Formació

ACCIONES FORMATIVAS EVES 2021 //  ACCIONS FORMATIVES EVES 2021

ACCIONES FORMATIVAS EVES 2021 //  ACCIONS FORMATIVES EVES 2021
04 / 02 / 2021 | Intersindical Salut

RESOLUCIÓN de 04 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convocan las acciones formativas del plan formativo del personal al servicio de la Generalitat de 2021.

ENLACE:
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/04/pdf/2021_866.pdf
Páginas del EVES de la 55 a la 366.

Podrá participar en las actividades relacionadas en el anexo II el personal de instituciones sanitarias y de cualquier otro centro de carácter
asistencial o en el que se realicen funciones de salud pública, gestionado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, así como
el personal sanitario de la Administración de la Generalitat, siempre que reúna los requisitos específicos establecidos, en su caso, para cada
actividad. También podrá participar en las actividades ofrecidas por esta escuela el personal que realice funciones de tipo socio-sanitario
gestionado por la Dirección General de Función Pública.

ANEXOS:
Anexo II A, (pág. 67-78) donde figuran las actividades formativas ordenadas alfabéticamente, incluyendo el grupo profesional al que van dirigidas.
Anexo II B, (pág. 218-360) donde consta la descripción de cada actividad, lugar de realización, modalidad, contenidos, número de horas, objetivos, a
quien va dirigido, y en su caso, los requisitos específicos de participación.
Anexo II C, (pág. 364-366) donde figuran las actividades formativas excluidas del cómputo máximo de 5 actividades formativas que se pueden solicitar, correspondientes a materias de Igualdad, Violencia de Género, General de Prevención de Riesgos Laborales, y el curso de «COVID-19: Prevención en el entorno sanitario»

SOLICITUDES:
PLAZO: quince días naturales del 5/2/21 al 19/2/21

1. Las solicitudes para las actividades que figuran en el anexo II B se presentarán exclusivamente a través del siguiente enlace:
https://eves.san.gva.es/web/guest/solicitud-continuada
2. Las solicitudes para las actividades que figuran en el anexo II C (Ver instrucciones en Anexo II C), se realizarán a través del Campus
Virtual de la EVES en la siguiente dirección:
https://eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual


Admisión a las acciones formativas
1. A las personas solicitantes seleccionadas se les notificará personalmente que han sido admitidas a una actividad formativa, con antelación al inicio de la actividad mediante correo electrónico.
2. La renuncia o la conformidad para participar, tras la selección y comunicación deberá efectuarse mediante correo electrónico, en un plazo máximo de tres días naturales a contar desde dicha comunicación.

--

RESOLUCIÓ de 04 de febrer de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del pla formatiu del personal al servei de la Generalitat de 2021.

ENLLAÇ:
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/04/pdf/2021_866.pdf
Pàgines del EVES de la 55 a la 366.

Podrà participar en les activitats relacionades en l'annex II el personal d'institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter
assistencial o en el qual es realitzen funcions de salut pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com
el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada
activitat. També podrà participar en les activitats oferides per aquesta escola el personal que realitze funcions de tipus soci-sanitari
gestionat per la Direcció General de Funció Pública.

ANNEXOS:
Annex II A, (pàg.55-66) on figuren les activitats formatives ordenades alfabèticament, incloent el grup professional al qual van dirigides.
Annex II B, (pàg.79-217) on consta la descripció de cada activitat, lloc de realització, modalitat, continguts, nombre d'hores, objectius, a qui va dirigit, i si escau, els requisits específics de participació.
Annex II C, ( pàg. 361-363) on figuren les activitats formatives excloses del còmput màxim de 5 activitats formatives que es poden sol·licitar, corresponents a matèries d'Igualtat, Violència de Gènere, General de Prevenció de Riscos Laborals, i el curs de «COVID-19: Prevenció en l'entorn sanitari»

SOL·LICITUDS:
TERMINI: quinze dies naturals del 5/2/21 al 19/2/21

1. Les sol·licituds per a les activitats que figuren en l'annex II B es presentaran exclusivament a través del següent enllaç:
https://eves.san.gva.es/web/guest/solicitud-continuada
2. Les sol·licituds per a les activitats que figuren en l'annex II C (Veure instruccions en Annex II C), es realitzaran a través del Campus
Virtual de la **EVES en la següent adreça:
https://eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual


Admissió a les accions formatives
1. A les persones sol·licitants seleccionades se'ls notificarà personalment que han sigut admeses a una activitat formativa, amb antelació a l'inici de l'activitat mitjançant correu electrònic.
2. La renúncia o la conformitat per a participar, després de la selecció i comunicació haurà d'efectuar-se mitjançant correu electrònic, en un termini màxim de tres dies naturals a comptar des d'aquesta comunicació.

formación formacióDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.