Personal Estatutari


Modificació millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social
12216

Modificació de la instrucció conjunta sobre la determinació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social després de l'entrada en vigor de l'orde 12/2014 de 9 de juliol de la Conselleria d'Hisenda i AAPP.

PDF

Meritació del complement d’atenció continuada en festivitat. Aclariment. 08/05/2013
12190

Meritació del complement d'atenció continuada en festivitat. Aclariment. 08/05/2013

PDF

Meritació del complement d’atenció continuada en festivitat
12189

Meritació del complement d'atenció continuada en festivitat 27/11/2013

PDF

Informe SRJ Cobertura Atenció continuada
5270

Informe en relació amb l'ordre a seguir per a la cobertura de l'atenció continuada en Atenció Primària, concorrent tant personal de l'Equip d'Atenció Primària com personal aliè al mateix

PDF

Instruccions del consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada
5154

Instruccions per a l'aplicació del punt septim de l'acord de 13 d'abril de 2007, del consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la conselleria de sanitat

PDF

Resolució implementació de mesures per la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat
5153

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre implementació de mesures per a la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat en l’ocupació i la reducció de la temporalitat, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals FSP-UGT-PV, FSS-CCOO-PV, CSI-CSIF i USAE.

PDF

Acord sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada
5152

ACORD de 13 d’abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Acord guàrdies MIR
5322

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, que incrementa les quanties del complement d’atenció continuada del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Acord del Consell sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada
5151

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada i noves formes de prestar-les.

PDF

Acord condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i guàrdies i ATC
5150

Acord subscrit entre la conselleria de sanitat de la generalitat i les organitzacions sindicals amb representació en taula sectorial de sanitat, en matèria de condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i millora del sistema sanitari mitjançant la racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

PDF

Instrucció RRHH festa dissabtes
5149

INSTRUC. DG RRHH LLIURANÇA DISSABTES ATC 05/07/05

PDF

Acord que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d’atenció continuada o guàrdies.
5148

ACORD de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d’atenció continuada o guàrdies.

PDF

Instruccions de desenvolupament del punt 2.1 de l’acord relatiu a l’atenció continuada i guàrdies
5147

Instruccions de desenvolupament del punt 2.1 de l'acord relatiu a l'atenció continuada i guàrdies publicat per resolució de 21 de febrer de 2005, de la dirección general de treball i seguritat social.

PDF

Acord retribucions l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria
5146

ACORD de 15 d’abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es precisen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

PDF

Resolució de Millores relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies
5144

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord sobre Millores Relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, STSPV-IV, CEMSATE i UGT, totes elles amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

PDF

Resolució Registre i la publicació de l’Acord sobre Millores a l’Atenció Continuada i Guàrdies
5105

Resolució de 21 de febrer de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord sobre Millores Relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, STSPV-IV, CEMSATE i UGT, totes elles amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

PDF

Retribucions Atenció Continuada i Guàrdies d’Atenció Primària i Unitats d’Hospitalització a domicili
5271

Acord de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de I'atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d'infermeria d'atenció primaria i de les unitats d' hospitalització domicilària.

PDF

Acord Modificació de retribucions de l’atenció continuada i guàrdies
5103

ACORD de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

PDF

Acord retribucions de localització del personal d’infermeria d’atenció especialitzada.
5145

ACORD de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual fixa determinades retribucions de localització aplicables a l’atenció continuada del personal d’infermeria d’Atenció Especialitzada.

PDF

Acord MS Retribucions de localització a personal d’infermeria de l’atenció especialitzada.
5100

Acord de juliol de 2004, del Govern Valencià, pel qual es fixen determinades retribucions de localització aplicables a l'atenció continuada del personal d'infermeria de l'atenció especialitzada.

PDF

DECRET Regulació de l’atenció continuada en l’àmbit de l’atenció primària
5089

DECRET 72/2001, de 2 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’atenció continuada en l’àmbit de l’atenció primària

PDF

ORDRE Regulació de les guàrdies mèdiques en Especialitzada i dels descansos del personal.
5099

ORDRE de 16 de desembre de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual modifica l’Ordre de 21 de gener de 1999, que regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d’Atenció Especialitzada i dels descansos del personal que en fa.

PDF

Ordre regulació de les guàrdies mèdiques en el servei d’atenció especialitzada
5076

Ordre del 21 de gener de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en servei d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que en fa [1999/M854].

PDF

ORDE de 5 d’octubre de 2009.
19038

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

PDF

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.
19023

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l’oferta d’ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007.

PDF

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007.
18947

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios.

PDF

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.
18637

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

PDF

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 1994
18581

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1994, del direc­tor general del Servicio Valenciano de Salud,general del Servei Valencia de Salut, per la qual es publica l' acord de la mesa sectorial de sanitat en materia de valoració del coneixement del valencia en la borsa de treball per a la vincula­ció temporal de personal a institucions sanita­ries.

