Negociació. Mesa Sectorial sanitat

Mesa Sectorial 29 d’abril de 2015

04 / 05 / 2015 | Intersindical Salut

Punt 1.- Oferta d'Ocupació de la Conselleria de Sanitat per a l'exercici 2015

Punt 2.- Resolució d'oferta d'integració en el règim estatutari de personal funcionari dels Centres de Planificació Familiar

Punt 3.- Convocatòria concurs-oposició de farmacèutics de salut pública

Punt 4.- Precs i preguntes


Punt 1.- Oferta d'Ocupació de la Conselleria de Sanitat per a l'exercici 2015.
Ahir es va sotmetre a consideració i votació de la Mesa Sectorial l'esborrany del Decret pel qual s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació de la Conselleria de Sanitat per a l'any 2015. L'oferta de places és la que figura a la taula adjunta.
El debat es va centrar fonamentalment en la interpretació que se li dóna per part de la Conselleria al significat de la taxa de reposició, que considera que és el 50% de les jubilacions o renúncies produïdes als llarg de l'exercici i, per una altra, la que consideren les organitzacions sindicals, mes extensiva, que contemplaria el 50% de les vacants en la seva totalitat.
Al marge d'aquest debat, que necessàriament s'ha de substanciar en els tribunals, també va ser unànime, per part dels sindicats, l'exigència d'informació pel que fa a la plantilla i el percentatge de vacants. Informació que no ha estat facilitada per la Conselleria.
En aquest context, la posició de les organitzacions sindicals, també plantejada per SIMAP-INTERSINDICAL SALUT, va ser la de no atorgar el seu suport a la proposta, per considerar-la insuficient i per no facilitar la informació necessària. El resultat final va ser que l'Oferta d'Ocupació per a l'any 2015 es va aprovar, només, amb el vot de qualitat de l'Administració, ja que absolutament tots els sindicats van votar en contra.
Per SIMAP-INTERSINDICAL SALUT l'actitud que l'Administració va sostenir ahir a la Mesa Sectorial, on se suposa que és l'àmbit de la negociació col•lectiva, va ser la d'imposar el seu criteri a tota costa, no exempt de cert interès electoral (ja havia fet el anunci el dia anterior a la premsa), sense tenir en consideració cap de les al•legacions sindicals.
Al marge de les formes i entrant en el contingut, a primera vista l'oferta de places s'albira insuficient, donat l'elevat percentatge d'interinitat que pateixen, pràcticament, totes les categories professionals. Aquesta és una opinió subjectiva, en el sentit que no disposem de dades actualitzades de precarietat de les plantilles i els últims que es van fer públics van ser els del Pla d'Ordenació de Recursos Humans, publicat al juny de 2013, i en el qual els percentatges d'interinitat oscil•len, en general, entre el 20 i el 54%.
Si ens atenim a la distribució de places per categories, es troben a faltar moltes de facultatiu especialista i per a les categories d'auxiliar d'infermeria, auxiliar administratiu i zelador, les que s'ofereixen són de totes totes insuficients. Com a aspectes positius, sembla, sempre amb la deguda reserva, que l'oferta de places d'infermeria és comparativament acceptable i, en el cas de la categoria d'Administratiu, com ja es va fer en l'OPE de 2014, totes les places s'ofereixen a promoció interna.
2.- Resolució d'oferta d'integració en el règim estatutari de personal funcionari dels Centres de Planificació Familiar
L'oferta afecta, únicament, a 5 persones, que van passar a dependre orgànicament i funcionalment d'Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat després de la publicació del Decret 235/2007. Aquest personal es troba realitzant les mateixes funcions que el personal estatutari i, per tant, no té cap sentit mantenir una diferenciació jurídica. Es va aprovar per unanimitat.
3.- Convocatòria concurs-oposició de farmacèutics de salut pública
A títol informatiu es facilità a les organitzacions sindicals l'esborrany de la convocatòria per al seu estudi i presentació d'al•legacions. No sol ser un procediment habitual amb les convocatòries d'oposició de personal estatutari, però en aquest cas es va fer una excepció, per ser personal funcionari i subjecte, per tant, a la normativa de selecció i provisió de Funció Pública.
