Normativa comuna

Jubilacions

Modificació del 07 de desembre del 2004
18821

MODIFICACIÓ del les instruccions tercera i quarta de les aprobades el 4 de maig de 2004 per el Director General de Recursos Humans relatives a la jubilació del personal estatutari de la Conselleria de Sanitat, d'acord la nova redacció de l'instrucció de 8 de setembre de 2004.

personal estatutari modificació legislació comuna jubilació
PDF
INSTRUCCIÓ de 06 de Maig de 2004
18820

INSTRUCCIÓN de 06 de Mayo de 2004, del Director General de Recursos Humanos relativas a la Jubilación del Personal Estatutario de la Conselleria de Sanidad.

personal estatutari legislació comuna jubilació
PDF
ORDE per què es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència
6560

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

servici prolongació permanència jubilació forçosa actiu
PDF
Reial decret llei de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors
6558

Reial decret-llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu

vida laboral pensió jubilació continuïtat compatibilitat anticipada
PDF
Instrucció derogació del art 151 de l’Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu
6557

Instrucció derogació del art 151 de l'Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu

pensió jubilació complements
PDF
Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seg. Social
6556

Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

seguretat social permanent pensions jubilació incapacitat excepcions complements
PDF
RESOLUCIÓ Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat
6555

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del president de la Comissió Promotora del Pla de Pensions per als Empleats de la Generalitat, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat, de 15 de juliol de 2008, pel qual s’aproven les especificacions del pla de pensions dels empleats de la Generalitat.

pla pensions
PDF
LLEI de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació
6554

LLEI 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat

trevall reforma modalitats mesures forma durada contractes
PDF

Normativa europea

Directiva 03-88 Ordenació Temps de Treball
6553

DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances treball torns temps pauses ordenació nocturn mòbil descans
PDF
Directiva 99-70 Treball de Temps Determinat
6694

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny de 1999 relativa a l'acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada

treball temps durada
PDF
Directiva 99/70 Treball de Temps Determinat
6551

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada.

vacances treballador nocturn treball per torns treball trabajaor nocturno temps de treball període nocturn pauses durada període de descans durada
PDF
Directiva 93 104 Ordenació del temps de treball
6550

DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSELL de 23 de novembre de 1993 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances torns pauses ordenació descans
PDF
Directiva 89-391 Seguretat i de la salut dels treballadors en el treball
6546

DIRECTIVA DEL CONSELL de 12 de juny de 1989 relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball

seguretat millora mesures
PDF

Normativa sindical

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hi- senda i Administració Pública
9157

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hi- senda i Administració Pública, per la qual es dóna publi- citat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de Per- sonal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotlla- ment racional de la negociació i els altres drets sindicals

drets sindicals desenrotlla- ment racional de la negociació acord de la mesa general
PDF
ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat,
9131

ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual fixa els criteris i establix les normes que han de regular el procés d’eleccions a òrgans de repre- sentació del personal al servici de l’Agència Valenciana de la Salut i de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

repre- sentació del personal eleccions
PDF
Modificació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació
6634

LLEI 21/2006, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques

representació determinació condicions
PDF
Dret a la utilització de locals sindicals per part de les seccions sindicals
6633

Instruccions sobre el dret a la utilització de locals sindicals per part de les seccions sindicals, juntes de personal i comites d'empresa.

seccions sindicals locals sindicals
PDF
Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General
6641

REIAL DECRET 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l'Administració General de l'Estat

taules electorals representació òrgans impugnacions eleccions candidatures
PDF
Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l’empresa
6632

REIAL DECRET 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa.

representació reglament empresa
PDF
Organos de Representació, determinació de les Condicions de Treball i Participació
6631

