TREBALL

Oferta Pública Consorci Hospitalari Provincial de Castelló


RESOLUCIÓ 2022-RH-479-JUR, de 16 de maig de 2022, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es fan públics els acords del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló de data 10 de maig de 2022, pels quals s’aproven l’oferta d’ocupació pública ordinària 2022 i l’oferta d’ocupació pública de estabilització a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/05/31/pdf/2022_4691.pdf
To top