LLISTATS PROVISIONALS

treball resolucio opo ope
PDF

ADJUDICACIÓ DE PLACES ZELADOR/A OPE 2016

ope concurs oposició
PDF

BORSA NUTRICIONISTA HOSPITAL GENERAL VALÈNCIA

ope
PDF

Llistats provisionals oposició treballador social

ope concurs oposició
PDF

LLISTAT PROVISIONAL ADMITID@S I EXCLUID@S DE MEDIC@ URGÈNCIA HOSPITALÀRIA

ope concurs oposició
PDF

LLISTAT PROVISIONAL ADMITID@S I EXCLUID@S CONCURS OPOSICIÓ *INGENIER@ APLICACIONS I SISTEMES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS,EXCLOSOS CONCURS OPOSICIÓ FARMACEUTIC@S ÀREA SALUT

ope
PDF

PROVISIÓ DE PLAZA DE ZELADOR/A

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope admeses i excloses
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope concurs oposició
PDF

Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de facultatiu o facultativa especialistes en Anàlisis Clíniques

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIONS

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope
PDF

SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS EXÀMENS DE LES OFERTES PÚBLIQUES D’ÚS DE LES CONVOCATÒRIES JA PUBLICADES I AMB DATA D’EXAMEN

ope
PDF

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ VETERINARI@S SALUT PÚBLICA I DATA D’EXAMEN

ope concurs oposició
PDF

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ ESPECIALISTA EN SALUT PÚBLICA ADMINISTRACIÓ GENERALITAT C1-S02 I DATA D’EXAMEN

ope
PDF

Nou termini d’inscripció ope zelador

ope
PDF

LLISTATS PROVISIONALS CONCURS OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES CONSELLERIA DE SANITAT

ope
PDF

El 4 i 5 d’octubre de 2021 es publicaren en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les Resolucions de 25 de setembre de 2021

ope
PDF

Dates exàmens Conselleria de Sanitat

ope
PDF

Òrgans Tècnics de Selecció per a oposicions de funcionaris/as de la Conselleria de Sanitat

ope
PDF

Sol·licitud places zelador/zeladora. Oposició 2016

ope concurs oposició
PDF

Oposició Enfermeria

ope concurs oposició
PDF

Oposició Zelador/a

ope concurs oposició
PDF

Oposicions TCAE

ope concurs oposició
PDF

Llistat definitiu concurs oposició de enfermeria, torn promoció interna

ope concurs oposició
PDF

Concurs oposició per a tècnic o tècnica superior en seguretat en el treball

ope concurs oposició
PDF

Concurs oposició per a la provisió de vacants de Administratiu/a.

ope concurs oposició
PDF

Concurs oposició de tècnic o tècnica superior en psicosociologia i ergonomia del treball.

ope concurs oposició
PDF

Concurs oposició. Salut pública, escala d’anàlisis epidemiològiques i estadístiques sanitàries.

ope concurs oposició
PDF

Reunió Conselleria de Sanitat 17-05-21

ope
PDF

Concurs oposició Salut Pública (farmacèutics, anàlisis i gestió)

ope concurs oposició
PDF

Concurs oposició infermeria salut publica i infermers inspectors serveis sanitaris

ope concurs oposició
PDF

Concurs- oposició d’higienista dental

ope concurs oposició
PDF

Concurse - oposició. Administració Generalitat funcionaris administració especial. Anàlisis microbiològiques, Seguretat alimentària

ope concurs oposició
PDF

Concurse - oposició. Administració Generalitat funcionaris administració especial. Farmacèutics

ope concurs oposició
PDF

Concurse - oposició. Administració Generalitat funcionaris administració especial.  Veterinaris

ope concurs oposició
PDF

Concurs oposició Mèdics Funcionaris Conselleria de Sanitat. Inspecció, Salut pública i Administració sanitària

ope concurs oposició
PDF

Adjudicació places TCAE oposició 2016

ope
PDF

Concurs oposició de diferents categories. Auxiliar de farmàcia i tècnic o tècnica Especialista en laboratori.

ope concurs oposició
PDF

Concurse - Oposició Tècnic d’informàtica

ope
PDF

Concurs oposició Auxiliar administratiu, logopeda i Terapeuta Ocupacional

ope concurs oposició
PDF

Resolució d’1 d’abril de 2021, Concurs oposició per a la provisió de vacants de diferents categories

ope concurs oposició
PDF

Dia de l’Atenció Primària

ope
PDF

209 Places Reconversió Auxiliar Administratiu en administratiu.

ope
PDF

Reunió comissió assessora de selecció i provisió de personal.

ope
PDF

Previsió de dates de publicació en el DOGV de convocatòries de OPE

ope
PDF

Concurs de Mèrits funcionaris gestió sanitària

ope
PDF

Concurso-oposición 17/18 diversas categorías // Concurs oposició 17/18 diverses categories

ope concurs oposició
PDF

Oposición 17/18/19 Modificación del temario de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria// Oposició 17/18/19 Modificació del temari de Tècnic Especialista en Documentació Sanitària

ope concurs oposició
PDF

Corrección errores concurso oposición óptico/a optometrista. Nuevo plazo // Correcció errors concurse oposició òptic/a optometrista. Nou termini

ope concurs oposició
PDF

Concurso oposición 2017/2018. Técnicos superiores // Concurse oposició 2017/2018. Tècnics superiors.

