Complement de turnicitat a Atenció Primària

INTERSINDICAL SALUT demana l'aplicació del complement de turnicitat per la les categories de Tècnic Superior, Fisioterapeutes i Treballadors Socials adscrits a Atenció Primària
05 / 11 / 2015 | Intersindical Salut complement de turnicitat atenció primària

L'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat el 7 de maig de 1993, sobre diversos aspectes professionals, econòmics i organitzatius del personal que presta serveis en institucions sanitàries gestionades pel Servei Valencià de Salut, exclou al personal dels actuals grups C1 i A2 que es corresponen a les categories de Tècnics Especialistes, Fisioterapeutes i Treballadors Socials de la percepció del complement de turnicitat.


En 1993, quan es va subscriure l'Acord, l'horari de funcionament ordinari dels centres de salut era de 8 a 15 hores, a més que algunes de les categories professionals referides no existien com a integrants dels Equips d'Atenció Primària. En l'actualitat els Centres de Salut funcionen en horari de mati i vesprada de forma ordinària i incorporen en les seues plantilles a aquest personal.

L'anacronisme de mantenir vigents unes disposicions de 1993, quan en l'actualitat el model organitzatiu de l'Atenció Primària ha canviat radicalment, té com a conseqüència que el personal de les categories de Tècnic Especialista, Fisioterapeuta i Treballador Social, malgrat treballar a torns i complir els requisits per generar el dret a la percepció del Complement de Turnicitat, no se'ls és reconegut per una qüestió formal.

Aquesta situació va ser reconeguda per unes instruccions, de 30 d'abril de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans on es feia extensiu el pagament d'aquest complement a aquest personal. No obstant, això la Intervenció delegada d'Hisenda, va emetre un informe desfavorable al·legant que la Conselleria havia omès tràmits essencials, ja que la competència per la modificació de les taules retributives correspon al Consell.

Per totes aquestes raons, INTERSINDICAL SALUT ha sol·licitat a la Conselleria que s'adopten les mesures pertinents per incloure en la Llei de Pressupostos de 2016 una modificació de la Tabla VI.V, de retribucions del personal d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, en la qual es faça extensiva l'aplicació del complement de turnicitat al personal adscrit a Atenció Primària als grups de titulació A2, C1, C2 i AP, excepte a aquelles categories que tinguen assignat el complement d'atenció continuada «A».