Publicada edició 15na. borsa d’ocupació temporal de sanitat.

temporal ocupació edició 15 borsa bolsa
PDF

Publicada edició 15na. borsa d’ocupació temporal de sanitat.

temporal ocupació edició 15 borsa bolsa
PDF

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

temporal resolució instruccions borsa de treball
PDF

BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL

temporal bolsa
PDF

Reconeixement de triennis del personal temporal.

Decret 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixement de triennis del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat amb vinculació de caràcter temporal.

triennis temporal
PDF

Instrucció l’acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal

Instrucció 25 febrer del DG RRHH sobre aplicació de la resolució de 7 gener 2003, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.

temporal interí criteris cesse cessament acord
PDF

Instruccions Criteris Cesse Interi trasllats

Instruccions criteris que han d'adoptar-se per a procedir al cessament personal interí en ocasió de les preses de possessió conseqüents als actuals concurs de trasllats

trasllats temporal interi cesse
PDF