PDF

Borsa no discriminatoria de la dona en procés de maternitat.
13390

No discriminació de la dona treballadora per la raó de embaras o maternitat en la selecció de personal estatutari temporal mitjançant la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat

PDF

Criteris de cessament de la puntuació de la borsa
13380

En la data 29-03-2011 se dictaren per aquest organ administratiu, instruccions sobre la puntuació que ha de considerarse que tenen en la Borsa de Treball ( als efectes d'aplicació dels criteris de cesament recollits en la Resolució, de 17-01-2003, del Secretari General de la Conselleria de Sanitat)

PDF

Criteris de cessament de la puntuació de la borsa
13379

Davant de les consultes que per diferents departaments de salut, se han realitzat en aquesta Direcció General en relació a la puntuació de la borsa, que s'ha considerat que la Borsa de treball ( a efectes d'aplicació dels criteris de cesament, replegats en la Resolució, de 17-01-2003, del Secretari General de la Conselleria de Sanitat)

PDF

Resolució 28 d’octubre de 2013 de convocatòria de l’edició 12 de la borsa de treball
12217

Resolució 28 d'octubre de 2013 de convocatòria de l'edició 12 de la borsa de treball, i d'obertura del segon termini d'inscripció de nous aspirants i d'actualització de mer de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal d'IISS per a la resta de categories

PDF

Ús del sistema de selecció de personal a través de la Disposició Addicional primera (borsí))
12214

Ús del sistema de selecció de personal a través de la Disposició Addicional primera (borsí) 31/07/2015

PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera
12180

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

PDF

RESOLUCIÓ categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal
6700

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s’establixen les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta aplicable el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans que en depenen.

PDF

Instrucció borsa de treball vacances
5238

Instrucció borsa treball vacances

PDF

Ordre borsa per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places
5240

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

PDF

Ordre borsa per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places
5237

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

PDF

Instrucció d’aplicació de la disposició addicional primera de borsa
5236

Instrucció del director general de Recursos Humans sobre els criteris per a l'aplicació de la disposició addicional primera de l'ordre de 27 de maig de 2004.

PDF

Ordre modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa
5235

ORDE de 27 de febrer de 2008, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

RESOLUCIÓ que estableix categories en què s’han de constituir llistes d’ocupació temporal
6699

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2007, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix categories en les quals s’han de constituir llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

PDF

Orde que modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa
5234

ORDE de 15 de gener de 2007, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Orde que modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa.
5239

ORDE d’1 de setembre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig de 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Orde que modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa
5182

ORDRE de 2 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig de 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la Regulació dels Òrgans de Gestió de Personal de la Conselleria de Sanitat i els Òrgans que en depenen.

PDF

Orde que modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa
5181

ORDRE de 27 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig del 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

PDF

Orde modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa
5178

ORDE de 12 de setembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Instrucció aplicació de la disposició addicional primera orde 27.05.05
5176

Instrucció aplicació de la disposició adicional primera de l´ordre 27.05.05

PDF

Resolució per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació
5174

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació regulades per l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig.

PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places
5172

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places
5171

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

PDF

Resolució per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal
5170

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, de desenvolupament de l’Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació el Decret 71/89, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places
5169

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Correció d’errades per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places
5168

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual és d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Ordre per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places
5167

ORDE de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual és d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

PDF

Instruccions de la borsa vacances de metges
5078

Nomenaments de vacances Llicenciats/es en Medicina i cirurgia amb caràcter temporal per a cobrir les places i serveis de manera urgent.

PDF

Instrucción del 08 de Febrero del 2006
19057

Instrucción del 08 de Febrero del 2006, Presentación de Partes Médicos de Baja.

PDF

INSTRUCCIÓ del 19 d’Abril del 2007
18926

INSTRUCCIÓ del 19 d'Abril del 2007, sobre permisos de aplicación al personal estatutario tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

PDF

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH
18902

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH sobre reconoixement de carrera professional.

PDF

Vacançes Metges d’atenció primària 18 d’abril del 2006
18901

Vacançes Metges d'equips d'atenció primària 18 d'abril del 2006

PDF

ANOTACIÓ DE SANCIONS_20001215
18757

Circular sustituye a la 4/98, de 21 de abril, de Régimen disciplinario del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias, que queda sin efecto.

PDF

INSTRUCCIÓ_Normas Reguladoras_2000411
18755

La aplicación de Vacaciones 1999 de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de la Circular 1/1993 (15.1) y de acuerdo con als competencias delegadas a esta Dirección General por el articulo 3 de la Orden de 18 de Febrero 2000.

PDF

Instrucció de permisos per part d’un familiar.
13403

Concessió d'un permís per enfermetat greu d'un familiar en els casos de part per cessària

PDF

Instrucció permisos per làctancia a tots dos progenitors
13395

Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrá dret a una hora d'absencia que podrá dividir en dos fraccions. Aquest detret por substituir.se per una reducció de la jornada laboral, mig hora al inici y mig hora al final de la jornada amb la mateixa finalitat. Aquesta dret podrá ser exercit per un o altre dels progenitors, en el cas de que tots dos treballen.

