Decret 7/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i Provisió

Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari al Servici d’Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

selecció requisits provisió oposició convocatòries concurs
PDF