal

Annex I: Disposicions mínimes de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de treball

senyalització seguretat salut
PDF

REIAL DECRET manipulació manual de càrregues

REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

riscos manipulació càrregues
PDF

Reglament dels Serveis de Prevenció

Reglament dels Serveis de Prevenció

riscos reglament prevenció pla mútues evaluació acreditació
PDF

LLEI 31/1995. de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

servei prevenció riscos prevenció normes formació competències
PDF

REIAL DECRET pel qual s’arbritran mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis

REIAL DECRET 556/1989, de 19 de maig, pel qual s'arbritran mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis

edificis accessibilitat
PDF