INTERSINDICAL SALUT. T’informa, increment retributiu 1.50% i millores en la prestació IT.

salaris revisió salarial retribucions
PDF

Intersindical Valenciana qualifica de “estètica” la pujada retributiva de Montoro

retribucions acord
PDF

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007, relativa a las retribuciones aplicables al personal que deba prestar servicios los días 24 y 31 de Diciembre de 2007.

revisió retribucions instrucció desembre
PDF

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007.

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualiza les tarifes de reembossament de transport no concertat d’usuaris en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

transport retribucions resolució reembossament
PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

retribucions pagues extraordinaries mesa sectorial acord
PDF

DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

DECRET 24/1997,d' 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret
PDF

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996, del conse­ller de Sanitat i Consum, per la qual amplia el ter­mini de sol· licitud del complement especific previst en l'Ordre de 28 d'octubre de 1996 per al personal medic de les institucions sanitaries.

sol.licitud retribucions resolució complements
PDF

CORRECCIÓ d’errades del Decret 180/1996, de 2 d’octubre

CORRECC1Ó d'errades del Decret 180/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consum.

retribucions personal normativa autonomica correció
PDF

ACORD de 25 de man; de 1996

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valencia, en materia d'incentivació dels equips mobils dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia­na.

retribucions equips mobils centres transfusió acord
PDF

ACORD de 7 de març de 1995

ACORD de 7 de març de 1995, del Govern Valencia, pel qual es prorroga l'acord de 7 de març de 1994 en materia de incentivació deis Equips Mbbils deis Centres de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

transfussió retribucions equipos mobils acord
PDF

ACORDS RETRIBUTIUS I ORAGNITZATIUS 07/05/1993

Acuerdo entre los sindicatos abajo firmantes y la administración de la Generalitat Valenciana alcanzado en la mesa sectorial de sanidad sobre diversos aspectos profesionales, economicos y organizativos del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias gestionadas por el servicio valenciano de salud.

retribucions mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 17 de maig de 1993

ACORD de 17 de maig de 1993, del Govern Valencicl, pel qual ratifica l'acord subscrit per la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993 i determina les taules retributives per a l' aplica­ció en l'any 1993 al personal al servei de les ins­titucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

taules retributives retribucions mesa sectorial acord
PDF

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994,de la Direcció General del Servei Valencia deSalut i la Direcció General de Regim Economi de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre conceptes retributius que han de compondre les pagues extraordinaries i la mil/ora del subsidi d'incapacitat laboral transitoria del personal estatütari.

retribucions pagues extraordinaries instrucció incapacitat laboral
PDF

RESOLUCIÓ modifica la resolució d’ II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88)

RESOLUCIÓ de la conselleria de Sanitat i Con­sum, la qual modifica la resolució d' II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88) relacio­nal amb el Decret 169/1990 del Consell,de la generalitat Valenciana, sobre retribucion.s del personal dependent del Servei Valencü'¡ de Salut i de la resta de normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equip d' atenció primaria.

retribucions resolució personal atenció primaria
PDF

ACORD de 7 de març de 1994

ACORD de 7 de mar(: de 1994, del Govern Valencia, pel qual es modifiquen les quanties que corresponen al complement d'atenció continua­da per al personal facultatiu intern resident dependent del Servei Valencia de Salut.

retribucions intern resident acord
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993, de la Con­selleria de Sanitat i Consum, per la qual dicla instruccions complementaries de les publicadesper les resolucions de 10 de maig de 1988 (DOGV núm. 821, de 10 de maig de 1988), d'11 de juliol de 1988 (DOGV núm. 869, de 15 de juliol de 1988), i d'acord amb el Decret 169/1990, del Consell de la Generalitat Valen­ciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i altres normes com­plementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

retribucions resolució atenció primaria
PDF

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 1993

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del SVS i altres normes complementa­ries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'Atenció Primaria.

retribucions resolució atenció primària
PDF

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Goven Valencia

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Govem Valencia, pel qual aprova els criteris de retribu­ció en materia de mesures d'incentiu de les acti­vitats de reducció de !listes d'espera i de partici­pació en programes d'extracció i/o de trasplan­tament d'organs.

retribucions incentius acord
PDF

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i amb les altres normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

retribucions dispersió
PDF

Sense avanços significatius en matèria retribuva

retribucions mesa general intersindical valenciana empleats públics
PDF

Taules Retributives 2014

TAULA I Retribucions del personal a qui li és d'aplicació el Reial Decret Llei 3.1987 i càrrecs directius

retribucions
PDF

Carrera professional del personal de salut pública

DECRET 173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

servicis salut pública salut retribucions pública progressió professional graus carrera avaluació
PDF

Acord guàrdies MIR

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, que incrementa les quanties del complement d’atenció continuada del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

retribucions mir infermeria guàrdies continuada
PDF

Acord condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i guàrdies i ATC

Acord subscrit entre la conselleria de sanitat de la generalitat i les organitzacions sindicals amb representació en taula sectorial de sanitat, en matèria de condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i millora del sistema sanitari mitjançant la racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

retribucions resident infermeria guàrdies formació continuada
PDF

Acord reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

Acord de 14 de juliol de 2006, del Consell, pel qual es regula la cobertura de l’assistència sanitària als usuaris per mitjà del reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

substitucions retribucions reforç quotes addicionals quotes primària addicionals
PDF

Acord que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d’atenció continuada o guàrdies.

ACORD de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d’atenció continuada o guàrdies.

retribucions guàrdies contractes continuada atenció continuada
PDF

Acord retribucions l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria

ACORD de 15 d’abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es precisen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

retribucions infermeria guàrdies continuada atenció continuada
PDF

Retribucions Atenció Continuada i Guàrdies d’Atenció Primària i Unitats d’Hospitalització a domicili

Acord de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de I'atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d'infermeria d'atenció primaria i de les unitats d' hospitalització domicilària.

unitats d'hospitalització a domicili retribucions guàrdies atenció primària atenció continuada
PDF

Acord Modificació de retribucions de l’atenció continuada i guàrdies

ACORD de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

retribucions personal facultatiu infermeria guàrdies facultatiu continuada atenció continuada
PDF

Acord retribucions de localització del personal d’infermeria d’atenció especialitzada.

ACORD de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual fixa determinades retribucions de localització aplicables a l’atenció continuada del personal d’infermeria d’Atenció Especialitzada.

retribucions localització infermeria especialitzada atenció especialitzada
PDF

Acord MS Retribucions de localització a personal d’infermeria de l’atenció especialitzada.

Acord de juliol de 2004, del Govern Valencià, pel qual es fixen determinades retribucions de localització aplicables a l'atenció continuada del personal d'infermeria de l'atenció especialitzada.

retribucions localització infermeria especialitzada atenció especialitzada
PDF

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

vacances torns situacions retribucions promoció planificació places permisos mobilitat llicències
PDF