PDF

Informe de SRJ cessària
13388

Consessió del permís per enfermetat greu d'un familiar en casos de part per cessària.

PDF

Acord mesa recuperació dies de lliure disposició i paga extra 2012
13367

Acord de la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades cantitats devengades de la paga extraordinaria de Desembre de 2012, així com de condicions de treball relatives al gaudi de les vacancions anuals i el permís per asumptes personals.

PDF

Vacances dies lliure disposició
13365

Instruccions en relació a gaudir de les vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

PDF

Acord de mesa
13364

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotllament racional de la negociació i els altres drets sindicals.

PDF

Intruccions per IT empleats públics sanitaris
13362

Instruccions a seguir per el personal de Institucions Sanitaries en relació amb la provisió de la assisténcia sanitaria derivada de Contingencies Professionals dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat sota el Régim General de la Seguretat Social.

PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell
12209

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral
12207

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

PDF

Aplicació del sext dia d’assumptes particulars establit per RD 10/2015 d’11 de setembre
12198

Aplicació del sext dia d'assumptes particulars establit per RD 10/2015 d'11 de setembre

PDF

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Publiques.
12197

Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

PDF

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat
12186

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat de 15 d'abril del 2013"

PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera
12180

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

PDF

Aplicació del cinquè dia d’assumptes particulars introduït per la Llei 15/2014, de 16 de setembre
9471

Aplicació del cinquè dia d'assumptes particulars introduït per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa en personal de centres del servei de salut de la Comunitat Valenciana.

PDF

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell
9470

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d’absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

PDF

Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques
9166

Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el règim per al gaudi d'un dia addicional d'assumptes particulars introduït per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic i s'adapta la Resolució de 28 de desembre de 2012 d'aquesta Secretaria d'Estat.

PDF

Instrucció l’aplicació del quart dia d’assumptes particulars
9165

Instrucció de 23 de desembre del 2013 sobre l'aplicació del quart dia d'assumptes particulars introduït per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. (BOE» núm. 305, de 21 de desembre de 2013) en institucions sanitàries de la Conselleria de sanitat.

PDF

Instrucció vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.
9161

Instrucció 24 de setembre vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

PDF

Instruccions sobre el gaudi de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.
9158

Instruccions de 15 de abril de 2013 sobre el gaudi de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

PDF

Pacte entre la Conselleria de sanitat i les Organitzacions sindicals integrants de la taula sectoria
9134

PDF

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions
9106

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions aplicables al personal estatutari d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

PDF

Vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts per Nadal o Pasqües.
6701

Vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts per Nadal o Pasqües.

PDF

Graus de parentiu
5417

Graus de parentesc.

PDF

Instrucció complementària vacances.
5416

Instrucció complementària de la del Secretari Autonòmic i director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut de 15 de abril de 2013, sobre disfrute de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

PDF

Instruccions de vacances i dies de lliure disposició.
5415

Instruccions de vacances i dies de liure disposició.

PDF

Instrucció gaudi de vacances en any diferent de la seua generació.
5414

Instrucció de gaudi de vacances en any diferent de la seua generació.

PDF

Acord jornada laboral
5420

Pacte entre la conselleria de sanitat i les organitzacions sindicals integrants de la taula sectorial de sanitat sobre determinació de la jornada laboral

PDF

Instruccions jornada 2013
5413

Instrucció sobre determinació de la jornada efectiva a complir durant l'any 2013 pel personal d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

PDF

Intruccions permisos i vacances
5407

Instrucció per a l'aplicació de permisos i vacances dimanantes del reial decret-llei 20/2012, del 13 de juliol (BOE del 14) al personal gestionat per la conselleria de sanitat.

PDF

Pla control absentisme
5406

Pla de control de l'absentisme del personal al servei de la Generalitat.

PDF

Instruccions dies addicionals de vacances
5405

Instruccions de dies addicionals de vacances per antiguitat no aplicables a estatutaris

PDF

Instruccions permís examen
5403

Instrucció sobre permís per a assistir a exàmens finals i deslliuradors.

PDF

Instrucció sobre el permiso paternitat
5402

Instrucció sobre el permís de paternitat

PDF

Instruccions per a permisos. Aplicació 7/2007
5401

Instrución sobre aplicació al personal estatutari dels permisos de la lley 7/2007

PDF

Instruccions per a permisos en eleccions
5400

Resolució del director General de Recursos Humans per la qual es regula la concessió de permisos al personal que presta serveis en intituciones sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat i que es presenta com a candidat en les eleccions autonòmiques o locals

PDF

Instrucció sobre permisos
5399

Instrucció permís de paternitat, lactància acumulat i defunció o accident

PDF

Instruccions festius 24 i 31 desembre en diumenge
5419

Instruccions festius 24 i 31 desembre en diumenge

PDF

Instruccions còmput jornada IT
5398

Instrucció sobre la jornada que s'ha de donar com feta i completa en períodes de baixa..

PDF

Instruccions festius
5397

Instrucció sobre cobertura de serveis dels dias 24 i 31 de desembre de 2004. que ambdós dias són divendres.

PDF

Instruccions reducció jornada
5396

Instrucció sobre la reducció de jornada d'una hora sense reducció de retribucions.

PDF

Instruccions vacances funcionaris
5395

Instrucció sobre vacances dels funcionaris

PDF

Instruccions horaris
5394

Instrucció de 31 de maig de 2004, sobre horaris més perllongats de l'habitual, del director general de Recursos Humans.

PDF

Instruccions sobre còmput i liquidació de la jornada per a nomenaments de duració inferior a un any
5326

Instruccions sobre còmput i liquidació de la jornada per a nomenaments de durada inferior a un any

PDF

Instruccions DG RRHH còmput jornada inferior a un any
5325

Instruccions sobre còmput i liquidacion de la jornada de treball per a nomenaments de duracion inferior a un any.

PDF

Instrucions DG RRHH horaris de treball 16/01/2004
5324

INSTRUCCIONS DG RRHH HORARIS TREBALL 16/01/04

PDF

Decret 137-03 Jornada, permisos, vacances…
5323

DECRET 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula la jornada i l'horari de treball, els permisos, les llicències i les vacances del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.

PDF

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007
18940

INSTRUCCIÓ del 27 de Novembre del 2007, relativa a las retribuciones aplicables al personal que deba prestar servicios los días 24 y 31 de Diciembre de 2007.

PDF

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007.
18927

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual actualiza les tarifes de reembossament de transport no concertat d’usuaris en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

PDF

ACORD de 19 de gener de 2007.
18920

ACORD de 19 de gener de 2007, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord adoptat en la Mesa General de Negociació de 12 de gener de 2007, sobre incorporació del complement específic a les pagues extraordinàries dels empleats públics per al període 2007-2009 .

PDF

DECRET 24/1997, d’11 de febrer.
18717

DECRET 24/1997,d' 11 de febrer,del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

PDF

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996
18708

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 1996, del conse­ller de Sanitat i Consum, per la qual amplia el ter­mini de sol· licitud del complement especific previst en l'Ordre de 28 d'octubre de 1996 per al personal medic de les institucions sanitaries.

PDF

CORRECCIÓ d’errades del Decret 180/1996, de 2 d’octubre
18707

CORRECC1Ó d'errades del Decret 180/1996, de 2 d'octubre, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Con­selleria de Sanitat i Consum.

PDF

DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996
18690

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

PDF

ACORD de 25 de man; de 1996
18683

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valencia, en materia d'incentivació dels equips mobils dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia­na.

PDF

ACORD de 7 de març de 1995
18666

ACORD de 7 de març de 1995, del Govern Valencia, pel qual es prorroga l'acord de 7 de març de 1994 en materia de incentivació deis Equips Mbbils deis Centres de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

PDF

ACORDS RETRIBUTIUS I ORAGNITZATIUS 07/05/1993
18649

Acuerdo entre los sindicatos abajo firmantes y la administración de la Generalitat Valenciana alcanzado en la mesa sectorial de sanidad sobre diversos aspectos profesionales, economicos y organizativos del personal que presta servicios en Instituciones Sanitarias gestionadas por el servicio valenciano de salud.

PDF

ACORD de 17 de maig de 1993
18645

ACORD de 17 de maig de 1993, del Govern Valencicl, pel qual ratifica l'acord subscrit per la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993 i determina les taules retributives per a l' aplica­ció en l'any 1993 al personal al servei de les ins­titucions sanitaries del Servei Valencia de Salut.

PDF

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994
18639

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994,de la Direcció General del Servei Valencia deSalut i la Direcció General de Regim Economi de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre conceptes retributius que han de compondre les pagues extraordinaries i la mil/ora del subsidi d'incapacitat laboral transitoria del personal estatütari.

PDF

RESOLUCIÓ modifica la resolució d’ II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88)
18633

RESOLUCIÓ de la conselleria de Sanitat i Con­sum, la qual modifica la resolució d' II de juliol de 1988 (DOGV núm. 869 de 15.07.88) relacio­nal amb el Decret 169/1990 del Consell,de la generalitat Valenciana, sobre retribucion.s del personal dependent del Servei Valencü'¡ de Salut i de la resta de normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equip d' atenció primaria.

PDF

ACORD de 7 de març de 1994
18632

ACORD de 7 de mar(: de 1994, del Govern Valencia, pel qual es modifiquen les quanties que corresponen al complement d'atenció continua­da per al personal facultatiu intern resident dependent del Servei Valencia de Salut.

PDF

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993
18620

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993, de la Con­selleria de Sanitat i Consum, per la qual dicla instruccions complementaries de les publicadesper les resolucions de 10 de maig de 1988 (DOGV núm. 821, de 10 de maig de 1988), d'11 de juliol de 1988 (DOGV núm. 869, de 15 de juliol de 1988), i d'acord amb el Decret 169/1990, del Consell de la Generalitat Valen­ciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i altres normes com­plementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

PDF

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 1993
18584

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del SVS i altres normes complementa­ries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'Atenció Primaria.

