Retribucions personal subrogat de Torrevella

acord
PDF

Actualització taules retributives personal laboral Resident

acord
PDF

Modificació taules retributives residents.

acord
PDF

Intersindical Valenciana qualifica de “estètica” la pujada retributiva de Montoro

retribucions acord
PDF

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se fijan los criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de los servicios de salud.

resolució normativa estatal homologació carrera professional acord
PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

retribucions pagues extraordinaries mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 17 d’abril de 2000

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF

ACORD de 17 d’abril de 2000

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996 de laDirecció General del Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valen­ciana, per la qual es disposa la publicació de1 'Acord Marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i Consum i les Mutualitats d 'Accidents deTreball i Malalties Professionals de la Seguretat Social que actuen a la Comunitat Valenciana.

resolució mutualitats malalties professionals acord accidents de treball
PDF

ACORD de 25 de man; de 1996

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valencia, en materia d'incentivació dels equips mobils dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia­na.

retribucions equips mobils centres transfusió acord
PDF

ACORD de 16 de maig de 1995

ACORD de 16 de maig de 1995, del Govern Valencia, en materia sociosánitaria.

sociosanitaria normativa autonomica acord
PDF

ACORD de 7 de març de 1995

ACORD de 7 de març de 1995, del Govern Valencia, pel qual es prorroga l'acord de 7 de març de 1994 en materia de incentivació deis Equips Mbbils deis Centres de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

transfussió retribucions equipos mobils acord
PDF

RESOLUCION de 15 de enero de 1993.

RESOLUCION de 15 de enero de 1993, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el celebrado entre laAdministración Sanitaria del Estado y las Organizaciones Sindicales más representativas en el sector sobre atención primera.

resolució organització sindical boe acord
PDF

ACORDS RETRIBUTIUS I ORAGNITZATIUS 07/05/1993

Acuerdo entre los sindicatos abajo firmantes y la administración de la Generalitat Valenciana alcanzado en la mesa sectorial de sanidad sobre diversos aspectos profesionales, economicos y organizativos del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias gestionadas por el servicio valenciano de salud.

retribucions mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 17 de maig de 1993

ACORD de 17 de maig de 1993, del Govern Valencicl, pel qual ratifica l'acord subscrit per la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993 i determina les taules retributives per a l' aplica­ció en l'any 1993 al personal al servei de les ins­titucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

taules retributives retribucions mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 7 de març de 1994

ACORD de 7 de mar(: de 1994, del Govern Valencia, pel qual es modifiquen les quanties que corresponen al complement d'atenció continua­da per al personal facultatiu intern resident dependent del Servei Valencia de Salut.

retribucions intern resident acord
PDF

ACORD de 19 d’agost de 1994

ACORD de 19 d'agost de 1994, del Govern ValenCia, relatiu a la situació adminiSfTativa del personal de las institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consuni que participa en programes de cooperació sanitaria per a pai'sos en vies de desenvolupament.

programes de cooperació personal organitzacio acord
PDF

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Goven Valencia

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Govem Valencia, pel qual aprova els criteris de retribu­ció en materia de mesures d'incentiu de les acti­vitats de reducció de !listes d'espera i de partici­pació en programes d'extracció i/o de trasplan­tament d'organs.

retribucions incentius acord
PDF

DECRET 152/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencia

DECRET 152/1994, de 29 de juliol, del Govern Valencia, pel' qual es modifica el punt número deu de l'apartat segon de l'acord de la comissió mixta Generalitat .Valenciana-Diputació Provin­cial d'Alacant per a la transferencia de serveis i establiments sanitaris.

trasnferencia de serveis normativa autonomica acord
PDF

Intersindical no signa l’Acord de la Mesa General

mesa general acord
PDF

Acord de mesa

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotllament racional de la negociació i els altres drets sindicals.

acord
PDF

COMISSIÓ TÈCNICA OPE 2014 12/09/14

oposició conselleria sanitat acord
PDF

Acord de Mesa General sobre Drets Sindicals: Punt d’inflexió en les mobilitzacions

mesa general drets sindicals acord
PDF

Carrera i Desenvolupament Professional en 2014

mesa general desenvolupament carrera acord
PDF

Instrucció l’acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal

Instrucció 25 febrer del DG RRHH sobre aplicació de la resolució de 7 gener 2003, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.

temporal interí criteris cesse cessament acord
PDF