PERMISOS Y LICENCIAS

resolució ordre normativa estatal normativa autonomica llei
Instrucción-78_2017-grados-de-consanguinidad.pdf2016_2481.pdf">PDF

ORDE de 5 d’octubre de 2009.

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

regulació d'órgans ordre normativa autonomica cobertura temporal borsa de treball
PDF

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre.

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

sistema nacional salut ordre normativa estatal cartera de serveis
PDF

ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre.

ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial.

programa formatiu ordre normativa estatal maxilofacial cirugía oral
PDF

ORDE de 27 de setembre de 2007,

ORDE de 27 de setembre de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les queixes, els suggeriments i els agraïments en l’àmbit de les institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut i de la Conselleria de Sanitat.

suggeriments queixes ordre normativa autonomica agraïments
PDF

ORDE de 9 d’agost de 2007,

ORDE de 9 d’agost de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del sistema sanitari públic valencià.

segona opinió ordre drets pacient dret
PDF

ORDE de 26 de juliol de 2007

ORDE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a establir un conjunt d’activitats dirigides a la millora integral de la promoció, prevenció, rehabilitació, atenció i la qualitat assistencial de la salut mental a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2007.

salut mental rehabilitació prevenció ordre normativa autonomica bases reguladores atenció activitats
PDF

ORDE d’1 de març de 2007

ORDE d’1 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea i regula la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

ordre normativa autonomica comissió ciéncies salut
PDF

ORDE de 4 d’octubre de 2006

ORDE de 4 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la llista de les malalties sotmeses a declaració obligatòria.

ordre modifica malalties llistes
PDF

ORDE de 31 de maig del 2006

ORDE de 31 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de personal en alguns òrgans de la conselleria.

personal òrgans ordre normativa autonomica
PDF

ORDE de 12 de maig de 2005,

ORDE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea els departaments de salut.

salut ordre normativa autonomica departaments
PDF

ORDE de 18 d’abril de 2005,

ORDE de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual constituïx el Comité Assessor de Vacunacions de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica comité
PDF

ORDE de 26 de setembre de 2005

ORDE de 26 de setembre de 2005 del conseller de Sanitat, per la qual es crea el Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

salut mental ordre normativa autonomica assesor
PDF

ORDE de 31 juliol de 2003

ORDE de 31 juliol de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual desplega el Decret 116/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament ordre normativa autonomica
PDF

ORDE de 29 de gener de 2004

ORDE de 29 de gener de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana.

pla ordre oncologia normativa autonomica
PDF

ORDE de 29 de març de 2004

ORDE de 29 de març de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana.

ordre normativa autonomica mortalitat perinatal
PDF

ORDE de 10 d’octubre de 2003

ORDE de 10 d’octubre de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual es creen fitxers informatitzats.

ordre normativa autonomica informatitzats fitxers
PDF

ORDE de 5 de desembre de 2003

ORDE de 5 de desembre de 2003,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l’Orde de 20 de maig de 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el reconeixement d’oficialitat dels cursos que en matèria de sanitat tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.

ordre oficialitat normativa autonomica cursos
PDF

ORDE de 18 de maig de 2004

ORDE de 18 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula la publicació del Butlletí Terapèutic Valencià.

terapèutic ordre normativa autonomica butlletí
PDF

ORDE de 14 d’abril de 2003,

ORDE de 14 d’abril de 2003, de la Conselleria de Sanitat, que crea l’Oficina del Pla del Càncer .

pla ordre normativa autonomica cancer
PDF

ORDRE de 24 de març de 2000.

ORDRE de 24 de març de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la de 25 de febrer de 2000 (DOGV núm. 3.711, de 17.03.2000), per la qual es regulen els Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) i el Serveis d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU).

samu ordre normativa autonomica cicu
PDF

ORDRE de 3 de gener de 2000

ORDRE de 3 de gener de 2000, del conseller de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 87/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, modificat pel Decret 198/1999, de 19 d’octubre.

reglament organic ordre normativa autonomica
PDF

ORDRE de 25 de novembre de 1999

ORDRE de 25 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el nou calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica infantils calendari
PDF

ORDRE de 15 de novembre de 1999.

ORDRE de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de contractació administrativa, gestió econòmica i gestió de personal, en diversos òrgans de les unitats territorials de la conselleria i de les institucions sanitàries que en depenen.

ordre normativa autonomica gestió economica gestió de personal deleguen atribucions administrativa
PDF

ORDRE de 10 de febrer de 1997.

