Organització del sistema sanitari

Drets de pacient

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2007.
19058

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2007, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual nomena els servicis de Segona Opinió Mèdica de la Comunitat Valenciana.

segona opinió resolució organització drets del pacient
PDF
DECRET 215/2009, de 27 de novembre.
19037

DECRET 215/2009, de 27 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

saip regulació normativa autonomica decret al pacient decret
PDF
ORDE de 9 d’agost de 2007,
18934

ORDE de 9 d’agost de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del sistema sanitari públic valencià.

segona opinió ordre drets pacient dret
PDF
Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007
18928

Correcció d’errades de l’Orde de 23 de març de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova la Carta de Servicis dels Servicis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) dels hospitals.

saip drets pacient correció carta
PDF
DECRET 12/2007, de 26 de gener,
18921

DECRET 12/2007, de 26 de gener, del Consell, pel qual es regula el dret a la segona opinió mèdica en l’àmbit del Sistema Sanitari Públic Valencià.

sistema sanitari segon opinió drets pacient decret
PDF
LLEI 1/2003, de 28 de gener
18824

LLEI 1/2003, de 28 de gener,de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana.

llei informació al pacient drets pacient
PDF
ORDRE de 30 de març de 1995
18669

ORDRE de 30 de març de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual crea el Pro­grama Especial d'Atenció Sanitaria a Pacients Ancians, Pacients amb Malalties de Llarga Evo­lució i Pacients en Situació Terminal. (PALET)

palet organtizació ordre normativa autonomica drets pacient
PDF
DECRET 74/1995, de 2 de maig
18663

DECRET 74/1995, de 2 de maig, del Govern Valencia, pel qual es crea el Pla per a l'Assisten­cia Integral al Pacient Diabetic a la Comunitat Valenciana.

pacient diabetic decret assistencia
PDF
CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 17 de febrer de 1994
18580

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 17 de febrer de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula la confidencialitat i la custodia de les dades mediques deis serveis medies d'empresa.

informació medica drets pacient correcció errades confidencialitat
PDF
Sindic de Greuges retirada de suport d’ambulàncies en els municipis d’Alborache, Buñol, Macastre
12181

Sindic de Greuges retirada de suport d'ambulàncies

sindic de greuges
PDF
Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana
6690

LLEI 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana.

voluntats anticipades pacient obligacions lliure elecció intimitat informació drets documentació consentiment informat
PDF
Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP)
6689

DECRET 2/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es creen els Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP).

saip pacient informació atenció
PDF

Normativa autonòmica

RESOLUCIÓ 17 nov 2017 dispersió geogràfica de l’EAP de la zona bàsica de salut 11
19091

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina l’índex de dispersió geogràfica de l’equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut 11, del Departament de Salud de Dénia

el verger dispersió dénia
PDF
DECRET 91/1995, de 16 de maig.
19054

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern. Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutario.

personal funcionari normativa autonomica integració estatutari decret
PDF
RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009.
19036

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d’infermer/a d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut.

resolució places d'infermeria normativa autonomica concurs de trasllats
PDF
RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009.
19034

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places de comare d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut.

resolució normativa autonomica concurs de trasllats cobrir plaçes
PDF
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.
19033

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 27274, director econòmic de l’Hospital Doctor Peset (Departament 10), dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

rrhh resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.
19032

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 32776, director econòmic del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF
RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009.
19030

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal, d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els organismes que en depenen.

resolució regulació normativa autonomica llistes d'ocupació cobertura temporal categories
PDF
REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març.
19027

REIAL DECRET 431/2009, de 27 de març, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana dels mitjans personals adscrits a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

traspas reial decret personal mitjans hospital general básic
PDF
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009.
19026

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual cita les persones interessades en el procediment administratiu que s’indica a comparéixer en la via jurisdiccional.

rrhh resolució procediment administratiu persones interesades cita
PDF
DECRET 25/2009, de 13 de febrer.
19025

DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

registre sanitari organització normativa autonomica decret
PDF
LEY 3/2007, de 5 de febrero.
18969

LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa autonomica llei col.legi oficial
PDF
EY 3/2007, de 5 de febrero.
18945

LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa estatal llei col.legi oficial
PDF
RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2007
18942

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el Curs de Diplomat de Sanitat.

sanitat resolució normativa autonomica diplomat
PDF
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007
18941

