Account
Carrito

No hay productos en el carrito.

Intersindical Salut-Intersindical Valenciana, és un sindicat dels quals conformen la federació Intersindical Valenciana, un sindicat:

AUTÒNOM

Finançat exclusivament amb les quotes de les nostres afiliades i afiliatsv

VALENCIÀ

Som un sindicat arrelat al territori i la seua identitat

DE CLASSE

Defensant a la classe treballadora

COMBATIU

Lluitant i mobilitzant a les nostres bases

ASSEMBLEARI

Amb una tradició de respecte a les decisions de les nostres bases

FEMINISTA

La lluita de les dones per la igualtat efectiva, és la lluita de tota la humanitat i també una de les nostres prioritats

El nostre Treball, Els teus Drets

Gràcies a la confiança que en les eleccions sindicals del 2014 van dipositar en nosaltres milers de treballadores i treballadors, ens incorporem a la Taula Sectorial de Sanitat, on hem impulsat gran part de les iniciatives que et proposàvem llavors i han suposat el reconeixement de nous drets. CREIXENT com a organització útil al servei de les treballadores i treballadors.

Hem aconseguit objectius electorals proposats en el 2014:

  • El pacte de reducció del nivell de temporalitat de les institucions sanitàries, amb l’impuls de les ofertes d’ocupació pública passar del 35% al 8% de temporalitat previst per a finals del 2019.Elaboració del Pla d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat
  • Universal i Salut Pública amb mesures de lluita contra la discriminació de la dona en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l’aproximació entre els permisos de maternitat i a la paternitat.
  • Permís de paternitat de 6 setmanes
  • Permís per embaràs a partir de la setmana 37, 35 si és múltiple.
  • Millora de les condicions en Salut i Seguretat en el treball especialment en la protecció enfront de la manipulació de productes i medicaments bioperillosos.
  • Aprovar el Decret de Selecció i Provisió, amb la finalitat de comptar amb un text normatiu que modernitze i actualitze els procediments de provisió de places.
  • Iniciar l’impuls del Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2016-2019 (PORH), i planificar les necessitats de recursos humans.
  • Reivindicació judicial reeixida de la carrera i desenvolupament professional per al personal temporal.
  • Permís per a assistir al part de familiars fins a segon grau.

La teua confiança, la nostra força
Si hem sigut capaços d’afrontar reptes tan importants, ha sigut gràcies a la confiança que has dipositat en Intersindical Salut-Iv, i continuarem fent-ho si tu estàs amb nosaltres.Ara, comptant amb la teua confiança, proposarem en Taula Sectorial nostres propostes que formen, i continuaran formant, les nostres directrius de treball per als pròxims anys.

LES NOSTRES PROPOSTES

 • Proposar la instauració de la jornada laboral de 35 hores setmanals, l’exempció de l’atenció continuada i/o nocturnitat per cura de filles i fills menors de tres anys i l’equiparació de la paternitat a la maternitat.
 • Generar les condicions per a crear un entorn de treball lliure d’agressions i saludable, amb l’ampliació del reconeixement de malalties professionals, garantir la gestió àgil de les adaptacions de llocs de treball  i l’exempció voluntària de torn de nits per a totes les categories a partir dels 55 anys.
 • Aconseguir un sistema de transport per al personal sanitari en desplaçaments d’atenció domiciliària i/o urgent, assistit amb conductor a càrrec de la Conselleria.
 • Negociació d’una borsa de treball oberta, permanent, àgil i transparent amb l’objectiu de cobrir les necessitats de substitució des del primer dia.
 • Establiment d’un torn de nomenaments temporals de fins al 7% per a persones amb diversitat funcional.
 • Reivindicar increments de plantilla amb l’establiment de ràtios de personal amb l’objectiu de donar un servei de qualitat en l’assistència a l’usuari.
 • Impulsar la negociació en Taula Sectorial de les funcions i condicions de treball del personal amb categoria declarada a extingir. Substituir les cobertures temporals mitjançant la borsa de treball.
 • Implantació de la jubilació voluntària als 60 anys amb el 100% de la pensió i altres sistemes de jubilació anticipada, per a donar impuls a la renovació de la plantilla mitjançant contractes de relleu.
 • Creació i incorporació efectiva de categories professionals necessàries per a actualitzar les noves demandes de tasques i responsabilitats professionals.
 • Planificar  sistemes efectius per a la promoció interna mitjançant mecanismes que generen oportunitats reals de promoció professional al llarg de la vida laboral.
 • Negociar la definició de funcions de cada categoria professional i dotar als nostres professionals de millors garanties i seguretat en l’exercici de les seues funcions.
 • Establir una correcta assignació de les categories professionals als grups corresponents en funció de la titulació exigida de formació professional tant superior com a tècnica. (grup de titulació C1 i B)
 • Tramitació transparent dels expedients de contractació i assignació de candidats de borsa de treball, amb un sistema d’informació pública i en temps real de  l’evolució de les borses i la contractació.
 • Exigir la incorporació en les convocatòries publiques d’oposició de la bibliografia relativa als continguts exigits pels tribunals.
 • Aconseguir que la Formació i actualització professional teorico-pràctica  es realitze de forma gratuïta per a  tot el personal en condicions d’igualtat d’accés estenent-la  al personal inscrit en borsa.
 • Recuperació del poder adquisitiu als nivells anteriors a la crisi econòmica, amb actualització mínima a l’IPC acumulat a través d’increments salarials no condicionades a situacions econòmiques o mesures fiscals.
 • Exigir l’acord sobre la recuperació de la retribució íntegra del 100% en situació IT.
 • Incorporar a les taules retributives el  Complement de turnicitat en primària per a les categories professionals corresponents de Grup A2 i Tècnics Superiors Sanitaris C1,Negociar les condicions per a la definitiva Implantació de la carrera i desenvolupament professional per al personal interí.
 • Retribució d’excessos d’hores treballades com a hores extraordinàries o equivalent. L’excés de treball real realitzat ha de retribuir-se i cotitzar-se com a hores extraordinàries.
 • Adequació en tots els departaments de les planillas d’horaris i torns anuals a l’horari de treball efectiu.
 • Compensacion econòmica en cas de deute horari  en l’any natural corresponent.
 • Actualitzar i simplificar el procediment de càlcul del Complement de productivitat com a element motivacional i dinamitzador en el nostre sistema de salut amb increments retributius.
 • Retribució simultanea de la compensació per treball nocturn i el complement de festivitat en les jornades ordinàries que s’inicien en vespra de diumenge o festiu.
 • Negociar la  Inclusió dels llocs de treball que siguen susceptibles d’assignar-se a la condició de serveis especials i la seua corresponent retribució.
To top