Personal estatutari: normativa autonòmica

Instrucción del 08 de Febrero del 2006

Instrucción del 08 de Febrero del 2006, Presentación de Partes Médicos de Baja.

personal estatutari parts médics normativa autonomica instrucció baixa
PDF

INSTRUCCIÓ del 19 d’Abril del 2007

INSTRUCCIÓ del 19 d'Abril del 2007, sobre permisos de aplicación al personal estatutario tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

personal estatutari permisos instrucció igualtat
PDF

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH sobre reconoixement de carrera professional.

personal estatutari permisos instrucció carrera professional
PDF

Vacançes Metges d’atenció primària 18 d’abril del 2006

Vacançes Metges d'equips d'atenció primària 18 d'abril del 2006

vacances personal estatutari normativa autonomica atenció primària
PDF

ANOTACIÓ DE SANCIONS_20001215

Circular sustituye a la 4/98, de 21 de abril, de Régimen disciplinario del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias, que queda sin efecto.

sancions personal estatutari circular
PDF

INSTRUCCIÓ_Normas Reguladoras_2000411

La aplicación de Vacaciones 1999 de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de la Circular 1/1993 (15.1) y de acuerdo con als competencias delegadas a esta Dirección General por el articulo 3 de la Orden de 18 de Febrero 2000.

vacances personal instrucció circular
PDF

Instrucció de permisos per part d’un familiar.

Concessió d'un permís per enfermetat greu d'un familiar en els casos de part per cessària

permís cessària
PDF

Instrucció permisos per làctancia a tots dos progenitors

Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrá dret a una hora d'absencia que podrá dividir en dos fraccions. Aquest detret por substituir.se per una reducció de la jornada laboral, mig hora al inici y mig hora al final de la jornada amb la mateixa finalitat. Aquesta dret podrá ser exercit per un o altre dels progenitors, en el cas de que tots dos treballen.

permis per lactància
PDF

Informe de SRJ cessària

Consessió del permís per enfermetat greu d'un familiar en casos de part per cessària.

permís per cessària
PDF

Acord mesa recuperació dies de lliure disposició i paga extra 2012

Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades cantitats devengades de la paga extraordinaria de Desembre de 2012, així com de condicions de treball relatives al gaudi de les vacancions anuals i el permís per asumptes personals.

recuperació dies paga extra 2012 dies lliure disposició
PDF

Vacances dies lliure disposició

Instruccions en relació a gaudir de les vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

vacances lliure disposició
PDF

Acord de mesa

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotllament racional de la negociació i els altres drets sindicals.

acord
PDF

Intruccions per IT empleats públics sanitaris

Instruccions a seguir per el personal de Institucions Sanitaries en relació amb la provisió de la assisténcia sanitaria derivada de Contingencies Professionals dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat sota el Régim General de la Seguretat Social.

it baixa
PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

paga extraordinària decret
PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

paga extraordinaria acord de mesa
PDF

Aplicació del sext dia d’assumptes particulars establit per RD 10/2015 d’11 de setembre

Aplicació del sext dia d'assumptes particulars establit per RD 10/2015 d'11 de setembre

libre disposición
PDF

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Publiques.

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

jornada
PDF

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat de 15 d'abril del 2013"

vacances
PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

jubilació, bossa, categories
PDF

Aplicació del cinquè dia d’assumptes particulars introduït per la Llei 15/2014, de 16 de setembre

Aplicació del cinquè dia d'assumptes particulars introduït per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa en personal de centres del servei de salut de la Comunitat Valenciana.

dia d'assumptes particulars aplicació del cinquè dia
PDF

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d’absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

deducció de retribucions absències
PDF

Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques

Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el règim per al gaudi d'un dia addicional d'assumptes particulars introduït per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic i s'adapta la Resolució de 28 de desembre de 2012 d'aquesta Secretaria d'Estat.

resolució dia addicional
PDF

Instrucció l’aplicació del quart dia d’assumptes particulars

Instrucció de 23 de desembre del 2013 sobre l'aplicació del quart dia d'assumptes particulars introduït per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. (BOE» núm. 305, de 21 de desembre de 2013) en institucions sanitàries de la Conselleria de sanitat.

instrucció assumptes particulars
PDF

Instrucció vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

Instrucció 24 de setembre vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

vacances incapacitat temporal dies solts
PDF

Instruccions sobre el gaudi de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

Instruccions de 15 de abril de 2013 sobre el gaudi de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

instruccion gaudi de vacances
PDF

Pacte entre la Conselleria de sanitat i les Organitzacions sindicals integrants de la taula sectoria

pacte jornada laboral
PDF

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions aplicables al personal estatutari d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

sense deducció de retribucions reduccions de jornada instruccions
PDF

Vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts per Nadal o Pasqües.

Vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts per Nadal o Pasqües.

vacances interrupció incapacitat
PDF

Graus de parentiu

Graus de parentesc.

parentiu parentesc grau
PDF

Instrucció complementària vacances.

Instrucció complementària de la del Secretari Autonòmic i director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut de 15 de abril de 2013, sobre disfrute de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

vacances dies solts
PDF

Instruccions de vacances i dies de lliure disposició.

Instruccions de vacances i dies de liure disposició.

vacances lliure disposició fraccionament dies
PDF

Instrucció gaudi de vacances en any diferent de la seua generació.

Instrucció de gaudi de vacances en any diferent de la seua generació.

vacances incapacitat
PDF

Acord jornada laboral

Pacte entre la conselleria de sanitat i les organitzacions sindicals integrants de la taula sectorial de sanitat sobre determinació de la jornada laboral

vacances permisos llicències jornada horari efectiva anual
PDF

Instruccions jornada 2013

Instrucció sobre determinació de la jornada efectiva a complir durant l'any 2013 pel personal d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

jornada efectiva jornada 2013
PDF

Intruccions permisos i vacances

Instrucció per a l'aplicació de permisos i vacances dimanantes del reial decret-llei 20/2012, del 13 de juliol (BOE del 14) al personal gestionat per la conselleria de sanitat.

vacances permisos modificació
PDF

Pla control absentisme

Pla de control de l'absentisme del personal al servei de la Generalitat.

pla justificat injustificat control absentisme
PDF

Instruccions dies addicionals de vacances

Instruccions de dies addicionals de vacances per antiguitat no aplicables a estatutaris

vacances dies addicional
PDF

Instruccions permís examen

Instrucció sobre permís per a assistir a exàmens finals i deslliuradors.

permís exàmens
PDF

Instrucció sobre el permiso paternitat

Instrucció sobre el permís de paternitat

permis partenitat
PDF

Instruccions per a permisos. Aplicació 7/2007

Instrución sobre aplicació al personal estatutari dels permisos de la lley 7/2007

permisos intruccions aplicació
PDF

Instruccions per a permisos en eleccions

Resolució del director General de Recursos Humans per la qual es regula la concessió de permisos al personal que presta serveis en intituciones sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat i que es presenta com a candidat en les eleccions autonòmiques o locals

permisos eleccions candidat
PDF

Instrucció sobre permisos

Instrucció permís de paternitat, lactància acumulat i defunció o accident

permisos permís llicències lactància acumulada
PDF

Instruccions festius 24 i 31 desembre en diumenge

Instruccions festius 24 i 31 desembre en diumenge

festius especials
PDF

Instruccions còmput jornada IT

Instrucció sobre la jornada que s'ha de donar com feta i completa en períodes de baixa..

jornada it instruccions còmput baixa
PDF

Instruccions festius

Instrucció sobre cobertura de serveis dels dias 24 i 31 de desembre de 2004. que ambdós dias són divendres.

festius
PDF

Instruccions reducció jornada

Instrucció sobre la reducció de jornada d'una hora sense reducció de retribucions.

reducció jornada hora
PDF

Instruccions vacances funcionaris

Instrucció sobre vacances dels funcionaris

vacances funcionaris
PDF

Instruccions horaris

Instrucció de 31 de maig de 2004, sobre horaris més perllongats de l'habitual, del director general de Recursos Humans.

perllongats horaris
PDF

Instruccions sobre còmput i liquidació de la jornada per a nomenaments de duració inferior a un any

Instruccions sobre còmput i liquidació de la jornada per a nomenaments de durada inferior a un any

liquidació jornada còmput
PDF

Instruccions DG RRHH còmput jornada inferior a un any

Instruccions sobre còmput i liquidacion de la jornada de treball per a nomenaments de duracion inferior a un any.

liquidació jornada efectiva coeficiens anual
PDF

Instrucions DG RRHH horaris de treball 16/01/2004

INSTRUCCIONS DG RRHH HORARIS TREBALL 16/01/04

jornada horaris
PDF

Decret 137-03 Jornada, permisos, vacances…

DECRET 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula la jornada i l'horari de treball, els permisos, les llicències i les vacances del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.

vacances permisos llicències jornada
PDF