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per a 2008 (EVES).

resolució pla de formació normativa autonomica eves
PDF
DECRET 228/2007, de 23 de novembre,
18939

DECRET 228/2007, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Plataforma per a la Investigació en Seguretat Alimentària.

seguretat alimentaria plataforma normativa autonomica decret
PDF
DECRET 220/2007, de 2 de novembre,
18938

DECRET 220/2007, de 2 de novembre, del Consell, pel qual regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.

normativa autonomica desfibriladors decret
PDF
ORDE de 27 de setembre de 2007,
18937

ORDE de 27 de setembre de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les queixes, els suggeriments i els agraïments en l’àmbit de les institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut i de la Conselleria de Sanitat.

suggeriments queixes ordre normativa autonomica agraïments
PDF
RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007,
18936

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual se cita les persones interessades en els procediments abreujats número 2/00997/2007-EE i número 2/001144/2007-PSM.

rrhh resolució procediments normativa autonomica
PDF
DECRET 151/2007, de 14 de setembre,
18935

DECRET 151/2007, de 14 de setembre, del Consell, pel qual determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2008.

normativa autonomica decret calendari laboral
PDF
ORDE de 26 de juliol de 2007
18933

ORDE de 26 de juliol de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a establir un conjunt d’activitats dirigides a la millora integral de la promoció, prevenció, rehabilitació, atenció i la qualitat assistencial de la salut mental a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2007.

salut mental rehabilitació prevenció ordre normativa autonomica bases reguladores atenció activitats
PDF
DECRET 120/2007, de 27 de juliol
18932

DECRET 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret conselleria salut
PDF
RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007,
18931

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2007, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual s’aprova el sistema de desenvolupament professional del CHGUV.

resolució presidència normativa autonomica chguv
PDF
DECRET 102/2007, de 13 de juliol,
18930

DECRET 102/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 56/2006, de 28 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.

servicis sanitaris normativa autonomica inspecció decret llei decret
PDF
DECRET 92/2007, de 6 de juliol,
18929

DECRET 92/2007, de 6 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

presidència normativa autonomica estructura decret
PDF
ORDE d’1 de març de 2007
18925

ORDE d’1 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea i regula la Comissió de Formació Especialitzada en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

ordre normativa autonomica comissió ciéncies salut
PDF
LLEI 12/2007, de 20 de març
18924

LLEI 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

normativa autonomica modificació llei
PDF
LLEI 3/2007, de 5 de febrer,
18923

LLEI 3/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana.

psicopedagogs pedagogs normativa autonomica llei col.legi
PDF
LLEI 2/2007, de 5 de febrer,
18922

LLEI 2/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, de creació del Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana.

optometristes òptics normativa autonomica llei creació col.legi
PDF
RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006.
18919

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

treball seguretat salut resolució president institut valencià
PDF
LLEI 5/2006, de 25 de maig
18905

LLEI 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

normativa autonomica llei avap
PDF
ORDE de 4 d’octubre de 2006
18904

ORDE de 4 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la llista de les malalties sotmeses a declaració obligatòria.

ordre modifica malalties llistes
PDF
ORDE de 31 de maig del 2006
18900

ORDE de 31 de maig del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de personal en alguns òrgans de la conselleria.

personal òrgans ordre normativa autonomica
PDF
LLEI 7/2006, de 9 de juny,
18899

LLEI 7/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d’Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.

ordenació normativa autonomica llei farmacèutica
PDF
LLEI 6/2006, de 9 de juny,
18898

LLEI 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentlistes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei col.legi oficial bibliotecaris
PDF
DECRET 149/2006, de 6 de octubre
18897

DECRET 149/2006, de 6 de octubre, del Consell, de Creació del Consell Assessor d’Investigació en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

salut normativa autonomica investigació decret ciéncies
PDF
LLEI 9/2005, de 18 de novembre
18849

LLEI 9/2005, de 18 de novembre,de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei enginyers quimics col.legi
PDF
LLEI 8/2005, de 18 de novembre,
18848

LLEI 8/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Professional d’Higienistes Dentals de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei higienistes dentals col.legi
PDF
LLEI 7/2005, de 18 de novembre
18847

LLEI 7/2005, de 18 de novembre, de la Generalitat, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat Valenciana.

llei informatics enginyers col.legi
PDF
ORDE de 12 de maig de 2005,
18845

ORDE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea els departaments de salut.

