Personal estatutari: normativa autonòmica

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007, relativa a las retribuciones aplicables al personal que deba prestar servicios los días 24 y 31 de Diciembre de 2007.

revisió retribucions instrucció desembre
PDF

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007.

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualiza les tarifes de reembossament de transport no concertat d’usuaris en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

transport retribucions resolució reembossament
PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

retribucions pagues extraordinaries mesa sectorial acord
PDF

DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

DECRET 24/1997,d' 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret
PDF

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996, del conse­ller de Sanitat i Consum, per la qual amplia el ter­mini de sol· licitud del complement especific previst en l'Ordre de 28 d'octubre de 1996 per al personal medic de les institucions sanitaries.

sol.licitud retribucions resolució complements
PDF

CORRECCIÓ d’errades del Decret 180/1996, de 2 d’octubre

CORRECC1Ó d'errades del Decret 180/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consum.

retribucions personal normativa autonomica correció
PDF

DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

retribucións personal decret
PDF

ACORD de 25 de man; de 1996

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valencia, en materia d'incentivació dels equips mobils dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia­na.

retribucions equips mobils centres transfusió acord
PDF

ACORD de 7 de març de 1995

ACORD de 7 de març de 1995, del Govern Valencia, pel qual es prorroga l'acord de 7 de març de 1994 en materia de incentivació deis Equips Mbbils deis Centres de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

transfussió retribucions equipos mobils acord
PDF

ACORDS RETRIBUTIUS I ORAGNITZATIUS 07/05/1993

Acuerdo entre los sindicatos abajo firmantes y la administración de la Generalitat Valenciana alcanzado en la mesa sectorial de sanidad sobre diversos aspectos profesionales, economicos y organizativos del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias gestionadas por el servicio valenciano de salud.

retribucions mesa sectorial acord
PDF

ACORD de 17 de maig de 1993

ACORD de 17 de maig de 1993, del Govern Valencicl, pel qual ratifica l'acord subscrit per la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993 i determina les taules retributives per a l' aplica­ció en l'any 1993 al personal al servei de les ins­titucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

taules retributives retribucions mesa sectorial acord
PDF

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994,de la Direcció General del Servei Valencia deSalut i la Direcció General de Regim Economi de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre conceptes retributius que han de compondre les pagues extraordinaries i la mil/ora del subsidi d'incapacitat laboral transitoria del personal estatütari.

retribucions pagues extraordinaries instrucció incapacitat laboral
PDF

RESOLUCIÓ modifica la resolució d’ II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88)

RESOLUCIÓ de la conselleria de Sanitat i Con­sum, la qual modifica la resolució d' II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88) relacio­nal amb el Decret 169/1990 del Consell,de la generalitat Valenciana, sobre retribucion.s del personal dependent del Servei Valencü'¡ de Salut i de la resta de normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equip d' atenció primaria.

retribucions resolució personal atenció primaria
PDF

ACORD de 7 de març de 1994

ACORD de 7 de mar(: de 1994, del Govern Valencia, pel qual es modifiquen les quanties que corresponen al complement d'atenció continua­da per al personal facultatiu intern resident dependent del Servei Valencia de Salut.

retribucions intern resident acord
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993, de la Con­selleria de Sanitat i Consum, per la qual dicla instruccions complementaries de les publicadesper les resolucions de 10 de maig de 1988 (DOGV núm. 821, de 10 de maig de 1988), d'11 de juliol de 1988 (DOGV núm. 869, de 15 de juliol de 1988), i d'acord amb el Decret 169/1990, del Consell de la Generalitat Valen­ciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i altres normes com­plementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

retribucions resolució atenció primaria
PDF

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 1993

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del SVS i altres normes complementa­ries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'Atenció Primaria.

retribucions resolució atenció primària
PDF

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Goven Valencia

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Govem Valencia, pel qual aprova els criteris de retribu­ció en materia de mesures d'incentiu de les acti­vitats de reducció de !listes d'espera i de partici­pació en programes d'extracció i/o de trasplan­tament d'organs.

retribucions incentius acord
PDF

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i amb les altres normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

retribucions dispersió
PDF

Acord Serveis Especials

ACORD de 19 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual determina els llocs de treball adscrits a les unitats hospitalàries de servicis especials

determinació llocs de treball
PDF

Abonament festivitat en jornades de més de 7 hores

En relació amb la consulta plantejada del Servei d'Emergencies Sanitaries sobre l'abonament del complement de festivitat al personal de la conducció de vehicles P.A.S. i T.E.S. les cuals jornades tenen una duració superior a les 7 hores.

