Organització del sistema sanitari

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s’estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

tribunals selecció i provisió ordre 52018 decret 1922017 composició tribunals
PDF

Instruccions. Especialitat d’infermeria. Salut Mental.

Instrucció del Director General de Recursos lHumans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, en relació a la creació de palces de la categoria d'especialista en infermeria de salut mental.

salut mental normativa autonomica especialitat infermeria
PDF

DECRET 192/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió

DECRET 192/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

selecció provisió normativa autonomica decret 192 2017
PDF

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual aprova les llistes de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió dels quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat.

resolució normativa autonomica llocs de treball llistes gestió correció
PDF

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del conseller de Sanitat, por la que se establece el Plan de Formación Continuada de la Consellería de Sanitat para 2009 (EVES).

selecció i provisió resolució pla de formació normativa autonomica eves
PDF

Protocol mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’ordena la publicació del protocol que regula en l’àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere.

violència de gènere protocol normativa autonomica mobilitat
PDF

INSTRUCCIÓ 25 FEBRERO 2003

INSTRUCCIÓN 25 Febrero 2003 del Director General para los Recursos Humanos sobre la aplicación de la Resolución 7 Enero 2003, por la que se da publicidad al acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad relativo a criterios de cese de Personal Estatutario con nombramiento temporal con motivo de provisión reglamentaria de puestos de trabajo.

selecció i provisió personal estatutari instrucció
PDF

CIRCULAR 4/2000

Circular 4/2000, Regim disciplinari del personal estatutari de les institucions sanitáries de la CS.

règim personal estatutari disciplinari circular
PDF

CIRCULAR 3/2000

Circular 3/2000, relativa a la vinculació de personal temporal en les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat.

selecció i provisió personal temporal circular
PDF

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 27 de maig de 1997.

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 27 de maig de 1997,de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es fa pública la llista provisio­nal d'admesos i exclosos als cursos d'adaptació del Régim jurídic d'un determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa deis llocs que ocupen.

personal laboral fix llista exclosos cursos d'adaptació correció
PDF

instruccion 24 de Octubre de 1996

Instrucción del Secretario General de la Conselleria de fecha 24 de Ocutbre de 1996, sobre nueva asignación de plaza al personal estaturario en reingreso provisional que cese como consecuencia de concurso de traslados sin haber obtenido plaza en propiedad.

trasllat plaça en propietat personal estatutari instrucció
PDF

DECRET 133/1995, de 19 de juny

DECRET 133/1995, de 19 de juny, del Govern valencia, pel qual regula l'autorització dels ser­veis medics d'empresa en la Comunitat Valencia­na.

serveis medics normativa autonomica decret
PDF

RESOLUCI Ó de 15 de desembre de 1993

RESOLUCI Ó de 15 de desembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el reingrés amb destinació provisional del personal estatutari en lIocs de treball d'institu­cions sanitaries dependents del Servei Valencia de Salut.

resolució reingrés personal estatutari destinació provisional
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993, del Director del Servei Valencü} de Salut, per la qual es realitza oferta d'incorporació a determinat per­sonal facultatiu per a la seua integració com a facultatius especialistes de districte.

resolució facultatius especialistes facultatiu
PDF

Aclaració d’instruccions de certificat penal

Aclaració sobre les Instruccions del 10 de febrer de 2016 del Director General de Recursos Humans i económics per a la presentació del certificat dd'antecedents penals per al personal temporal que es disponga a prestar serveis a les Institucions Sanitaries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

aclaració
PDF

Instrucció per a la presentació del certificat d’antecedents penals Per.Temp

Instrucció per a la presentació del certificat d'antecedents penals per al personal temporal que es disponga a prestar serveis a les Institucions Sanitaries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

penales
PDF

Instrucció sobre les comisions de servei amb trasllat

Instrucció sobre la concessió de comisions de servei una volta resolt el concurs de trasllats

concessió comisions de servei
PDF

Paces concernides en provisió

Instrucció sobre la determinació de les places concernides per els procesos de provisió reglamentaria.