salut ordre normativa autonomica departaments
PDF
ORDE de 18 d’abril de 2005,
18841

ORDE de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual constituïx el Comité Assessor de Vacunacions de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica comité
PDF
ORDE de 26 de setembre de 2005
18839

ORDE de 26 de setembre de 2005 del conseller de Sanitat, per la qual es crea el Consell Assessor de Salut Mental de la Comunitat Valenciana.

salut mental ordre normativa autonomica assesor
PDF
DECRET 85/2003, de 27 de juny
18823

DECRET 85/2003, de 27 de juny,del Consell de la Generalitat, pel qual cessen els alts càrrecs de la Conselleria de Cultura i Educació.

normativa autonomica decret cesse
PDF
ORDE de 31 juliol de 2003
18822

ORDE de 31 juliol de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual desplega el Decret 116/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament ordre normativa autonomica
PDF
Edicte de notificació subscrit el 26 de desembre de 2001
18819

Edicte de notificació a les persones interessades en el procediment de declaració de nul·litat de la clàusula novena B) del conveni de col·laboració subscrit el 26 de desembre de 2001 entre la Conselleria de Sanitat i la Diputació de València per a la creació d’un Consorci per a la gestió de l’Hospital General Universitari de València.

normativa autonomica edicte conveni consorci
PDF
RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2003
18818

RESOLUCIÓ de 27 d’agost de 2003 del secretari autonòmic per a l’Agència Valenciana de la Salut de la Conselleria de Sanitat, per la qual atribuïx al comissionat de la Conselleria de Sanitat en l’Hospital Comarcal de la Ribera les funcions que l’ordenament vigent conferix a la Direcció d’Atenció Primària de l’Àrea 10.

resolució ordenament normativa autonomica comisisionat atenció primària
PDF
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2003
18817

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2003 de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual disposa el registre i la publicació del Conveni Col·lectiu Laboral per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat a la Comunitat Valenciana per als anys 2003 i 2004 (Codi núm. 8000265).

sector privat resolució residències normativa autonomica conveni col·lectiu
PDF
RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2003
18816

RESOLUCIÓ de la Subsecretaria de la AVS de 16/6/03 por la que se aprueban instrucciones para la tramitación de los documentos de evaluación de los MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

resolució mir instrucció documents avaluació
PDF
DECRET 116 /2003, d’11 de juliol
18814

DECRET 116 /2003, d’11 de juliol,del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF
LLEI 3/2003, de 6 de febrer
18813

LLEI 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

sanitaria ordenació normativa autonomica llei
PDF
ORDE de 29 de gener de 2004
18812

ORDE de 29 de gener de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana.

pla ordre oncologia normativa autonomica
PDF
LLEI 11/2003, de 10 d’abril
18811

LLEI 11/2003, de 10 d’abril de la Generalitat, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat.

persones amb discapacitat normativa autonomica llei estatut
PDF
ORDE de 29 de març de 2004
18810

ORDE de 29 de març de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Registre de Mortalitat Perinatal de la Comunitat Valenciana.

ordre normativa autonomica mortalitat perinatal
PDF
ORDE de 10 d’octubre de 2003
18809

ORDE de 10 d’octubre de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual es creen fitxers informatitzats.

ordre normativa autonomica informatitzats fitxers
PDF
ORDE de 5 de desembre de 2003
18808

ORDE de 5 de desembre de 2003,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l’Orde de 20 de maig de 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el reconeixement d’oficialitat dels cursos que en matèria de sanitat tinguen lloc a la Comunitat Valenciana.

ordre oficialitat normativa autonomica cursos
PDF
ORDE de 18 de maig de 2004
18807

ORDE de 18 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula la publicació del Butlletí Terapèutic Valencià.

terapèutic ordre normativa autonomica butlletí
PDF
ORDE de 14 d’abril de 2003,
18767

ORDE de 14 d’abril de 2003, de la Conselleria de Sanitat, que crea l’Oficina del Pla del Càncer .

pla ordre normativa autonomica cancer
PDF
LLEI 2/2004, de 28 de maig
18766

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball.

seguretat i salut laboral normativa autonomica llei institut valencià
PDF
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2000.
18764

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2000, de la Subsecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de pròrroga del Conveni de cooperació en matèria de salut pública entre la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i la Societat Valenciana de Pediatria.

