Tag gratificacions


Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

30 / 05 / 2011 | servicis indemnitzacions gratificacions extraordinaris

Decret 24/97 Indemnitzacions

17 / 02 / 1997 | serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris