DECRET 85/2003, de 27 de juny

DECRET 85/2003, de 27 de juny,del Consell de la Generalitat, pel qual cessen els alts càrrecs de la Conselleria de Cultura i Educació.

normativa autonomica decret cesse
PDF

Instrucció 265/15 sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa

Instrucció sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa per a donar lloc a la presa de possessió conseqüent a processos de selecció de personal de nou ingrés

instrucció cesse
PDF

Instrucció l’acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal

Instrucció 25 febrer del DG RRHH sobre aplicació de la resolució de 7 gener 2003, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.

temporal interí criteris cesse cessament acord
PDF

Resolucio Criteris Cessament

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2003, del secretari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dóna publicitat a l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de la provisió reglamentària de llocs de treball.

criteris cesse
PDF

Instrucció cesse personal substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció

Instrucció DG RRHH cesse substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció.

substitut plaça perdua dret criteris cesse
PDF

Instruccions Criteris Cesse Interi trasllats

Instruccions criteris que han d'adoptar-se per a procedir al cessament personal interí en ocasió de les preses de possessió conseqüents als actuals concurs de trasllats

trasllats temporal interi cesse
PDF