salut pública resolució pediatria normativa autonomica cooperació
PDF
ORDRE de 24 de març de 2000.
18763

ORDRE de 24 de març de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica la de 25 de febrer de 2000 (DOGV núm. 3.711, de 17.03.2000), per la qual es regulen els Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) i el Serveis d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU).

samu ordre normativa autonomica cicu
PDF
LEI 8/2000, de 23 de juny
18762

LLEI 8/2000, de 23 de juny, de creació del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica logopedes llei col.legi
PDF
DECRET 47/2000, de 17 d’abril
18761

DECRET 47/2000, de 17 d’abril, del Govern Valencià, pel qual modifica en part el Decret 186/1996, de 18 d’octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l’Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat.

organització normativa autonomica estructura decret atenció especialitzada
PDF
ACORD de 17 d’abril de 2000
18760

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF
ACORD de 17 d’abril de 2000
18759

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF
ORDRE de 3 de gener de 2000
18754

ORDRE de 3 de gener de 2000, del conseller de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 87/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, modificat pel Decret 198/1999, de 19 d’octubre.

reglament organic ordre normativa autonomica
PDF
RESOLUCIÓ de 23 de març del 2000
18753

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2000, de la Direcció General per als Recursos Humans i Econòmics, mitjançant la qual se cita les persones interessades en el procediment abreujat número 118/2000.

rrhh resolució recurs normativa autonomica
PDF
ORDRE de 25 de novembre de 1999
18752

ORDRE de 25 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el nou calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana.

vacunació ordre normativa autonomica infantils calendari
PDF
LLEI 2/2000, de 31 de març,
18751

LLEI 2/2000, de 31 de març, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Col·legi Oficial de Protèsics Dentals de la Comunitat Valenciana.

protèsics dentals normativa autonomica llei creació
PDF
LLEI 1/2000, de 30 de març.
18750

LLEI 1/2000, de 30 de març, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei fisioterapeutes col.legi
PDF
DECRET 158/1999, de 17 de setembre.
18749

DECRET 158/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la creació del Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Castelló, per segregació del Col.legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de la III Regió, i es disposa la seua inscripció en el Registre de Col.legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

odontòlegs normativa autonomica decret col.legi
PDF
ORDRE de 15 de novembre de 1999.
18748

ORDRE de 15 de novembre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en matèria de contractació administrativa, gestió econòmica i gestió de personal, en diversos òrgans de les unitats territorials de la conselleria i de les institucions sanitàries que en depenen.

ordre normativa autonomica gestió economica gestió de personal deleguen atribucions administrativa
PDF
DECRET 126/1999, de 16 de agost.
18747

DECRET 126/1999, de 16 de agost, del Govern Valencià, pel qual es crea el Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat.

normativa autonomica informació poblacional decret
PDF
RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 1999.
18746

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 1999, de la Subse-cretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Presidència de la Generalitat, per la qual es disposa la publicació del Conveni de col·laboració en matèria sanitària entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

resolució normativa autonomica conveni col.laboració
PDF
RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 1999.
18745

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 1999, dels sotssecretaris per a l'Agéncia Valenciana de la Salut i per als Recursos de Sanitat, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen en la Secretaria General les funcions que els corresponen en matèria de personal i inspecció de serveis.

resolució personal i inspecció normativa autonomica funcions
PDF
DECRET 87/1999, de 30 de juliol de 1999.
18744

DECRET 87/1999, de 30 de juliol de 1999, del Govern Valenciá, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 1997.
18742

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 1997,del secre­tari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dicta normes sobre la borsa de treball d 'institucions sanitaries, en desplegament de l'acord de 13 de març de 1997.

resolució normativa autonomica borsa de treball
PDF
ORDRE de 10 de febrer de 1997.
18728

ORDRE de 10 de febrer de 1997,de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es deleguen atribu­cions en materia económica i pressupostaria a diversos órgans de la Conselleria i de les institu­cions sanitaries que en depenen.

ordre normativa autonomica atribucions
PDF
ORDRE de 10 de març de 1997
18722

ORDRE de 10 de març de 1997de la Conselleria de Sanitat, per la qual s' aproven diverses delega­cions d' atribucions en materia de personal en favor de diversos organs de la Conselleria.

personal ordre normativa autonomica atribucions
PDF
ORDRE de 10 de marc; de 1997.
18720