LLEI 9/1987, de 12 de maig. d'Organos de Representació, determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

representació determinacio condicions
PDF
Llibertat Sindical
6630

LLEI ORGANICA 1111985. de 2 d'agost, de Llibertat Sindical

sindical llibertat
PDF

Riscos laborals

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública
9473

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l'Acord de la Taula General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació Vigilància i Estudi de l'II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997

seguretat i salut laboral resolució desenvolupament i aplicació de la llei 3195
PDF
instruccions a seguir pel personal d’Institucions Sanitàries en contingències professionals
9164

Instrucció 20 desembre del 2013 sobre instruccions a seguir pel personal d'Institucions Sanitàries en relació amb la provisió de l'assistència sanitària derivada de contingències professionals dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat subjecte al Règim General de la Seguretat Social

instruccions a seguir contingències professionals assistència sanitària
PDF
Riscs derivats de l’exposició a vibracions mecàniques
6624

Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscs derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.

vibracions mecàniques exposició
PDF
Quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social
6625

REIAL DECRET 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre

quadre professionals malalties grups
PDF
REIAL DECRET pel qual es modifiquen el Reglaments dels Serveis de Prevenció
6623

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

reglament prevenció construcció
PDF
Riscos relacionats amb l’exposició al soroll
6622

REIAL DECRET 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll

soroll riscos exposició
PDF
REIAL DECRET riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques
6606

REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques.

vibracions protecció mecàniques exposició
PDF
Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball
6605

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

treball seguretat salut institut valencià funcions fins estructura competències assesorament
PDF
Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi
6604

REIAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis

prevenció legionel·losi
PDF
Protecció contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos
6603

REIAL DECRET 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball, i pel qual s'amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutágenos.

protecció prevenció mutàgens exposició cancerígens agents
PDF
Riscos relacionats amb els agents químics durant el treball
6602

REIAL DECRET 374/2001, de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball

químics protecció agents
PDF
Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerigenos
6600

REIAL DECRET 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerigenos durant el treball.

prevenció exposició cancerigenos agents
PDF
Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
6626

REIAL DECRET 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

seguretat social organització inspecció funcionament ambit
PDF
REIAL DECRET pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament
6599

REIAL DECRET 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

reglament prevenció
PDF
ORDRE riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
6598

ORDRE de 25 de març de 1998 per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

exposició biològics agents
PDF
LLEI Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat SOCIAL
6597

LLEI 42/1997. de 14 de novembre. Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

treball seguretat social organització inspecció funcuons ambit
PDF
REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació dels equips de treball
6596

REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació pels treballadors dels equips de treball.

treball seguretat equips
PDF
ORDRE per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener
6595

ORDRE DE 27 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

serveis de prevenció requisits reglament prevenció formatives condicions certificacions auditories acreditació
PDF
REIAL DECRET relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual
6594

REIAL DECRET 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

protecció individual equips
PDF
Riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígenos durant el treball
6593

REIAL DECRET 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenos durant el treball

riscos cancerígenos agents
PDF
REIAL DECRET exposició a agents biològics durant el treball
6592

REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

riscos mesures evaluació biològics agents
PDF
REIAL DECRET relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
6591

REIAL DECRET 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

visualització pantalles
PDF
REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
6590

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

seguretat salut
PDF
REIAL DECRET sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut
6589

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

senyalització seguretat salut
PDF
Annex I: Disposicions mínimes relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de trebal
6588

Annex I: Disposicions mínimes de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de treball

senyalització seguretat salut
PDF
REIAL DECRET manipulació manual de càrregues
6587

REIAL DECRET 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

riscos manipulació càrregues
PDF
Reglament dels Serveis de Prevenció
6586

Reglament dels Serveis de Prevenció

riscos reglament prevenció pla mútues evaluació acreditació
PDF
LLEI 31/1995. de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
6584

servei prevenció riscos prevenció normes formació competències
PDF
REIAL DECRET pel qual s’arbritran mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis
6585

REIAL DECRET 556/1989, de 19 de maig, pel qual s'arbritran mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis

edificis accessibilitat
PDF