Normativa Comuna


Directiva 03-88 Ordenació Temps de Treball
6553

DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

PDF

Directiva 99-70 Treball de Temps Determinat
6694

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny de 1999 relativa a l'acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada

PDF

Directiva 99/70 Treball de Temps Determinat
6551

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada.

PDF

Directiva 93 104 Ordenació del temps de treball
6550

DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSELL de 23 de novembre de 1993 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

PDF

Directiva 89-391 Seguretat i de la salut dels treballadors en el treball
6546

DIRECTIVA DEL CONSELL de 12 de juny de 1989 relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball

PDF

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hi- senda i Administració Pública
9157

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hi- senda i Administració Pública, per la qual es dóna publi- citat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de Per- sonal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotlla- ment racional de la negociació i els altres drets sindicals

PDF

ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat,
9131

ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual fixa els criteris i establix les normes que han de regular el procés d’eleccions a òrgans de repre- sentació del personal al servici de l’Agència Valenciana de la Salut i de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

PDF

Modificació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació
6634

LLEI 21/2006, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques

PDF

Dret a la utilització de locals sindicals per part de les seccions sindicals
6633

Instruccions sobre el dret a la utilització de locals sindicals per part de les seccions sindicals, juntes de personal i comites d'empresa.

PDF

Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General
6641

REIAL DECRET 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l'Administració General de l'Estat

PDF

Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l’empresa
6632

REIAL DECRET 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa.

PDF

Organos de Representació, determinació de les Condicions de Treball i Participació
6631

LLEI 9/1987, de 12 de maig. d'Organos de Representació, determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

PDF

Llibertat Sindical
6630

LLEI ORGANICA 1111985. de 2 d'agost, de Llibertat Sindical

PDF

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública
9473

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l'Acord de la Taula General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació Vigilància i Estudi de l'II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997

PDF

instruccions a seguir pel personal d’Institucions Sanitàries en contingències professionals
9164

Instrucció 20 desembre del 2013 sobre instruccions a seguir pel personal d'Institucions Sanitàries en relació amb la provisió de l'assistència sanitària derivada de contingències professionals dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat subjecte al Règim General de la Seguretat Social

PDF

Riscs derivats de l’exposició a vibracions mecàniques
6624

Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscs derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.

PDF

Quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social
6625

REIAL DECRET 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre

PDF

REIAL DECRET pel qual es modifiquen el Reglaments dels Serveis de Prevenció
6623

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

PDF

Riscos relacionats amb l’exposició al soroll
6622

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

PDF

REIAL DECRET riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques
6606

REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.

PDF

Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball
6605

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

PDF

Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi
6604

REIAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis

PDF

Protecció contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos
6603

REIAL DECRET 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutágenos.

PDF

Riscos relacionats amb els agents químics durant el treball
6602

REIAL DECRET 374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball

PDF

Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerigenos
6600

REIAL DECRET 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerigenos durant el treball.

PDF

Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
6626

REIAL DECRET 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

PDF

REIAL DECRET pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament
6599

REIAL DECRET 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

PDF

ORDRE riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
6598

ORDRE de 25 de març de 1998 per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

PDF

LLEI Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat SOCIAL
6597

LLEI 42/1997. de 14 de novembre. Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació dels equips de treball
6596

REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació pels treballadors dels equips de treball.

PDF

ORDRE per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener
6595

ORDRE DE 27 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

PDF

REIAL DECRET relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual
6594

REIAL DECRET 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

PDF

Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos durant el treball
6593

REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball

PDF

REIAL DECRET exposició a agents biològics durant el treball
6592

REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

PDF

REIAL DECRET relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
6591

REIAL DECRET 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
6590

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

PDF

REIAL DECRET sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut
6589

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

PDF

Annex I: Disposicions mínimes relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de trebal
6588

Annex I: Disposicions mínimes de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de treball

PDF

REIAL DECRET manipulació manual de càrregues
6587

REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

PDF

Reglament dels Serveis de Prevenció
6586

Reglament dels Serveis de Prevenció

PDF

LLEI 31/1995. de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
6584

PDF

REIAL DECRET pel qual s’arbritran mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis
6585

REIAL DECRET 556/1989, de 19 de maig, pel qual s'arbritran mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis

PDF


Cercador de normativa