ORDRE de 10 de marc; de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen atribucions en materia económica i pressupostaria en diferents órgans de la conselleria i d'institucions sanitaries que en depenen.

pressupostària ordre normativa autonomica
PDF
LLEI 8/1998, de 9 de desembre
18715

Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

normativa autonomica llei fundacions
PDF
DECRET 16/1997, de 28 de gener
18714

DECRET 16/1997, de 28 de generdel Govern Valencia, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilancia en Salut Pública.

vigilancia normativa autonomica decret
PDF
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996
18713

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 1996 de laDirecció General del Secretariat del Govern de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valen­ciana, per la qual es disposa la publicació de1 'Acord Marc de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i Consum i les Mutualitats d 'Accidents deTreball i Malalties Professionals de la Seguretat Social que actuen a la Comunitat Valenciana.

resolució mutualitats malalties professionals acord accidents de treball
PDF
ORDRE de 6 d’octubre de 1997.
18712

ORDRE de 6 d'octubre de 1997,de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les Unitats de Malal­ties Infeccioses als hospitals dependents de la Con­selleria de Sanitat.

unitats ordre normativa autonomica malalties infeccioses
PDF
DECRET 3 1/199 7, de 26 de febrer.
18711

DECRET 3 1/199 7, de 26 de febrer del GovernValencia, pel qual s 'aprova el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria d 'Obres Públiques,Urbanisme i Transports.

reglament organic normativa autonomica decret
PDF
ORDRE de 28 d’octubre de 1996
18706

ORDRE de 28 d'octubre de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el regim de dedicació del personal medic.

regim personal medic ordre normativa autonomica
PDF
DECRET 186/1996, de 18 d’octubre de 1996
18693

DECRET 186/1996, de 18 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, pel qual s'aprova el Reglament de 1 'Estructura, l'Organització i el Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

organització normativa autonomica decret
PDF
CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996,
18689

CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996, de la direcció general del Servei Valencia de Salut, d'inclusió d'objectius d'arees de primaria i d'adequació de mecanismes de treball de la inspecció en materia d'incapacitat temporal.

normativa autonomica incapacitat temporal circular arees de primaria
PDF
CIRCULAR 6/96, 10 de setembre de 1996
18688

CIRCULAR 6/96, 10 de setembre de 1996, de la Direcció General del Servei Valencia de Salut, sobre la instauració de mecanismes per al control Salud,de la prestació de serveis amb mitjans aliens al Ser­vei Valencia de Salut i adequació deis mecanismes de treball de la inspecció.

prestació de serveis normativa autonomica control salut circular
PDF
CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996
18687

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996, de la Direc­ció General del Servei Valencia de Salut, d'adaptació a la Llei 42/1994, de 30 de desembre, dels models P9 i P9/1 de prestació per incapacitat temporal i de l'informe destinat a l'obtenció de la prestació per maternitat.

normativa a maternitat incapacitat temporal circular
PDF
ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996
18686

ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996, deis conse­llers d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum,per la qual es desplega el Decret 97/1996, de 21 de maig, sobre mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Generalitat Valenciana.

quirúrgiques ordre normativa autonomica llistes d'espera
PDF
DECRET 97/1996, de 21 de maig
18685

DECRET 97/1996, de 21 de maig, del Govern Valencia, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

quirúrgiques normativa autonomica llistes d'espera decret
PDF
RESOLUCIÓ de 28 de marr; de 1996
18684

RESOLUCIÓ de 28 de març de 1996, del secretari general de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat que fa referencia als criteris de ces­sament de personal, per a executar l'Oferta d'Ocupació de 1994.

resolució normativa autonomica mesa sectorial cessament
PDF
ORDRE de 9 de febrer de 1996
18682

ORDRE de 9 de febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual regula el Programa de Prevenció de Cancer de Mama de la Comunitat Valenciana.

programa prevenció ordre normativa autonomica cancer mama
PDF
ORDRE d’ 11 de gener de 1996
18681

ORDRE d' 11 de gener de 1996, del conseller deSanitat i Consum, per la qual es modifica l'artide 3 de l'Ordre de 27 d'abril de 1993, del conseller deSanitat i Consum, per la qual crea la comissió assessora de mútues d'accidents de treball i malalties pro­fessionals a la Comunitat Valenciana.

ordre normativa autonomica mutues d'accidents malalties professionals
PDF
LLE18/1995, de 29 de desembre
18679

