Transport de personal sanitari per a l’atenció d’urgències extrahospitalaries

Davant l'agenda de treball establerta entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i els sindicats representats en la Mesa Sectorial de Sanitat, per abordar la negociació del nou sistema per al transport de personal sanitari que ha de prestar l'atenció de les urgències extrahospitalaries, INTERSINDICAL SALUT, ja va manifestar en el seu dia el seu posicionament, consistent en la dotació d'un parc de vehicles i l'adopció de mesures organitzatives en materia de recursos humans, per proveir el personal adient per a la seua conducció, de manera que el desplaçament per a la prestació d'aquest servei s'efectue mitjançant vehicle corporatiu assistit per conductor.
En espera de la Convocatòria de les sessions tècniques de la Mesa Sectorial de Sanitat i de coneixer la proposta que l'administració sanitaria sotmetrà a deliberació, INTERSINDICAL SALUT considera necesaria l'adopció de reformes organitzatives tendents a crear en algun perfil professional que puga exercir la funció de conduir aquests vehicles.

Intersindical Salut es mostra favorable a la resolució del problema del transport de personal sanitari per atendre urgències extrahospitalaries mitjançant la incorporació de vehicles oficials assistits per conductor.
En aquest sentit, des del sindicat, es descarten opcions com la prestació del servei mitjançant serveis particulars de taxi o lloguer de vehicles, ateses les inconsistències que presenten per al transport de l'equipament i per la impossibilitat de ser identificats com a elements corporatius del Sistema Valencia de Salut.