doble festivitat
PDF

Instruccions carrera de desenvolupament professional 20090909

Instrucció del Director General de Recursos Humans sobre la resolució de sol.licituds de progressió i reconeixement del grau de carrera professional una volta passen els periodes remanents exents d'evaluació.

desenvolupament professional
PDF

Instrucción de turnicitat atenció primaria

Instrucció del Director General de Recursos Humans en relació al abonament del complement de turnicitat al personal adscrit als centres d'atenció primaria.

turnicitat atenció primaria
PDF

Baixes IT personal facultatiu MIR

Ha sorgit un dubte en l'aplicació al personal facultatiu en formació (MIR) de l'acord del 13 d'abril de 2007, en relació a la millora de la prestació de IT inclueix el salari de 54 hores de guardia.

mir incapacitat temporal baixa
PDF

Instruccions de turnicitat en vacances

Contestació a la consulta plantejada en el seu escrit del passat dia 7 de Juny, en relació al abonament del complement de turnicitat al personal d'atenció primaria que es vorà modificat el seu torn durant els mesos de vacances.

vacances turnicitat
PDF

Modificació millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social

Modificació de la instrucció conjunta sobre la determinació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social després de l'entrada en vigor de l'orde 12/2014 de 9 de juliol de la Conselleria d'Hisenda i AAPP.

incapacitat temporal guàrdies
PDF

desenrotllament professional   STSJ CV 8841/2014

desenrotllament professional STSJ CV 8841/2014 - ECLI:ES:TSJCV:2014:8841

desenrotllament professional
PDF

Instrucció 265/15 sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa

Instrucció sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa per a donar lloc a la presa de possessió conseqüent a processos de selecció de personal de nou ingrés

instrucció cesse
PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

paga extraordinària decret
PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

paga extraordinaria acord de mesa
PDF

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al facultatiu en formación

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al personal facultatiu en formació per mitjà de residència durant les situacions d'IT i permís per maternitat

personal facultatiu permis per maternitat incapacitat temporal
PDF

Nota informativa sobre el pagament de prestacions en situació de baixa laboral.

Nota informativa sobre el pagament de prestacions en situació de baixa laboral.Gerencia del Dpto. de Salut d'Alacant

baixa laboral
PDF

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

turnicitat
PDF

Pagament del complement de turnicitat

Pagament del complement de turnicitat en relació amb l'informe d'atenció continuada obtingut de l'aplicació de gestió de torns (Gestur)

turnicitat
PDF

Meritació del complement d’atenció continuada en festivitat. Aclariment. 08/05/2013

Meritació del complement d'atenció continuada en festivitat. Aclariment. 08/05/2013

atenció continuada
PDF

Meritació del complement d’atenció continuada en festivitat

Meritació del complement d'atenció continuada en festivitat 27/11/2013

atenció continuada
PDF

Complement de turnicitat en compute bimensual

Complement de turnicitat en compute bimensual. Exp 182/2013

turnicitat
PDF

Abonament complement de turnicitat. Compute bimensual

Abonament complement de turnicitat. Compute bimensual Exp. 143/2013

turnicitat
PDF

Informe fiscal del complement de turnicitat en atenció primària

Informe fiscal del complement de turnicitat en atenció primària.

turnicitat
PDF

Instrucció del director general de recursos econòmics sobre l’abonament del complement de turnicidad

Instrucció del director general de recursos econòmics sobre l'abonament del complement de turnicidad en atenció primària. Disconformitat de la intervenció delegada

turnicitat
PDF

Instrucció reconeixement de grau de carrera computant serveis prestats

Instrucció reconeixement de grau de carrera computant serveis prestats posteriors al 30 de juny de 2014

serveis prestats reconeixement de grau instrucció
PDF

ORDE 9/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat

ORDE 9/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d’avaluació per a l’enquadrament inicial o la progressió de grau en el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Consellería de Sanitat, regulat per Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell

carrera professional
PDF

ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat

ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d’avaluació per a l’enquadrament inicial i la progressió de grau en els sistemes de carrera i desenrotllament professionals en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

procediment d’avaluació carrera i desenrotllament professionals
PDF

Instrucció  modificacions dels sistemes de carrera i desenvolupament professional

Instrucció sobre conseqüències de les modificacions normatives vigents a partir de l'1 de gener de 2014 en els sistemes de carrera i desenvolupament professional

instrucció carrera i desenvolupament professional
PDF

Instrucció  sobre pagament de complement d’atenció continuada en festivitat.