PDF

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Goven Valencia
18583

ACORD de 28 de setembre de 1993, del Govem Valencia, pel qual aprova els criteris de retribu­ció en materia de mesures d'incentiu de les acti­vitats de reducció de !listes d'espera i de partici­pació en programes d'extracció i/o de trasplan­tament d'organs.

PDF

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994
18577

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual modifica la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el Decret 169/90, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre retribucions del personal dependent del Servei Valencia de Salut i amb les altres normes complementaries sobre retribucions de determinat personal d'equips d'atenció primaria.

PDF

Acord Serveis Especials
13405

ACORD de 19 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual determina els llocs de treball adscrits a les unitats hospitalàries de servicis especials

PDF

Abonament festivitat en jornades de més de 7 hores
13399

En relació amb la consulta plantejada del Servei d'Emergencies Sanitaries sobre l'abonament del complement de festivitat al personal de la conducció de vehicles P.A.S. i T.E.S. les cuals jornades tenen una duració superior a les 7 hores.

PDF

Instruccions carrera de desenvolupament professional 20090909
13361

Instrucció del Director General de Recursos Humans sobre la resolució de sol.licituds de progressió i reconeixement del grau de carrera professional una volta passen els periodes remanents exents d'evaluació.

PDF

Instrucción de turnicitat atenció primaria
13360

Instrucció del Director General de Recursos Humans en relació al abonament del complement de turnicitat al personal adscrit als centres d'atenció primaria.

PDF

Baixes IT personal facultatiu MIR
13359

Ha sorgit un dubte en l'aplicació al personal facultatiu en formació (MIR) de l'acord del 13 d'abril de 2007, en relació a la millora de la prestació de IT inclueix el salari de 54 hores de guardia.

PDF

Instruccions de turnicitat en vacances
13353

Contestació a la consulta plantejada en el seu escrit del passat dia 7 de Juny, en relació al abonament del complement de turnicitat al personal d'atenció primaria que es vorà modificat el seu torn durant els mesos de vacances.

PDF

Modificació millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social
12216

Modificació de la instrucció conjunta sobre la determinació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social després de l'entrada en vigor de l'orde 12/2014 de 9 de juliol de la Conselleria d'Hisenda i AAPP.

PDF

desenrotllament professional   STSJ CV 8841/2014
12213

desenrotllament professional STSJ CV 8841/2014 - ECLI:ES:TSJCV:2014:8841

PDF

Instrucció 265/15 sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa
12210

Instrucció sobre liquidació a efectuar al personal interí que cessa per a donar lloc a la presa de possessió conseqüent a processos de selecció de personal de nou ingrés

PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell
12209

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral
12207

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

PDF

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al facultatiu en formación
12206

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al personal facultatiu en formació per mitjà de residència durant les situacions d'IT i permís per maternitat

PDF

Nota informativa sobre el pagament de prestacions en situació de baixa laboral.
12196

Nota informativa sobre el pagament de prestacions en situació de baixa laboral.Gerencia del Dpto. de Salut d'Alacant

PDF

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas
12195

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

PDF

Pagament del complement de turnicitat
12192

Pagament del complement de turnicitat en relació amb l'informe d'atenció continuada obtingut de l'aplicació de gestió de torns (Gestur)

PDF

Meritació del complement d’atenció continuada en festivitat. Aclariment. 08/05/2013
12190

Meritació del complement d'atenció continuada en festivitat. Aclariment. 08/05/2013

PDF

Meritació del complement d’atenció continuada en festivitat
12189

Meritació del complement d'atenció continuada en festivitat 27/11/2013

PDF

Complement de turnicitat en compute bimensual
12187

Complement de turnicitat en compute bimensual. Exp 182/2013

PDF

Abonament complement de turnicitat. Compute bimensual
12185

Abonament complement de turnicitat. Compute bimensual Exp. 143/2013

PDF

Informe fiscal del complement de turnicitat en atenció primària
12183

Informe fiscal del complement de turnicitat en atenció primària.

PDF

Instrucció del director general de recursos econòmics sobre l’abonament del complement de turnicidad
12182

Instrucció del director general de recursos econòmics sobre l'abonament del complement de turnicidad en atenció primària. Disconformitat de la intervenció delegada

PDF

Instrucció reconeixement de grau de carrera computant serveis prestats
9472

Instrucció reconeixement de grau de carrera computant serveis prestats posteriors al 30 de juny de 2014

PDF

ORDE 9/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat
9469

ORDE 9/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d’avaluació per a l’enquadrament inicial o la progressió de grau en el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Consellería de Sanitat, regulat per Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell

PDF

ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat
9468

ORDE 10/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d’avaluació per a l’enquadrament inicial i la progressió de grau en els sistemes de carrera i desenrotllament professionals en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

PDF

Instrucció  modificacions dels sistemes de carrera i desenvolupament professional
9167

Instrucció sobre conseqüències de les modificacions normatives vigents a partir de l'1 de gener de 2014 en els sistemes de carrera i desenvolupament professional

PDF

Instrucció  sobre pagament de complement d’atenció continuada en festivitat.
9163

Instrucció 27 de novembre del 2013 sobre pagament de complement d'atenció continuada en festivitat.

