CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL PARA EL PERSONAL TEMPORAL

personal temporal
PDF

CIRCULAR 3/2000

Circular 3/2000, relativa a la vinculació de personal temporal en les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat.

selecció i provisió personal temporal circular
PDF