LLE18/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de mesures fiscals, administratives i d'organÍfzació, de la Generalitat Valenciana.

normativa autonomica llei fiscal adminsitratives
PDF
ORDRE de 16 d’agost de 1995
18678

ORDRE de 16 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual deroga I'Ordre de 31 de maig de 1995, de la mateixa conselleria, que defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica arees de salut
PDF
ORDRE de 2 d’agost de 1995
18677

ORDRE de 2 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual efectua delega­cions en materia económica i pressupostaria en diversos órgans de la conselleria.

pressupostària ordre normativa autonomica
PDF
ORDRE de 12 de maig de 1995
18676

ORDRE de 12 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual estableix l' ordenació territorial dels centres de planifica­ció familiar i la cobertura d' aquests.

territorial ordre normativa auto centres de planificació
PDF
DECRET 133/1995, de 19 de juny
18675

DECRET 133/1995, de 19 de juny, del Govern valencia, pel qual regula l'autorització dels ser­veis medics d'empresa en la Comunitat Valencia­na.

serveis medics normativa autonomica decret
PDF
ACORD de 16 de maig de 1995
18673

ACORD de 16 de maig de 1995, del Govern Valencia, en materia sociosánitaria.

sociosanitaria normativa autonomica acord
PDF
ORDRE de 31 de maig de 1995
18672

ORDRE de 31 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica gestió arees de salut
PDF

Normativa estatal

RD 1030/2006 de 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios del SNS
19808

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización

cartera de servicios
PDF
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administracio
19147

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

personal normativa estatal llei incompatibilitats
PDF
REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero
19056

REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

tarjeta sanitaria real decret normativa estatal individual
PDF
LEY 28/2003, de 29 de septiembre.
19055

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

seguretat social normativa estatal llei fons de reserva
PDF
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
19040

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

text refundit real decret normativa estatal estatut bàsic
PDF
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre.
19039

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

real decret normativa estatal empleo public credits extraordinaris boe
PDF
ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre.
18974

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

sistema nacional salut ordre normativa estatal cartera de serveis
PDF
ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre.
18973

ORDEN SCO/2753/2007, de 4 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial.

programa formatiu ordre normativa estatal maxilofacial cirugía oral
PDF
REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto.
18972

REAL DECRETO 1142/2007, de 31 de agosto, por el que se determina la composición y funciones de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada.

reial decret professions sanitaries normativa estatal funcions comissió formació continuada
PDF
EY 1/2007, de 16 de marzo.
18971

LEY 1/2007, de 16 de marzo, de atención y ordenación farmacéutica.

normativa estatal llei farmacèutica atenció
PDF
LEY 20/2007, de 11 de julio.
18970

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

treballador autonom normativa estatal llei estatut
PDF
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007.
18947

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios.

rrhh resolució professionals normativa estatal gestió consell interterritorial
PDF
REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo
18946

REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

reial decret persones amb discapacitat normativa estatal no discriminació accesibilitat
PDF
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007
18944

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se fijan los criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de los servicios de salud.

resolució normativa estatal homologació carrera professional acord
PDF
CORRECCIÓN de errores de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
18943

CORRECCIÓN de errores de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

normativa estatal millora empleo public empleo creixement correció
PDF
LEY 29/2006, de 26 de julio,
18918

LEY 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

productes sanitaris normativa estatal medicaments llei
PDF
LEY 14/2006, de 26 de mayo
18911

LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

tecniques reproducció humana normativa estatal llei
PDF
REAL DECRETO 1207/2006, de 20 de octubre,
18910

REAL DECRETO 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria.

real decret normativa estatal gestió fondo de cohesió
PDF
REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio,
18909

REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

reial decret normativa estatal millora empleo creixement
PDF
LEY 7/2006, de 9 de junio,
18908

LEY 7/2006, de 9 de junio, de modificación de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana.

ordenació normativa estatal llei farmacèutica
PDF
LEY 9/2004, de 7 de diciembre
18896

LEY 9/2004, de 7 de diciembre, del Consejo Valenciano de Personas Mayores.

persones majors normativa estatal llei
PDF
LEY 7/2004, de 28 de diciembre
18895

LEY 7/2004, de 28 de diciembre, de medidas en materia sanitaria.