Instrucció 27 de novembre del 2013 sobre pagament de complement d'atenció continuada en festivitat.

instrucció festivitat atenció continuada
PDF

RESOLUCIÓ  del conseller d’Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribu- cions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015

marc del diàleg social per al període 2014-2015 condicions de treball
PDF

Instrucció Complement de turnicitat en canvi conjuntural vacances

Instrucció Complement de turnicitat en canvi conjuntural vacances 17 de junio 2013

turnicitat canvi conjuntural
PDF

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, del director general de Recursos Humans

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, del director general de Recursos Humans, per la qual obri el termini i establix el model de la sol·licitud d’inclusió en el sistema de des- envolupament professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

sol·licitud des- envolupament professional
PDF

Plus de treball per torns per a personal d’atenció primària que vorà modificat el torn en vacances

Complement de treball per torns per a personal d'atenció primària que vora modificat el seu torn durant vacances

vacances treball per torns primària atenció primària
PDF

Tramitació descomptes en nòmines de les IT

Instrucció per a l'aplicació del que estableix l'article 6 del decret llei 6/2012 de 28 de setembre, del consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions concordants del reial decret llei 20/2012, de 13 juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

it guàrdies descomptes continuada atenció continuada
PDF

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

nocturnitat guàrdies fetivitat continuada atenció continuada
PDF

Instrucció descomptes retribucions IT

Instrcucción per a l'aplicació del que estableix l'article 15 del decret llei 1/2012, de 5 de gener, del consell.

it descomptes
PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF

Llei de pressupostos paralització carrera i desenvolupament professional

De les mesures excepcionals en matèria de reconeixement i progressió de la carrera professional i el desenvolupament professional

professional paralització desenvolupament carrera
PDF

Instrucció reclamació desenvolupament professional

Instrucció reclamació desenvolupament professional en relació amb les sol·licituds d'abonament de 50% addicional del complement 2007

reclamació desenvolupament 2007
PDF

Instrucció abonament del plus de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària

Instrucció del Director General de Recursos Econòmics sobre l'abonament del plus de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària

treball per torns primària atenció primària
PDF

Instrucció de progressió i reconeixement de grau de carrera professional exempts d’avaluació

Instrucció del Director General de Recursos Humans sobre resolució de sol·licituds de progressió i reconeixement de grau de carrera professional una vegada transcorreguts els períodes romanents exempts d'avaluació.

romanents progressió professional desenvolupament carrera
PDF

Complement de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària.

Instrucció del director general de Recursos Humans sobre l'abonament del complement de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària.

treball per torns primària complement atenció primària
PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis serveis indemnitzacions extraordinaris
PDF

Reconeixement de triennis del personal temporal.

Decret 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixement de triennis del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat amb vinculació de caràcter temporal.

triennis temporal
PDF

Instruccions acord reforç EAP

Instrucció del director general de Recursos Humans saobre l'aplicació de l'acord de 14 d'abril de 2006, del Consell, pel qual es regula l'assistència sanitària als usuaris mitjançant el reforç i les substitucions en els equips d'Atenció Primària.

reforç primària eap atenció primària
PDF

Cobertura de l’assistència sanitària per mitjà del reforç i les substitucions en els EAP

ACORD d’11 d’abril de 2008, del Consell, pel qual es modifica l’Acord de 14 de juliol de 2006, del Consell, pel qual regula la cobertura de l’assistència sanitària als usuaris per mitjà del reforç i les substitucions en els Equips d’Atenció Primària.

substitucions primària eap atenció primària
PDF

Carrera professional del personal de salut pública

DECRET 173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

servicis salut pública salut retribucions pública progressió professional graus carrera avaluació
PDF

Accés abreujat a la carrera professional

DECRET 160/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 66/2006, de 12 de maig, que va aprovar el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

professional carrera accés abreviat abreujat
PDF

Sistema Desenvolupament Professional

Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual aprova el sistema de desenrotllament professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

servicis retribucións progressió professional graus desenvolupament avaluació accés
PDF

Complement de productivitat variable

DECRET 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

productivitat objetius econòmica complement assignació econòmica assignació
PDF

Acord sobre retribucions del personal en formació

Acord de 6 d’octubre de 2006, del Consell, pel qual s’incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

resident intern infermeria formació
PDF

Instruccions sobre la carrera professional núm. 3

Instrucció Nº3 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. plaça vinculada,professors estatutaris,serveis prestats com a guàrdies, ATC, altres administracions, ...