provisió
PDF

Cesament prelació comisions de serveis

Anteriorment, el criteri per al cese, quan en cada cas corresponga, del personal en comisió de seveis i del personal interí podria ser, en certa mesura homogeni: el nombrament de uns i altres es deurien cedir per ordre d'antiguitat, en quant es tractaba en ambdues casos de formules temporlas destinades a extinguirse en un breu plaç.

resolució concurs nombrament temporal
PDF

Reial Decret 184/2015 d’equivalències de les categories professionals

Reial Decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels servicis de salut i el procediment de la seua actualització.

reial decret categories professionals catàleg
PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

jubilació, bossa, categories
PDF

Incompatibilitats del al servei de les Administracions Públiques.

Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

incompatibilitats
PDF

Criteris cessament per a preses de possessió

possessió criteris cessament
PDF

Instruccions jubilació forçosa, permanència i voluntària

Instruccions del Director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut, de 17 de juny de 2013, per a l'aplicació de l'ordre 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven els procediments per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servei actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les Institucions Sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat

voluntària pròrrogues permanència laboral jubilació forçosa estatutari criteris
PDF

Ordre Procediments Jubilació

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

voluntària servici actiu prolongació permanència jubilació forçosa
PDF

Manteniment Millora Ocupació en aconseguir una plaça de categoria inferior

Concessió d'excedències per prestació de serveis en el sector públic pel desenvolupament de nomenaments temporals en una categoria de grup superior a la plaça consolidada mitjançcant el concurs oposició

temporals nomenaments temporals nomenaments excedència
PDF

Ordre sobre el barem de mèrits en els processos selectius.

ORDE de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova els barems de mèrits que s’apliquen als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servici d’institucions sanitàries de la Generalitat.

valoració torns d'accés selectius prcessos mèrits barem
PDF

Ordre sobre el barem de mèrits en el concurs de trasllats

ORDE de 12 de febrer de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el barem de mèrits que s’aplica als concursos de trasllats per a la provisió de places de personal estatutari al servici d’institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.

valoració trasllats mèrits concursos barem
PDF

Instruccions per a la permanència en Servei Actiu.

Intruccion de 3 d’abril de 2006, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, sobre la jubilació i la prolongació de la permanència en el servici actiu del personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut i el procediment que s’ha de seguir

servici actiu prolongació permanència jubilació
PDF

Instruccions reingressos OPE

Instrucció per a la concessió dels reingressos provisionals sol·licitats després de la resolució d'un procediment de provisió de llocs

reingrés provisional
PDF

Decret oferta ocupació 2005.

DECRET 39/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació de personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut per al 2005.

oferta ocupacio 2005
PDF

Resolució Baremació Formació MIR EAP

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, sobre la baremació del període de formació especialitzada a través del sistema de residència en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària per a l’accés a places de Medicina de Família

mir formació eap baremació
PDF

Instrucció l’acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal

Instrucció 25 febrer del DG RRHH sobre aplicació de la resolució de 7 gener 2003, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.

temporal interí criteris cesse cessament acord
PDF

Decret 7/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i Provisió

Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari al Servici d’Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

selecció requisits provisió oposició convocatòries concurs
PDF

Resolucio Criteris Cessament

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2003, del secretari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dóna publicitat a l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de la provisió reglamentària de llocs de treball.

criteris cesse
PDF

Instrucció cesse personal substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció

Instrucció DG RRHH cesse substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció.

substitut plaça perdua dret criteris cesse
PDF

Instruccions Criteris Cesse Interi trasllats

Instruccions criteris que han d'adoptar-se per a procedir al cessament personal interí en ocasió de les preses de possessió conseqüents als actuals concurs de trasllats

trasllats temporal interi cesse
PDF