Personal Funcionari


DECRET 91/1995, de 16 de maig
18670

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutari.

PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell
12209

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral
12207

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

PDF

Relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial
12191

Relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió del qual està atribuïda a la Conselleria de Sanitat

PDF

ORDE borses de treball d’ocupació temporal de Salut Pública
6543

ORDE de 23 juny de 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es publica el Pacte sobre constitució de borses de treball per a la cobertura d’ocupació temporal en llocs de treball de centres de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat i se n’establixen les normes de funcionament.

PDF

ORDRE de 31 de maig de 1994
18636

ORDRE de 31 de maig de 1994, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual disposa el procedi­ment per a l'autorització de consultoris auxiliars de temporada, per a l'atenció sanitaria en zones turístiques.

PDF

Aplicació del sext dia d’assumptes particulars establit per RD 10/2015 d’11 de setembre
12198

Aplicació del sext dia d'assumptes particulars establit per RD 10/2015 d'11 de setembre

PDF

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Publiques.
12197

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

PDF

Llei Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
6516

Real Decreto legislativo 5/2015 Estatut Bàsic de l'Empleat Públic


LLEI ORGÀNICA per a la igualtat efectiva de dones i homes
6515

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

PDF

LLEI de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
6512

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

PDF


Cercador de normativa