REUNIÓN CONSELLERIA 01/06/2020 // REUNIÓ CONSELLERIA 01/06/2020

treball recursos humanos personal instrucciones
PDF

SENTENCIA INTERSINDICAL SALUT

sentencia personal contratación por sustitución cese
PDF

Transport de personal sanitari dels Centres de Salut.

transport personal domiciliaria assistència
PDF

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administracio

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

personal normativa estatal llei incompatibilitats
PDF

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març.

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

traspas reial decret personal mitjans hospital general básic
PDF

ORDE de 31 de maig del 2006

ORDE de 31 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de personal en alguns òrgans de la conselleria.

personal òrgans ordre normativa autonomica
PDF

INSTRUCCIÓ_Normas Reguladoras_2000411

La aplicación de Vacaciones 1999 de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de la Circular 1/1993 (15.1) y de acuerdo con als competencias delegadas a esta Dirección General por el articulo 3 de la Orden de 18 de Febrero 2000.

vacances personal instrucció circular
PDF

ORDRE de 10 de març de 1997

ORDRE de 10 de març de 1997de la Conselleria de Sanitat, per la qual s' aproven diverses delega­cions d' atribucions en materia de personal en favor de diversos organs de la Conselleria.

personal ordre normativa autonomica atribucions
PDF

CORRECCIÓ d’errades del Decret 180/1996, de 2 d’octubre

CORRECC1Ó d'errades del Decret 180/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consum.

retribucions personal normativa autonomica correció
PDF

DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

retribucións personal decret
PDF

ORDRE de 14 de febrer de 1995

ORDRE de 14 de febrer de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual modifica l'Ordre de 22lie mar� de 1994, per la qua[ apro­va diverses delegacions d'atribucions en materia de personal a favor de diferents organs de la Conselleria de Sanitllt i Consumo.

personal organs ordre delegacions
PDF

RESOLUCIÓ modifica la resolució d’ II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88)

RESOLUCIÓ de la conselleria de Sanitat i Con­sum, la qual modifica la resolució d' II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88) relacio­nal amb el Decret 169/1990 del Consell,de la generalitat Valenciana, sobre retribucion.s del personal dependent del Servei Valencü'¡ de Salut i de la resta de normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equip d' atenció primaria.

retribucions resolució personal atenció primaria
PDF

ORDRE de 6 d’octubre de 1994

ORDRE de 6 d'octubre de 1994, de la Conselle­ria d'Administració Pública, per la qual es fixen els criteris i s' estableixen les normes que han de regular el proc¿s d'eleccions a organs de repre­sentació del personal al servei de l'administra­ció autonomica de la Generalitat Valenciana.

procés d'eleccions personal ordre administració
PDF

ORDRE de 22 de marr; de 1994

ORDRE de 22 de marr; de 1994, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual aprova diverses delegacions d'atribucions en materia de personal en favor de diferents organs de la con­selleria.

personal ordre delegacions d'atribucions
PDF

ACORD de 19 d’agost de 1994

ACORD de 19 d'agost de 1994, del Govern ValenCia, relatiu a la situació adminiSfTativa del personal de las institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consuni que participa en programes de cooperació sanitaria per a pai'sos en vies de desenvolupament.

programes de cooperació personal organitzacio acord
PDF

ORDRE de 2de marf de 1993

ORDRE de 2de marf de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es reassignen facultats en materia de gestió economico-pressu­postaria i de personal per a diversos centres de gestió en l' ambit de la conselleria.

pressupostària personal ordre
PDF

Delegació per a algunes competències en matèria de personal

ACORD de 16 d’octubre de 2006, del Consell d’Administració de l’Agència Valenciana de Salut, pel qual delega per a algunes competències en matèria de personal.

personal delegació
PDF

Delegació per a algunes competències en matèria de personal

ACORD de 16 d’octubre de 2006, del Consell d’Administració de l’Agència Valenciana de Salut, pel qual delega per a algunes competències en matèria de personal

personal delegació competències
PDF