ORDRE de 10 de febrer de 1997,de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es deleguen atribu­cions en materia económica i pressupostaria a diversos órgans de la Conselleria i de les institu­cions sanitaries que en depenen.

ordre normativa autonomica atribucions
PDF

ORDRE de 10 de març de 1997

ORDRE de 10 de març de 1997de la Conselleria de Sanitat, per la qual s' aproven diverses delega­cions d' atribucions en materia de personal en favor de diversos organs de la Conselleria.

personal ordre normativa autonomica atribucions
PDF

ORDRE de 10 de marc; de 1997.

ORDRE de 10 de marc; de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en materia económica i pressupostaria en diferents órgans de la conselleria i d'institucions sanitaries que en depenen.

pressupostària ordre normativa autonomica
PDF

ORDRE de 6 d’octubre de 1997.

ORDRE de 6 d'octubre de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les Unitats de Malal­ties Infeccioses als hospitals dependents de la Con­selleria de Sanitat.

unitats ordre normativa autonomica malalties infeccioses
PDF

ORDRE de 28 d’octubre de 1996

ORDRE de 28 d'octubre de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el regim de dedicació del personal medic.

regim personal medic ordre normativa autonomica
PDF

ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996

ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996, deis conse­llers d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum,per la qual es desplega el Decret 97/1996, de 21 de maig, sobre mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Generalitat Valenciana.

quirúrgiques ordre normativa autonomica llistes d'espera
PDF

ORDRE de 9 de febrer de 1996

ORDRE de 9 de febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el Programa de Prevenció de Cancer de Mama de la Comunitat Valenciana.

programa prevenció ordre normativa autonomica cancer mama
PDF

ORDRE d’ 11 de gener de 1996

ORDRE d' 11 de gener de 1996, del conseller deSanitat i Consum, per la qual es modifica l'artide 3 de l'Ordre de 27 d'abril de 1993, del conseller deSanitat i Consum, per la qual crea la comissió assessora de mútues d'accidents de treball i malalties pro­fessionals a la Comunitat Valenciana.

ordre normativa autonomica mutues d'accidents malalties professionals
PDF

ORDRE de 16 d’agost de 1995

ORDRE de 16 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual deroga I'Ordre de 31 de maig de 1995, de la mateixa conselleria, que defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica arees de salut
PDF

ORDRE de 2 d’agost de 1995

ORDRE de 2 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual efectua delega­cions en materia económica i pressupostaria en diversos órgans de la conselleria.

pressupostària ordre normativa autonomica
PDF

ORDRE de 12 de maig de 1995

ORDRE de 12 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual estableix l' ordenació territorial dels centres de planifica­ció familiar i la cobertura d' aquests.

territorial ordre normativa auto centres de planificació
PDF

ORDRE de 31 de maig de 1995

ORDRE de 31 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica gestió arees de salut
PDF

ORDRE de 9 de maig de 1995

ORDRE de 9 de maig de 1995, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual regula els centres sanitaris de les entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social en relació amb les contingencies d'accidents de treball i malaltia professional.

ordre entitats col.laboradores centres sanitaris accidents de treball
PDF

ORDRE de 30 de març de 1995

ORDRE de 30 de març de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual crea el Pro­grama Especial d'Atenció Sanitaria a Pacients Ancians, Pacients amb Malalties de Llarga Evo­lució i Pacients en Situació Terminal. (PALET)

palet organtizació ordre normativa autonomica drets pacient
PDF

ORDRE de 8 de febrer de 1995

ORDRE de 8 de febrer de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual modifica la categoria i la integració de determinades institu­cions sanitaries, i també determinats aspectes de la delegació d'atribucions en materia económica i de personal.

ordre normativa autonomica categoria atribucions
PDF

ORDRE de 14 de febrer de 1995

ORDRE de 14 de febrer de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual modifica l'Ordre de 22lie mar� de 1994, per la qua[ apro­va diverses delegacions d'atribucions en materia de personal a favor de diferents organs de la Conselleria de Sanitllt i Consumo.

personal organs ordre delegacions
PDF

OKDRE de 22 de desembre de 1994

OKDRE de 22 de desembre de 1994, de la Con­selleria de Sanitat i Consum, per la qual es modifiquen parcialment les arees i zones de salut de la Comunitat Valenciana.

zones ordre normativa autonomica arees
PDF

ORDRE de 26 de maig de 1995.

ORDRE de 26 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual creen les unitats mediques de .curta estada en determinats hospitals del Servei Valencia de Salut.

unitats mediques ordre hospitals estada curta
PDF

ORDRE de 4 de man; de 1996.

