Tag reial decret


REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març.

28 / 11 / 2017 | traspas reial decret personal mitjans hospital general básic

REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto.

23 / 11 / 2017 | reial decret professions sanitaries normativa estatal funcions comissió formació continuada

REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo

21 / 11 / 2017 | reial decret persones amb discapacitat normativa estatal no discriminació accesibilitat

REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio,

20 / 11 / 2017 | reial decret normativa estatal millora empleo creixement

REAL DECRETO 202/2000, de 11 de febrero

13 / 11 / 2017 | reial decret normativa estatal manipuladors d'aliments

Reial Decret 184/2015 d’equivalències de les categories professionals

04 / 11 / 2015 | reial decret categories professionals catàleg