REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març.

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

traspas reial decret personal mitjans hospital general básic
PDF