Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat / Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRETO 185/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DECRET 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

normativa decreto decret
PDF

VOTACIÓN DECRETO LEY GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA / VOTACIÓ DECRET LLEI GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA

votación votaciò gratificación extraordinaria gratificació extraordinària decreto decret
PDF

DECRET 91/1995, de 16 de maig.

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern. Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutario.

personal funcionari normativa autonomica integració estatutari decret
PDF

DECRET 215/2009, de 27 de novembre.

DECRET 215/2009, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

saip regulació normativa autonomica decret al pacient decret
PDF

DECRET 25/2009, de 13 de febrer.

DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

registre sanitari organització normativa autonomica decret
PDF

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l’oferta d’ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007.

personal estatutari oferta d'ocupació normativa autonomica decret borsa de treball
PDF

DECRET 228/2007, de 23 de novembre,

DECRET 228/2007, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Plataforma per a la Investigació en Seguretat Alimentària.

seguretat alimentaria plataforma normativa autonomica decret
PDF

DECRET 220/2007, de 2 de novembre,

DECRET 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, pel qual regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.

normativa autonomica desfibriladors decret
PDF

DECRET 151/2007, de 14 de setembre,

DECRET 151/2007, de 14 de setembre, del Consell, pel qual determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2008.

normativa autonomica decret calendari laboral
PDF

DECRET 120/2007, de 27 de juliol

DECRET 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret conselleria salut
PDF

DECRET 102/2007, de 13 de juliol,

DECRET 102/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.

servicis sanitaris normativa autonomica inspecció decret llei decret
PDF

DECRET 92/2007, de 6 de juliol,

DECRET 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

presidència normativa autonomica estructura decret
PDF

DECRET 12/2007, de 26 de gener,

DECRET 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià.

sistema sanitari segon opinió drets pacient decret
PDF

DECRET 149/2006, de 6 de octubre

DECRET 149/2006, de 6 de octubre, del Consell, de Creació del Consell Assessor d’Investigació en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

salut normativa autonomica investigació decret ciéncies
PDF

DECRET 85/2003, de 27 de juny

DECRET 85/2003, de 27 de juny,del Consell de la Generalitat, pel qual cessen els alts càrrecs de la Conselleria de Cultura i Educació.

normativa autonomica decret cesse
PDF

DECRET 116 /2003, d’11 de juliol

DECRET 116 /2003, d’11 de juliol,del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF

DECRET 47/2000, de 17 d’abril

DECRET 47/2000, de 17 d’abril, del Govern Valencià, pel qual modifica en part el Decret 186/1996, de 18 d’octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l’Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat.

organització normativa autonomica estructura decret atenció especialitzada
PDF

DECRET 158/1999, de 17 de setembre.

DECRET 158/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la creació del Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Castelló, per segregació del Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de la III Regió, i es disposa la seua inscripció en el Registre de Col.legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

odontòlegs normativa autonomica decret col.legi
PDF

DECRET 126/1999, de 16 de agost.

DECRET 126/1999, de 16 de agost, del Govern Valencià, pel qual es crea el Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat.

normativa autonomica informació poblacional decret
PDF

DECRET 87/1999, de 30 de juliol de 1999.

DECRET 87/1999, de 30 de juliol de 1999, del Govern Valenciá, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF

DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

DECRET 24/1997,d' 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret
PDF

DECRET 16/1997, de 28 de gener

DECRET 16/1997, de 28 de generdel Govern Valencia, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilancia en Salut Pública.

vigilancia normativa autonomica decret
PDF

DECRET 3 1/199 7, de 26 de febrer.

DECRET 3 1/199 7, de 26 de febrer del GovernValencia, pel qual s 'aprova el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria d 'Obres Públiques,Urbanisme i Transports.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF

DECRET 186/1996, de 18 d’octubre de 1996

DECRET 186/1996, de 18 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, pel qual s'aprova el Reglament de 1 'Estructura, l'Organització i el Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

organització normativa autonomica decret
PDF

DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

retribucións personal decret
PDF

DECRET 97/1996, de 21 de maig

DECRET 97/1996, de 21 de maig, del Govern Valencia, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

quirúrgiques normativa autonomica llistes d'espera decret
PDF

DECRET 133/1995, de 19 de juny

DECRET 133/1995, de 19 de juny, del Govern valencia, pel qual regula l'autorització dels ser­veis medics d'empresa en la Comunitat Valencia­na.

serveis medics normativa autonomica decret
PDF

DECRET 91/1995, de 16 de maig

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutari.

personal funcionari normativa autonomica integració decret
PDF

DECRET 74/1995, de 2 de maig

DECRET 74/1995, de 2 de maig, del Govern Valencia, pel qual es crea el Pla per a l'Assisten­cia Integral al Pacient Diabetic a la Comunitat Valenciana.

pacient diabetic decret assistencia
PDF

DECRET 4/1996, de 9 de gener.

DECRET 4/1996, de 9 de gener, del Govern Valen­cia, pel qual es modifica el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Consumo

reglament decret
PDF

DECRET 243/1 993, de 7 de desembre

DECRET 243/1 993, de 7 de desembre, del Govern Valencia, pel qual s'aprova el Pla Terri­torial d'Emergencia de la Comunitat Valenciana.

pla territorial emergencia decret
PDF

DECRET 133/1993, de 30 de juliol

DECRET 133/1993, de 30 de juliol, del Govern Valencia, pel qual es fixa l' area de salut com a ambit territorial deis serveis veterinaris de la Conselleria de Sanitat i Consum.

veterinari territorial decret arees
PDF

DECRET 51/1994, de 7 de març

DECRET 51/1994, de 7 de mar(:, del Govern Valencia, pel qual efectua l' adaptació funcional deis serveis veterinaris de la Conselleria de Sanitat i Consum

serveis veterinaris decret adaptació funcional
PDF

DECRET 176/1994, de 19 d’agost

DECRET 176/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencia, pel qual s' accepta la transferencia de l'hospital Santa Llúcia, de l'Ajuntament d'Alzi­ra.

transferencia santa llúcia decret alzira
PDF

DECRET 177/1994, de 19 d’agost

DECRET 177/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencia, pel qual regula el Pla de Prevenció de Malalties Cardio-vasculars de la Comunitat Valenciana.

prevenció decret cardio-vascular
PDF

DECRET 3/1993, de 25 de gener

DECRET 3/1993, de 25 de gener, del Govern Valencia, pel qual modifica el Reglament Orga­nic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Consum.

reglament funcional decret
PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

paga extraordinària decret
PDF

La Conselleria aprofita el mes d’agost per comunicar l’amortització de places

decret categorias profesionales amortizació
PDF