PDF

RESOLUCIÓ  del conseller d’Hisenda i Administració Pública
9162

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribu- cions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015

PDF

Instrucció Complement de turnicitat en canvi conjuntural vacances
9159

Instrucció Complement de turnicitat en canvi conjuntural vacances 17 de junio 2013

PDF

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, del director general de Recursos Humans
9133

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2007, del director general de Recursos Humans, per la qual obri el termini i establix el model de la sol·licitud d’inclusió en el sistema de des- envolupament professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

PDF

Plus de treball per torns per a personal d’atenció primària que vorà modificat el torn en vacances
6702

Complement de treball per torns per a personal d'atenció primària que vora modificat el seu torn durant vacances

PDF

Tramitació descomptes en nòmines de les IT
5476

Instrucció per a l'aplicació del que estableix l'article 6 del decret llei 6/2012 de 28 de setembre, del consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions concordants del reial decret llei 20/2012, de 13 juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

PDF

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores
5474

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

PDF

Instrucció descomptes retribucions IT
5473

Instrcucción per a l'aplicació del que estableix l'article 15 del decret llei 1/2012, de 5 de gener, del consell.

PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris
5481

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

PDF

Llei de pressupostos paralització carrera i desenvolupament professional
5472

De les mesures excepcionals en matèria de reconeixement i progressió de la carrera professional i el desenvolupament professional

PDF

Instrucció reclamació desenvolupament professional
5471

Instrucció reclamació desenvolupament professional en relació amb les sol·licituds d'abonament de 50% addicional del complement 2007

PDF

Instrucció abonament del plus de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària
5461

Instrucció del Director General de Recursos Econòmics sobre l'abonament del plus de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària

PDF

Instrucció de progressió i reconeixement de grau de carrera professional exempts d’avaluació
5460

Instrucció del Director General de Recursos Humans sobre resolució de sol·licituds de progressió i reconeixement de grau de carrera professional una vegada transcorreguts els períodes romanents exempts d'avaluació.

PDF

Complement de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària.
5459

Instrucció del director general de Recursos Humans sobre l'abonament del complement de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària.

PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.
5458

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

PDF

Reconeixement de triennis del personal temporal.
5457

Decret 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixement de triennis del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat amb vinculació de caràcter temporal.

PDF

Instruccions acord reforç EAP
5456

Instrucció del director general de Recursos Humans saobre l'aplicació de l'acord de 14 d'abril de 2006, del Consell, pel qual es regula l'assistència sanitària als usuaris mitjançant el reforç i les substitucions en els equips d'Atenció Primària.

PDF

Cobertura de l’assistència sanitària per mitjà del reforç i les substitucions en els EAP
5455

ACORD d’11 d’abril de 2008, del Consell, pel qual es modifica l’Acord de 14 de juliol de 2006, del Consell, pel qual regula la cobertura de l’assistència sanitària als usuaris per mitjà del reforç i les substitucions en els Equips d’Atenció Primària.

PDF

Carrera professional del personal de salut pública
5453

DECRET 173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Accés abreujat a la carrera professional
5452

DECRET 160/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 66/2006, de 12 de maig, que va aprovar el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Sistema Desenvolupament Professional
5450

Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual aprova el sistema de desenrotllament professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Complement de productivitat variable
5449

DECRET 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

PDF

Acord sobre retribucions del personal en formació
5448

Acord de 6 d’octubre de 2006, del Consell, pel qual s’incrementen les retribucions del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Instruccions sobre la carrera professional núm. 3
5447

Instrucció Nº3 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. plaça vinculada,professors estatutaris,serveis prestats com a guàrdies, ATC, altres administracions, ...

PDF

Sol·licitud d’incorporació a la carrera professional
5478

Sol·licitud d'incorporació a la carrera professional

PDF

Sol·licitud d’avaluació per la progressió de grau de carrera professional
5477

Sol•licitud d'evaluaciòn per la progresiòn de grau de carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la conselleria de sanitat

PDF

Acord reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.
5446

Acord de 14 de juliol de 2006, del Consell, pel qual es regula la cobertura de l’assistència sanitària als usuaris per mitjà del reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.

PDF

Instruccions sobre la carrera professional
5445

Instrucció Nº2 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. permís sense sou, serveis pretados en un altre regimen jurídics...

PDF

Orde d’accés d’especialistes quota zona carrera professional
5444

Ordre de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula l’accés a la carrera professional dels facultatius especialistes de quota i personal de quota i zona no integrats, d’acord amb el que preveu la disposició final segona del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Instruccions sobre la carrera professional núm. 1
5443

Instrucció Nº1 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. promoció interna, comissió de servei, excedència, reducció de jornada,...

