Estableix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat

tècnic superior seguretat riscos psicosociologia prevenció laborals higiene funcions facultatiu
PDF

Riscos relacionats amb l’exposició al soroll

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

soroll riscos exposició
PDF

Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos durant el treball

REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball

riscos cancerígenos agents
PDF

REIAL DECRET exposició a agents biològics durant el treball

REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

riscos mesures evaluació biològics agents
PDF

REIAL DECRET manipulació manual de càrregues

REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

riscos manipulació càrregues
PDF

Reglament dels Serveis de Prevenció

Reglament dels Serveis de Prevenció

riscos reglament prevenció pla mútues evaluació acreditació
PDF

LLEI 31/1995. de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

servei prevenció riscos prevenció normes formació competències
PDF