Intruccions per IT empleats públics sanitaris

Instruccions a seguir per el personal de Institucions Sanitaries en relació amb la provisió de la assisténcia sanitaria derivada de Contingencies Professionals dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat sota el Régim General de la Seguretat Social.

it baixa
PDF

La gestió de les contingències professionals del personal sanitari per les Mútues és un esperpent

personal sanitari mútues malalties professionals it gestió contingències professionals accidents laborals
PDF

Tramitació descomptes en nòmines de les IT

Instrucció per a l'aplicació del que estableix l'article 6 del decret llei 6/2012 de 28 de setembre, del consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions concordants del reial decret llei 20/2012, de 13 juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

it guàrdies descomptes continuada atenció continuada
PDF

Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

vacances permisos paga extra modificacions mesures jubilació forçosa jubilació it forçosa estabilitat
PDF

Instrucció descomptes retribucions IT

Instrcucción per a l'aplicació del que estableix l'article 15 del decret llei 1/2012, de 5 de gener, del consell.

it descomptes
PDF

Instruccions còmput jornada IT

Instrucció sobre la jornada que s'ha de donar com feta i completa en períodes de baixa..

jornada it instruccions còmput baixa
PDF