Organització del sistema sanitari

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s’estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals
PDF

Instrucción del 08 de Febrero del 2006

Instrucción del 08 de Febrero del 2006, Presentación de Partes Médicos de Baja.

personal estatutari parts médics normativa autonomica instrucció baixa
PDF

ORDE de 5 d’octubre de 2009.

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

regulació d'órgans ordre normativa autonomica cobertura temporal borsa de treball
PDF

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual aprova les llistes de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió dels quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat.

resolució normativa autonomica llocs de treball llistes gestió correció
PDF

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del conseller de Sanitat, por la que se establece el Plan de Formación Continuada de la Consellería de Sanitat para 2009 (EVES).

selecció i provisió resolució pla de formació normativa autonomica eves
PDF

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l’oferta d’ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007.

personal estatutari oferta d'ocupació normativa autonomica decret borsa de treball
PDF

Protocol mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’ordena la publicació del protocol que regula en l’àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere.

violència de gènere protocol normativa autonomica mobilitat
PDF

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007, relativa a las retribuciones aplicables al personal que deba prestar servicios los días 24 y 31 de Diciembre de 2007.

revisió retribucions instrucció desembre
PDF

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007.

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualiza les tarifes de reembossament de transport no concertat d’usuaris en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

transport retribucions resolució reembossament
PDF

INSTRUCCIÓ del 19 d’Abril del 2007

INSTRUCCIÓ del 19 d'Abril del 2007, sobre permisos de aplicación al personal estatutario tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

personal estatutari permisos instrucció igualtat
PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

retribucions pagues extraordinaries mesa sectorial acord
PDF

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH sobre reconoixement de carrera professional.

personal estatutari permisos instrucció carrera professional
PDF

Vacançes Metges d’atenció primària 18 d’abril del 2006

Vacançes Metges d'equips d'atenció primària 18 d'abril del 2006

vacances personal estatutari normativa autonomica atenció primària
PDF

INSTRUCCIÓ 25 FEBRERO 2003

INSTRUCCIÓN 25 Febrero 2003 del Director General para los Recursos Humanos sobre la aplicación de la Resolución 7 Enero 2003, por la que se da publicidad al acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad relativo a criterios de cese de Personal Estatutario con nombramiento temporal con motivo de provisión reglamentaria de puestos de trabajo.

selecció i provisió personal estatutari instrucció
PDF

CIRCULAR 4/2000

Circular 4/2000, Regim disciplinari del personal estatutari de les institucions sanitáries de la CS.

règim personal estatutari disciplinari circular
PDF

ANOTACIÓ DE SANCIONS_20001215

Circular sustituye a la 4/98, de 21 de abril, de Régimen disciplinario del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias, que queda sin efecto.

sancions personal estatutari circular
PDF

CIRCULAR 3/2000

Circular 3/2000, relativa a la vinculació de personal temporal en les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat.

selecció i provisió personal temporal circular
PDF

INSTRUCCIÓ_Normas Reguladoras_2000411

La aplicación de Vacaciones 1999 de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de la Circular 1/1993 (15.1) y de acuerdo con als competencias delegadas a esta Dirección General por el articulo 3 de la Orden de 18 de Febrero 2000.

vacances personal instrucció circular
PDF

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 27 de maig de 1997.

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 27 de maig de 1997,de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es fa pública la llista provisio­nal d'admesos i exclosos als cursos d'adaptació del Régim jurídic d'un determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa deis llocs que ocupen.

personal laboral fix llista exclosos cursos d'adaptació correció
PDF

DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

DECRET 24/1997,d' 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret
PDF

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996, del conse­ller de Sanitat i Consum, per la qual amplia el ter­mini de sol· licitud del complement especific previst en l'Ordre de 28 d'octubre de 1996 per al personal medic de les institucions sanitaries.

sol.licitud retribucions resolució complements
PDF

CORRECCIÓ d’errades del Decret 180/1996, de 2 d’octubre

CORRECC1Ó d'errades del Decret 180/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consum.

