Ampliación de bolsa de ocupación temporal del IVASS / Ampliació de les borses d’ocupació temporal d’IVASS
INTERSINDICAL SALUT INFORMA:


El Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria convoca la ampliación de bolsa de ocupación temporal del IVASS, para nuevos candidatos y candidatas que no forman parte de La Bolsa.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la directora general del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria, por la que se convoca la ampliación de la bolsa de empleo temporal de la entidad de las categorías de cuidador o cuidadora, enfermero o enfermera y cocinero o cocinera.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9669.pdf

Inscripción:
https://bolsaempleoivass.es/

Plazo de inscripción del Del 18 de Noviembre de 2020 al 24 de Noviembre de 2020

Registro:
https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html

//

INTERSINDICAL SALUT INFORMA:


L'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària convoca l'ampliació de les borses d’ocupació temporal d’IVASS per a nous candidats i candidates que no formen part de la borsa.

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la directora general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de l'entitat de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9669.pdf

Inscripció:
https://bolsaempleoivass.es/

Termini d'inscripció:
Del 18 de Noviembre de 2020 al 24 de Noviembre de 2020

Registre:
https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html

Borses de treball en organismes i empreses públiques de la GVA


En Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Constitució de dues borses de treball per a efectuar la contractació laboral temporal i/o la cobertura futura de vacants provisionals d’enginyers i enginyeres tècnics en Informàtica i Auxiliars de Laboratori.*

Enllaç a la convocatòria

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9054.pdf

Publicació dels llistats definitius de l’Edició 17 d’ocupació temporal
Publicació i Entrada en vigor 03/11/2020

Consulta llistats

http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas

Convocatòria de Borsa de treball de ‘Dermatologia’
Extracte de la Resolució número 1074, de 20 d’octubre de 2020, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de convocatòria d’una borsa de treball de facultatiu o facultativa especialistes en Dermatologia


http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/23/pdf/2020_8759.pdf

Actualització de la borsa de millora d’ocupació
RESOLUCIÓ d' 1 d'octubre de 2020 de la directora gerent del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es convoca la quarta actualització de la borsa de mi llora d'ocupació.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/20/pdf/2020_8523.pdf

Admesos i exclosos: Cos d’Infermeria d’Institucions Penitenciàries
Publicada la relació definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema d'accés lliure, en el Cos d'Infermers/es d'Institucions Penitenciàries*, convocat per resolució de 21 de gener de 2020.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10868

BOLSA DE TRABAJO INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA // BORSA DE TREBALL INSTITUT VALENCIÀ D’ATENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA
Publicada en el DOGV de hoy la RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la directora general del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria, por la que se convoca la ampliación de la bolsa de empleo temporal de la entidad de las categorías de cuidador o cuidadora, enfermero o enfermera y cocinero o cocinera.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3821.pdf

Únicamente permitirá la inscripción de nuevos candidatos y candidatas que no formen parte de la bolsa. No se contempla en esta convocatoria la actualización de méritos de los candidatos y candidatas inscritas ni la modificación de las zonas geográficas inicialmente seleccionadas.

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN: https://bolsaempleoivass.es/puestos.php
REGISTRO Y PRESENTACIÓN (telemáticamente):https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html

PLAZO: cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat.

___________________________


Publicada en el DOGV d'avui RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la directora general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l’ampliació de la borsa d’ocupació temporal de l’entitat de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3821.pdf

Únicament permetrà la inscripció de nous candidats i candidates que no formen part de la bossa. No es contempla en aquesta convocatòria l’actualització de mèrits dels candidats i candidates inscrites ni la modificació de les zones geogràfiques inicialment seleccionades.

SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ: https://bolsaempleoivass.es/puestos.php
REGISTRE I PRESENTACIÓ (telemàticament):https://www.ivass.gva.es/registro_bolsas.html

TERMINI: cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat.


Cercador de borsa de treball