RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006.

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

treball seguretat salut resolució president institut valencià
PDF

Estableix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat

tècnic superior seguretat riscos psicosociologia prevenció laborals higiene funcions facultatiu
PDF

Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

treball seguretat salut institut valencià funcions fins estructura competències assesorament
PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació dels equips de treball

REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació pels treballadors dels equips de treball.

treball seguretat equips
PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

seguretat salut
PDF

REIAL DECRET sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

senyalització seguretat salut
PDF

Annex I: Disposicions mínimes relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de trebal

Annex I: Disposicions mínimes de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de treball

senyalització seguretat salut
PDF

Directiva 89-391 Seguretat i de la salut dels treballadors en el treball

DIRECTIVA DEL CONSELL de 12 de juny de 1989 relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball

seguretat millora mesures
PDF