Organització del sistema sanitari

ORDRE de 31 de maig de 1994

ORDRE de 31 de maig de 1994, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual disposa el procedi­ment per a l'autorització de consultoris auxiliars de temporada, per a l'atenció sanitaria en zones turístiques.

zones turistiques procediment ordre cosnultoris auxiliars
PDF

Aplicació del sext dia d’assumptes particulars establit per RD 10/2015 d’11 de setembre

Aplicació del sext dia d'assumptes particulars establit per RD 10/2015 d'11 de setembre

libre disposición
PDF

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Publiques.

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

jornada
PDF

Llei Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Real Decreto legislativo 5/2015 Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

estatut bàsic empleat públic
20151031_EBEP.pdf">PDF

LLEI ORGÀNICA per a la igualtat efectiva de dones i homes

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

tutela igualtat descriminació
PDF

LLEI de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

vida familiar reducció de jornada reducció permisos ordenació jornada excedències conciliació
PDF