DECRET 133/1995, de 19 de juny

DECRET 133/1995, de 19 de juny, del Govern valencia, pel qual regula l'autorització dels ser­veis medics d'empresa en la Comunitat Valencia­na.

serveis medics normativa autonomica decret
PDF

ORDRE de 17 de febrer de 1994

ORDRE de 17 de febrer de 1994, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual regula la confidencialitat i la custodia de les dades medi­ques deis serveis medics d'empresa.

serveis medics ordre custodia confidencialitat
PDF