PDF

Orde d’inclusió carrera professional
5442

ORDE de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d’inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

PDF

Sistema carrera professional
5441

DECRET 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

PDF

Acord retribució detecció precoç
5440

Acord de 28 d’abril de 2006, del Consell, pel qual estableix les remuneracions per a determinades activitats de detecció precoç del càncer colorectal.

PDF

Acord C compensatori personal funcionari d’institucions sanitàries
5439

Acord de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’introduïx en el sistema retributiu del personal funcionari d’institucions sanitàries un component compensatori en el complement específic.

PDF

Depòsit acord carrera i desenvolupament professional
5438

Resolució d’1 de febrer de 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre Carrera i Desenvolupament Professional, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATE, CSI-CSIF, STSPVIV, UGT i SAE.

PDF

Acord autoconcerts
5437

Acord de 27 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establix el programa d’autoconcertació per a la reducció de la llista d’espera quirúrgica en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana

PDF

Acord de productivitat
5436

Acord de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que aprova l’acord de productivitat subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat

PDF

Acord retribució extraccio trasplantament
5435

Acord de 17 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les remuneracions per a determinades activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans i teixits

PDF

Acord productivitat variable atenció  primària.
5434

Acord de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, per a la introducció de la productivitat variable en els equips d’Atenció Primària.

PDF

Acord productivitat variable atenció especialitzada
5433

Acord de 3 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, per a la introducció de la productivitat variable en l’Atenció Especialitzada.

PDF

Acord Serveis Especials
5432

Acord de 19 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual determina els llocs de treball adscrits a les unitats hospitalàries de servicis especials.

PDF

Instruccions turnicitat atencio primaria
5423

Instrucció del director general de recursos humans sobre l'abonament de complement de turnicidad al personal adscrit a centres d'atenció primària.

PDF

Decret 24/97 Indemnitzacions
5422

Decret 24/1997, d´11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

PDF

Instruccions Complement ATC, sobre diversos aspectes professionals, economics i organitzatius
5421

Instrucció conjunta de 12 de maig de 1993 de les conselleries d'economia i hisenda i de sanitat i consum sobre l'aplicacion de l'acord aconseguit entre l'administració de la Generalitat Valenciana i els sindicats en la taula sectorial de sanitat el 7 de maig de 1993 sobre diversos aspectes professionals, economicos i organitzatius del personal que presta servicions en institucions sanitàries gestionades pel servei valencia de salut

PDF

Instruccions. Especialitat d’infermeria. Salut Mental.
19617

Instrucció del Director General de Recursos lHumans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, en relació a la creació de palces de la categoria d'especialista en infermeria de salut mental.

PDF

DECRET 192/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió
19214

DECRET 192/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut.

PDF

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009.
19028

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual aprova les llistes de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió dels quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat.

PDF

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008
19024

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del conseller de Sanitat, por la que se establece el Plan de Formación Continuada de la Consellería de Sanitat para 2009 (EVES).

PDF

Protocol mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere
18956

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’ordena la publicació del protocol que regula en l’àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere.

PDF

INSTRUCCIÓ 25 FEBRERO 2003
18815

INSTRUCCIÓN 25 Febrero 2003 del Director General para los Recursos Humanos sobre la aplicación de la Resolución 7 Enero 2003, por la que se da publicidad al acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad relativo a criterios de cese de Personal Estatutario con nombramiento temporal con motivo de provisión reglamentaria de puestos de trabajo.

PDF

CIRCULAR 4/2000
18758

Circular 4/2000, Regim disciplinari del personal estatutari de les institucions sanitáries de la CS.

PDF

CIRCULAR 3/2000
18756

Circular 3/2000, relativa a la vinculació de personal temporal en les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat.

PDF

CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 27 de maig de 1997.
18723

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 27 de maig de 1997,de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es fa pública la llista provisio­nal d'admesos i exclosos als cursos d'adaptació del Régim jurídic d'un determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa deis llocs que ocupen.

PDF

instruccion 24 de Octubre de 1996
18691

Instrucción del Secretario General de la Conselleria de fecha 24 de Ocutbre de 1996, sobre nueva asignación de plaza al personal estaturario en reingreso provisional que cese como consecuencia de concurso de traslados sin haber obtenido plaza en propiedad.

PDF

DECRET 133/1995, de 19 de juny
18675

DECRET 133/1995, de 19 de juny, del Govern valencia, pel qual regula l'autorització dels ser­veis medics d'empresa en la Comunitat Valencia­na.

PDF

RESOLUCI Ó de 15 de desembre de 1993
18596

RESOLUCI Ó de 15 de desembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el reingrés amb destinació provisional del personal estatutari en lIocs de treball d'institu­cions sanitaries dependents del Servei Valencia de Salut.

PDF

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993
18587

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993, del Director del Servei Valencü} de Salut, per la qual es realitza oferta d'incorporació a determinat per­sonal facultatiu per a la seua integració com a facultatius especialistes de districte.

