Jubilacions


Modificació del 07 de desembre del 2004
18821

MODIFICACIÓ del les instruccions tercera i quarta de les aprobades el 4 de maig de 2004 per el Director General de Recursos Humans relatives a la jubilació del personal estatutari de la Conselleria de Sanitat, d'acord la nova redacció de l'instrucció de 8 de setembre de 2004.

PDF

INSTRUCCIÓ de 06 de Maig de 2004
18820

INSTRUCCIÓN de 06 de Mayo de 2004, del Director General de Recursos Humanos relativas a la Jubilación del Personal Estatutario de la Conselleria de Sanidad.

PDF

ORDE per què es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència
6560

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

PDF

Reial decret llei de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors
6558

Reial decret-llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu

PDF

Instrucció derogació del art 151 de l’Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu
6557

Instrucció derogació del art 151 de l'Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu

PDF

Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seg. Social
6556

Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

PDF

RESOLUCIÓ Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat
6555

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del president de la Comissió Promotora del Pla de Pensions per als Empleats de la Generalitat, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat, de 15 de juliol de 2008, pel qual s’aproven les especificacions del pla de pensions dels empleats de la Generalitat.

PDF

LLEI de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació
6554

LLEI 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat

PDF


Cercador de normativa