sanitaries normativa estatal mesures llei
PDF
LEY 7/2005, de 13 de mayo
18894

LEY 7/2005, de 13 de mayo, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

psicolegs normativa estatal llei col.legi oficial
PDF
REAL DECRETO 450/2005, de 22 de abril
18893

REAL DECRETO 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.

real drecret normativa estatal infermeria especialitats
PDF
LEY 28/2003, de 29 de septiembre,
18838

LEY 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

seguretat social normativa estatal llei fondo de reserva
PDF
LEY 2/2004, de 28 de mayo,
18837

LEY 2/2004, de 28 de mayo, de creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

normativa estatal llei institut valencià
PDF
REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo
18836

REAL DECRETO 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas.

real decret normativa estatal estructura organica
PDF
LEY 16/2003, de 28 de mayo,
18835

LEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

normativa estatal llei cohesió calitat
PDF
LEY 44/2003, de 21 de noviembre,
18834

LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

professió sanitaria ordenació normativa estatal llei
PDF
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003,
18833

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre revisión de las condiciones económicas aplicables en el año 2003 a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

revisió resolució prestació de serveis normativa estatal
PDF
REAL DECRETO 1506/2003, de 28 de noviembre,
18832

REAL DECRETO 1506/2003, de 28 de noviembre,por el que se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad.

real decret professionals normativa estatal certificats
PDF
LEY 56/2003, de 16 de diciembre
18831

LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

normativa estatal llei empleo
PDF
LEY 55/2003, de 16 de diciembre,
18830

LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

personal estatutari normativa estatal llei estatut marc
PDF
REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero
18829

REAL DECRETO 183/2004, de 30 de enero por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

tarjeta sanitaria real drecret normativa estatal
PDF
LEY 53/2003, de 10 de diciembre,
18828

LEY 53/2003, de 10 de diciembre,sobre empleo público de discapacitados.

normativa estatal llei empleo public discapacitat
PDF
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004
18827

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004,de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convocan los actos de asignación de plazas correspondientes a la prueba selectiva 2003, para el acceso en el 2004, a plazas de formación de las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental.

salut mental resolució places matrona infermeria
PDF
REAL DECRETO 1865/2004, de 6 de septiembre,
18826

REAL DECRETO 1865/2004, de 6 de septiembre,por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.

real drecret normativa estatal discapacitat
PDF
LEY 5/2003, de 28 de febrero
18825

LEY 5/2003, de 28 de febrero, de modificación del artículo 18 de la ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana.

ordenació normativa estatal llei farmacèutica
PDF
REAL DECRETO 202/2000, de 11 de febrero
18765

REAL DECRETO 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.

reial decret normativa estatal manipuladors d'aliments
PDF
ACORD de 17 d’abril de 2000
18759

ACORD de 17 d’abril de 2000, del Govern Valencià, pel qual es corregeix una errada observada en l’Acord d’11 de gener de 2000, del Govern Valencià, que dóna publicitat a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 2/442/1992.

sentència recurs normativa autonomica acord
PDF
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
18743

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

residu normativa estatal llei
PDF
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-Iey 10/1996, de 17 de junio.
18710

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-Iey 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud.

normativa estatal gestió correció
PDF
LEY 4/1995. de 23 de marzo.
18709

LEY 4/1995. de 23 de marzo. de regulación del permiso parental y por maternidad.

permis parental maternitat llei
PDF
RESOLUCION de 15 de enero de 1993.
18650

RESOLUCION de 15 de enero de 1993, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el celebrado entre laAdministración Sanitaria del Estado y las Organizaciones Sindicales más representativas en el sector sobre atención primera.

resolució organització sindical boe acord
PDF
REAL DECRETO 853/1993. de 4 de junio.
18647

REAL DECRETO 853/1993. de 4 de junio.sobre ejercicio de las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema Nacional de Salud.

real drecret metge funcions boe
PDF
Mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
6640

Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions

sostenibilitat serveis salut mesures farmacèutica assistència
PDF
Llei d’ordenació de les professions sanitàries
6639

LLEI 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries

sanitàries professions ordenació formació
PDF
Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
6638

LLEI 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut

sanitat qualitat professionals prestació formació farmàcia cohesió
PDF
Noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut
6637

LLEI 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.

sanitat gestió
PDF
LLEI general de sanitat
6636

LLEI 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

sanitat salut mental laboral general estructura competències àrees
PDF