retribucions personal normativa autonomica correció
PDF

instruccion 24 de Octubre de 1996

Instrucción del Secretario General de la Conselleria de fecha 24 de Ocutbre de 1996, sobre nueva asignación de plaza al personal estaturario en reingreso provisional que cese como consecuencia de concurso de traslados sin haber obtenido plaza en propiedad.

trasllat plaça en propietat personal estatutari instrucció
PDF

DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

retribucións personal decret
PDF

ACORD de 25 de man; de 1996

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valencia, en materia d'incentivació dels equips mobils dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia­na.

retribucions equips mobils centres transfusió acord
PDF

ACORD de 7 de març de 1995

ACORD de 7 de març de 1995, del Govern Valencia, pel qual es prorroga l'acord de 7 de març de 1994 en materia de incentivació deis Equips Mbbils deis Centres de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

transfussió retribucions equipos mobils acord
PDF

ACORDS RETRIBUTIUS I ORAGNITZATIUS 07/05/1993

Acuerdo entre los sindicatos abajo firmantes y la administración de la Generalitat Valenciana alcanzado en la mesa sectorial de sanidad sobre diversos aspectos profesionales, economicos y organizativos del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias gestionadas por el servicio valenciano de salud.

retribucions mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 17 de maig de 1993

ACORD de 17 de maig de 1993, del Govern Valencicl, pel qual ratifica l'acord subscrit per la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993 i determina les taules retributives per a l' aplica­ció en l'any 1993 al personal al servei de les ins­titucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

taules retributives retribucions mesa sectorial acord
PDF

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994,de la Direcció General del Servei Valencia deSalut i la Direcció General de Regim Economi de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre conceptes retributius que han de compondre les pagues extraordinaries i la mil/ora del subsidi d'incapacitat laboral transitoria del personal estatütari.

retribucions pagues extraordinaries instrucció incapacitat laboral
PDF

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

temporal resolució instruccions borsa de treball
PDF

RESOLUCIÓ modifica la resolució d’ II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88)

RESOLUCIÓ de la conselleria de Sanitat i Con­sum, la qual modifica la resolució d' II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88) relacio­nal amb el Decret 169/1990 del Consell,de la generalitat Valenciana, sobre retribucion.s del personal dependent del Servei Valencü'¡ de Salut i de la resta de normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equip d' atenció primaria.

retribucions resolució personal atenció primaria
PDF

ACORD de 7 de març de 1994

ACORD de 7 de mar(: de 1994, del Govern Valencia, pel qual es modifiquen les quanties que corresponen al complement d'atenció continua­da per al personal facultatiu intern resident dependent del Servei Valencia de Salut.

retribucions intern resident acord
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993, de la Con­selleria de Sanitat i Consum, per la qual dicla instruccions complementaries de les publicadesper les resolucions de 10 de maig de 1988 (DOGV núm. 821, de 10 de maig de 1988), d'11 de juliol de 1988 (DOGV núm. 869, de 15 de juliol de 1988), i d'acord amb el Decret 169/1990, del Consell de la Generalitat Valen­ciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i altres normes com­plementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

retribucions resolució atenció primaria
PDF

RESOLUCI Ó de 15 de desembre de 1993

RESOLUCI Ó de 15 de desembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el reingrés amb destinació provisional del personal estatutari en lIocs de treball d'institu­cions sanitaries dependents del Servei Valencia de Salut.

resolució reingrés personal estatutari destinació provisional
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993, del Director del Servei Valencü} de Salut, per la qual es realitza oferta d'incorporació a determinat per­sonal facultatiu per a la seua integració com a facultatius especialistes de districte.

resolució facultatius especialistes facultatiu
PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

paga extraordinària decret
PDF

Aplicació del sext dia d’assumptes particulars establit per RD 10/2015 d’11 de setembre

Aplicació del sext dia d'assumptes particulars establit per RD 10/2015 d'11 de setembre

libre disposición
PDF

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

turnicitat
PDF

Complement de turnicitat en compute bimensual

Complement de turnicitat en compute bimensual. Exp 182/2013

turnicitat
PDF

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat de 15 d'abril del 2013"

vacances
PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

jubilació, bossa, categories
PDF

Hospital General Bàsic de la Defensa de València. Règim estatutari

DECRET 33/2011, d’1 d’abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

integració estatutari defensa
PDF