Aquesta convocatòria en ser de funcionaris es regeix per la llei de Funció Pública Valenciana, d'aquí que el pes de la nota d'oposició sigui del 75% i del concurs el 25% del total. En el temari general no van lleis completes sinó parts (determinats títols) seran 8 preguntes i el percentatge corresponent de les de reserva. També es modifica la forma de puntuació: 10 serà equivalent a la mitjana de les 10 millors notes de l'oposició i a partir d'ací es calcula la resta. Per exemple, si la mitjana de les 10 primeres notes fora un 7, per a aprovar seria necessari un 3,5. Insisteixen que és millor que l'anterior.
4.- Precs i preguntes
- Es va informar que el llistat provisional del concurs de trasllats d'infermeria eixirà el 15 de maig aproximadament.
- La Conselleria va recórrer en cassació davant del TS l'execució de sentència de l'oposició de zeladors de 2005.
- Es va sol•licitar per part de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT la negociació d'un pla d'ocupació per a les categories declarades a extingir. Es posposa a després de les eleccions del 24 de maig.
- La Conselleria reconeix que mai s'han retribuït les guàrdies als MIR en situacions d'IT, baixes per maternitat i altres situacions protegides com són els permisos per paternitat i la suspensió per risc durant l'embaràs i la lactància. Es va sol•licitar per part de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT que es retribueixin les guàrdies als MIR en aquestes situacions ja que són personal de les institucions sanitàries de la Generalitat com la resta del personal de la Conselleria de Sanitat. La Conselleria es compromet a estudiar el cas.
- Es va sol•licitar per part de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT que es pose una solució a la incorrecta actuació de les mútues a l'hora de reconèixer riscos per a l'embaràs i lactància, riscos que estan clarament identificats i que es neguen a considerar amb el greu perjudici que això suposa . Aquesta actitud de les mútues ha estat objecte d'actuacions de la inspecció de treball.
També denuncia l'actuació de les mútues en no procedir a la suspensió del nomenament per risc durant l'embaràs i lactància, quan la gerència del departament assegura que no disposa d'un lloc de treball exempt de risc.
Aquesta actitud delictiva de les mútues deixa a les gestants i mares lactants en una situació de total d'indefensió. Però per altra banda les gerències dels departaments, amb un actitud passiva, no estan defensant a les seues treballadores davant d'aquestes actuacions. SIMAP-INTERSINDICAL SALUT recorda a la Conselleria que són les gerències les últimes responsables d'aquesta situació. La Conselleria reconeix el problema i informa que té previst reunir-se en breu amb les mútues per posar solució a aquestes actuacions.
SIMAP-INTERSINDICAL SALUT pregunta si als nomenaments d'atenció continuada, pel tipus de nomenament, són susceptibles de realitzar algun tipus d'adaptació del lloc de treball, que permeta reduir la jornada laboral diària o evitar la nocturnitat. Reconeixen que no i que en situacions d'embaràs i lactància s'ha de procedir a la suspensió del nomenament per risc per a la salut de la mare i el fetus en no poder adaptar el lloc de treball.
Davant la disparitat de criteris aplicats en els diferents departament de salut, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT sol•licita un protocol d'actuació clar que d'homogeneïtat i que protegeixi realment la salut durant la maternitat. La Conselleria es compromet a realitzar-lo.
- SIMAP-INTERSINDICAL SALUT sol•licita que de forma prèvia a l'OPE es realitzi un concurs de trasllats general, que no es limite només a les categories incloses a l'OPO 2014-2015, sinó de totes les categories professionals, ja que la llei estableix un termini biennal àmpliament superat.

mesa sectorialDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.