ORDRE de 4 de man; de 1996, del conseller deSanitat i Consum, la qual modifica l'Ordre de 2 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual aprova diverses delegacions d'atri­bucions en materia de personal, i l'Ordre de 20 de setembre de 1995, per la qual efectua delegacions en materia economica i pressupostaria, en ambdós casos a favor de la Conselleria de Sanitat i Consumo.

ordre modificació delegacions d'atribucions
PDF

ORDRE de 27 de desembre 1993

ORDRE de 27 de desembre 1993, de la Conse­lleria de Sanitat i Consum, per la qual delimita el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana.

ordre mapa sanitari
PDF

ORDRE de 3 de juliol de 1993

ORDRE de 3 de juliol de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula la com­posició deis organs de contractació deis centres de gestió dependents del Servei Valencia de Salut.

ordre contractació centre
PDF

ORDRE de 31 de maig de 1994

ORDRE de 31 de maig de 1994, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual disposa el procedi­ment per a l'autorització de consultoris auxiliars de temporada, per a l'atenció sanitaria en zones turístiques.

zones turistiques procediment ordre cosnultoris auxiliars
PDF

ORDRE de 27 d’abril de 1994

ORDRE de 27 d'abril de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre delegació de com­petencies en materia de concerts per a la presta­ció de serveis sanitaris.

prestació de serveis ordre delegació concerts
PDF

ORDRE de 6 d’octubre de 1994

ORDRE de 6 d'octubre de 1994, de la Conselle­ria d'Administració Pública, per la qual es fixen els criteris i s' estableixen les normes que han de regular el proc¿s d'eleccions a organs de repre­sentació del personal al servei de l'administra­ció autonomica de la Generalitat Valenciana.

procés d'eleccions personal ordre administració
PDF

ORDRE de 23 de setembre de 1993

ORDRE de 23 de setembre de 1993, del Conse­ller de Sllnitat i Consum, per la qual estableix la categoria i la integraci6 de determinades institu­cions sanÍfaries del Servei Valencia de Salut.

ordre integració categoria
PDF

ORDRE de 22 de marr; de 1994

ORDRE de 22 de marr; de 1994, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual aprova diverses delegacions d'atribucions en materia de personal en favor de diferents organs de la con­selleria.

personal ordre delegacions d'atribucions
PDF

ORDRE de 17 de febrer de 1994

ORDRE de 17 de febrer de 1994, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual regula la confidencialitat i la custodia de les dades medi­ques deis serveis medics d'empresa.

serveis medics ordre custodia confidencialitat
PDF

ORDRE de 22 de marr de 1993

ORDRE de 22 de marr de 1993, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual s' aprova el text refós del Reglament Orgimic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Consum

reglament organització ordre
PDF

ORDRE de 21 dejuny de 1993

ORDRE de 21 dejuny de 1993, de la Conselleria de Cultura, EducaJtió i Ciencia, per la qual es regula el regim de subvencions per a institucions responsables del patrimoni moble de la Comuni­tat Valenciana, els criteris i el procediment per a la concessió.

subvencions patrimoni moble ordre
PDF

ORDRE de 18 de maig de 1994

ORDRE de 18 de maig de 1994, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, que regula' el Programa de Prevenció de Cancer de Mamella a la Comu­nitat Valenciana.

prevenció ordre cancer de mamella
PDF

ORDRE de 2de marf de 1993

ORDRE de 2de marf de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es reassignen facultats en materia de gestió economico-pressu­postaria i de personal per a diversos centres de gestió en l' ambit de la conselleria.

pressupostària personal ordre
PDF

ORDRE de 12 d’abril de 1994

ORDRE de 12 d'abril de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es delegue atribucions en materia economica i pressupostaria en diversos organs de la conselleria i de les institucions sanitaries dependents d'aquesta.

pressupostària ordre
PDF

ORDRE de 21 d’octubre de 1994

ORDRE de 21 d'octubre de 1994, de la Conse­lleria de Sanitat i Consum, per la qual fixa els criteris i estableix les normes que han de regular el procés d'eleccions iJ argans de representació del personal al servei de les institucions sanita­ries dependents de la Conselleria de Sanitat i Consum.

representació procés d'eleccions ordre
PDF

Ordre modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDE de 27 de febrer de 2008, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

penalitzacions ordre orde modificació cobertura temporal borsa
PDF

Orde que modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDE de 15 de gener de 2007, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

samu ordre orde modificació cobertura temporal borsa
PDF