serveis professors professional guàrdies carrera altres administracions
PDF

Sol·licitud d’incorporació a la carrera professional

Sol·licitud d'incorporació a la carrera professional

sol·licitud professional incorporació carrera
PDF

Sol·licitud d’avaluació per la progressió de grau de carrera professional

Sol•licitud d'evaluaciòn per la progresiòn de grau de carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la conselleria de sanitat

sol·licitud progressió professional carrera
PDF

Acord reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

Acord de 14 de juliol de 2006, del Consell, pel qual es regula la cobertura de l’assistència sanitària als usuaris per mitjà del reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

substitucions retribucions reforç quotes addicionals quotes primària addicionals
PDF

Instruccions sobre la carrera professional

Instrucció Nº2 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. permís sense sou, serveis pretados en un altre regimen jurídics...

sou reconeixement profesional permís sense sou permis diferents categories categories carrera
PDF

Orde d’accés d’especialistes quota zona carrera professional

Ordre de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula l’accés a la carrera professional dels facultatius especialistes de quota i personal de quota i zona no integrats, d’acord amb el que preveu la disposició final segona del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

zona quota professional especialistes carrera accés
PDF

Instruccions sobre la carrera professional núm. 1

Instrucció Nº1 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. promoció interna, comissió de servei, excedència, reducció de jornada,...

servici reducció promoció professional jornada interna excedencia comissió carrera
PDF

Orde d’inclusió carrera professional

ORDE de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d’inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

sol·licituds requisits professional inclusió documentació carrera
PDF

Sistema carrera professional

DECRET 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

voluntarietat servicis retribució requisits professional graus carrera avaluació accés
PDF

Acord retribució detecció precoç

Acord de 28 d’abril de 2006, del Consell, pel qual estableix les remuneracions per a determinades activitats de detecció precoç del càncer colorectal.

remuneracions detecció precoç càncer colorectal
PDF

Acord C compensatori personal funcionari d’institucions sanitàries

Acord de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’introduïx en el sistema retributiu del personal funcionari d’institucions sanitàries un component compensatori en el complement específic.

funcionari complement compensatori
PDF

Depòsit acord carrera i desenvolupament professional

Resolució d’1 de febrer de 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre Carrera i Desenvolupament Professional, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATE, CSI-CSIF, STSPVIV, UGT i SAE.

voluntarietat retribució requisits professional permanència grau desenvolupament carrera avaluació accés abreujat
PDF

Acord autoconcerts

Acord de 27 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establix el programa d’autoconcertació per a la reducció de la llista d’espera quirúrgica en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana

reduccio llista d’espera autoconcerts
PDF

Acord de productivitat

Acord de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que aprova l’acord de productivitat subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat

productivitat
PDF

Acord retribució extraccio trasplantament

Acord de 17 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les remuneracions per a determinades activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans i teixits

trasplantament òrgans extracció
PDF

Acord productivitat variable atenció  primària.

Acord de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, per a la introducció de la productivitat variable en els equips d’Atenció Primària.

productivitat primària atenció primària
PDF

Acord productivitat variable atenció especialitzada

Acord de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, per a la introducció de la productivitat variable en l’Atenció Especialitzada.

especialitzada atenció especialitzada
PDF

Acord Serveis Especials

Acord de 19 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual determina els llocs de treball adscrits a les unitats hospitalàries de servicis especials.

servicis especials
PDF

Instruccions turnicitat atencio primaria

Instrucció del director general de recursos humans sobre l'abonament de complement de turnicidad al personal adscrit a centres d'atenció primària.

turnicitat primària atenció primària atc
PDF

Decret 24/97 Indemnitzacions

Decret 24/1997, d´11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF

Instruccions Complement ATC, sobre diversos aspectes professionals, economics i organitzatius

Instrucció conjunta de 12 de maig de 1993 de les conselleries d'economia i hisenda i de sanitat i consum sobre l'aplicacion de l'acord aconseguit entre l'administració de la Generalitat Valenciana i els sindicats en la taula sectorial de sanitat el 7 de maig de 1993 sobre diversos aspectes professionals, economicos i organitzatius del personal que presta servicions en institucions sanitàries gestionades pel servei valencia de salut

turnicitat festius atencio continuada atc
PDF