PDF

Aclaració d’instruccions de certificat penal
13402

Aclaració sobre les Instruccions del 10 de febrer de 2016 del Director General de Recursos Humans i económics per a la presentació del certificat dd'antecedents penals per al personal temporal que es disponga a prestar serveis a les Institucions Sanitaries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

PDF

Instrucció per a la presentació del certificat d’antecedents penals Per.Temp
13401

Instrucció per a la presentació del certificat d'antecedents penals per al personal temporal que es disponga a prestar serveis a les Institucions Sanitaries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

PDF

Instrucció sobre les comisions de servei amb trasllat
13393

Instrucció sobre la concessió de comisions de servei una volta resolt el concurs de trasllats

PDF

Paces concernides en provisió
13378

Instrucció sobre la determinació de les places concernides per els procesos de provisió reglamentaria.

PDF

Cesament prelació comisions de serveis
13377

Anteriorment, el criteri per al cese, quan en cada cas corresponga, del personal en comisió de seveis i del personal interí podria ser, en certa mesura homogeni: el nombrament de uns i altres es deurien cedir per ordre d'antiguitat, en quant es tractaba en ambdues casos de formules temporlas destinades a extinguirse en un breu plaç.

PDF

Reial Decret 184/2015 d’equivalències de les categories professionals
12211

Reial Decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels servicis de salut i el procediment de la seua actualització.

PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera
12180

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

PDF

Incompatibilitats del al servei de les Administracions Públiques.
9168

Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

PDF

Criteris cessament per a preses de possessió
9080

PDF

Instruccions jubilació forçosa, permanència i voluntària
5519

Instruccions del Director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut, de 17 de juny de 2013, per a l'aplicació de l'ordre 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven els procediments per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servei actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les Institucions Sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat

PDF

Ordre Procediments Jubilació
5518

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

PDF

Manteniment Millora Ocupació en aconseguir una plaça de categoria inferior
5746

Concessió d'excedències per prestació de serveis en el sector públic pel desenvolupament de nomenaments temporals en una categoria de grup superior a la plaça consolidada mitjançcant el concurs oposició

PDF

Ordre sobre el barem de mèrits en els processos selectius.
5517

ORDE de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova els barems de mèrits que s’apliquen als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servici d’institucions sanitàries de la Generalitat.

PDF

Ordre sobre el barem de mèrits en el concurs de trasllats
5516

ORDE de 12 de febrer de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el barem de mèrits que s’aplica als concursos de trasllats per a la provisió de places de personal estatutari al servici d’institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.

PDF

Instruccions per a la permanència en Servei Actiu.
5515

Intruccion de 3 d’abril de 2006, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, sobre la jubilació i la prolongació de la permanència en el servici actiu del personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut i el procediment que s’ha de seguir

PDF

Instruccions reingressos OPE
5513

Instrucció per a la concessió dels reingressos provisionals sol·licitats després de la resolució d'un procediment de provisió de llocs

PDF

Decret oferta ocupació 2005.
5512

DECRET 39/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació de personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut per al 2005.

PDF

Resolució Baremació Formació MIR EAP
5511

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, sobre la baremació del període de formació especialitzada a través del sistema de residència en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària per a l’accés a places de Medicina de Família

PDF

Instrucció l’acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal
5510

Instrucció 25 febrer del DG RRHH sobre aplicació de la resolució de 7 gener 2003, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.

PDF

Decret 7/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i Provisió
5509

Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari al Servici d’Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

PDF

Resolucio Criteris Cessament
5508

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2003, del secretari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dóna publicitat a l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de la provisió reglamentària de llocs de treball.

PDF

Instrucció cesse personal substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció
5507

Instrucció DG RRHH cesse substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció.

PDF

Instruccions Criteris Cesse Interi trasllats
5520

Instruccions criteris que han d'adoptar-se per a procedir al cessament personal interí en ocasió de les preses de possessió conseqüents als actuals concurs de trasllats

PDF

Text refundit de la Llei del Estatut Básic Empleat Públic
13404

Real Decret Legislatiu 5/2015, 30 d'octubre, per el que s'aprova el text refundit de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic.

PDF

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
12219

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

PDF

Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre,
12212

Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació públic i d'estímul a l'economia

PDF

Reial Decret 184/2015 d’equivalències de les categories professionals
12211

Reial Decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d'equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels servicis de salut i el procediment de la seua actualització.

PDF

Mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
6517

Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions

PDF

Correcció d’errors de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària
6520

Correcció d'errors del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

PDF

Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària
6518

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

PDF

Llei Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
6516

Real Decreto legislativo 5/2015 Estatut Bàsic de l'Empleat Públic


LLEI ORGÀNICA per a la igualtat efectiva de dones i homes
6515

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

PDF

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut
6514

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

PDF

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
6513

LLEI 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

PDF

LLEI de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
6512

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

PDF

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s’aprova l’Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat
6511

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s'aprova l'Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat i Auxiliar de Clinica de la Seguretat Social.

PDF

ORDRE Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries de la Seg Social
6508

ORDRE de 5 de juliol de 1971 per la qne s'aprova l'Estatut de Personal no Sanitari al Servei de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

PDF


Cercador de normativa