ope concurs oposició
PDF

Concurso oposición 2017/2018. Especialidades medicas // Concurse oposició 2017/2018. Especialitats mediques

ope concurs oposició
PDF

Diversas convocatorias OPE 2017/2018. Conselleria de Sanidad // Diverses convocatòries OPE 2017/2018. Conselleria de Sanitat

ope concurs oposició
PDF

Lista provisional. Pruebas selectivas de acceso a servicios auxiliares sociosanitarios y educativos // Llista provisional. Proves selectives d’accés a serveis auxiliars sociosanitaris i educatius.

ope
PDF

Programa especial de productividad de módulos adicionales de refuerzo en centros hospitalarios // Programa especial de productivitat de prestació addicionals de reforç en centres hospitalaris

ope
PDF

Listado definitivo Ope Celador/a // Llistat definitiu Ope Zelador/a

ope concurs oposició
PDF

LISTADO DEFINITIVO OPOSICIÓN CELADORES PROMOCIÓN INTERNA OPE 2016. PROMOCIÓN INTERNA // LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ ZELADORS PROMOCIÓ INTERNA OPE 2016. PROMOCIÓ INTERNA

ope concurs oposició
PDF

Listado de aprobados y oferta de plazas de Enfermero/a OPE 2016 // Llistat d’aprovats i oferta de places d’Infermer/a OPE 2016

ope concurs oposició
PDF

Actualización y nuevas inscripciones Bolsa de Especialidades Médicas CHGUV// Actualització i noves inscripcions Borsa de Especialitats Mèdiques CHGUV

ope concurs oposició bolsa
PDF

CONCURSO OPOSICIÓN. ESPECIALIDADES MÉDICAS //  CONCURSE OPOSICIÓ. ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope concurs oposició
PDF

CONCURSO OPOSICIÓN. ENFERMERÍA.(SALUD MENTAL/ SAMU) // CONCURSE OPOSICIÓ. INFERMERIA.(SALUT MENTAL/ SAMU)

ope concurs oposició
PDF

LISTADO DEFINITIVO. CONCURSO OPOSICIÓN/16 TCAE. CONSELLERA DE SANIDAD // LLISTAT DEFINITIU. CONCURSE OPOSICIÓ/16 TCAE. CONSELLERA DE SANITAT

ope concurs oposició
PDF

Oferta de empleo 2020 en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia// Oferta d’ocupació 2020 en el Consorci Hospital General Universitari de València

ope
PDF

ADJUDICACIONES DE ESPECIALISTA DE PEDIATRIA ATENCION PRIMARIA CONSELLERIA DE SANIDAD // ADJUDICACIONS D’ESPECIALISTA DE PEDIATRIA ATENCION PRIMÀRIA CONSELLERIA DE SANITAT

ope concurs oposició
PDF

CONVOCATORIA CONCURSO/OPOSICIÓN ESPECIALIDADES MÉDICAS// CONVOCATÒRIA CONCURS/OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

ope concurs oposició
PDF

Oferta pública 2020. Consorcio Horpital General de Valencia // Oferta pública 2020. Consorci Horpital General de València

ope
PDF

Adjudicación de plazas de celador/a OPE sentencia 2005 // Adjudicació de places de zelador/a OPE sentència 2005

ope concurs oposició
PDF

ACUERDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y GRATIFICACIÓN POR COVID-19// ACORD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA I GRATIFICACIÓ PER COVID-19

treball ope
PDF

OFERTA PÚBLICA 2020 CONSELLERIA DE SANIDAD. PLAZAS ESTATUTARIAS Y FUNCIONARIALES// OFERTA PÚBLICA 2020 CONSELLERIA DE SANITAT. PLACES ESTATUTÀRIES I FUNCIONARIALS

treball ope
PDF

OPE CONSELLERIA DE SANIDAD: FACULTATIVOS

ope facultativos
PDF

Prórroga convocatorias OPE 2019 / Pròrroga convocatories OPE 2019

próloga ope
PDF

Adjudicación de plazas veterinarios-as / Adjudicació de places veterinaris-as

veterianrios ope conselleria
PDF

BOLETINES OFICIALES

ope boe
PDF

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

ope listado provisional empleo
PDF

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS II

treball opo ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE NOMBRAMIENTOS F.E.NEUROLOGÍA // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE NOMENAMENTS F.E. NEUROLOGIA

resolución ope neurología
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE Y TRASLADOS /Neurofisiología Clínica y Psicología Clínica

traslados ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE CORRECCIÓN DE ERRORES // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE CORRECCIÓ D’ERRADES

ope corrección de errores
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE MODIFICACIONES // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE MODIFICACIONS

ope modificacion
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE OFERTA DE PLAZAS // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE OFERTA DE PLACES

ope
PDF

Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública: OPES // Conselleria de Justícia, Interior i Administración Pública: OPES

ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE RESOLUCIÓN DEFINITIVA // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE RESOLUCIÓ DEFINITIVA

ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE OFERTA DE PLAZAS // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE OFERTA DE PLACES

ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: CORRECCIONES // CONSELLERIA DE SANITAT: CORRECCIONS

ope correcciones
PDF

SERVICIO DE SALUD CASTILLA Y LEÓN: OPE CONVOCATORIAS

ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE OFERTA DE PLAZAS // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE OFERTA DE PLACES

ope oferta
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE OFERTA PLAZAS // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE OFERTA PLACES

ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: MODIFICACIÓN RESOLUCIONES // CONSELLERIA DE SANITAT: MODIFICACIÓ RESOLUCIONS

resolucion ope
PDF

OPE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS // OPE INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES

ope
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: OPE CONSOLIDACIÓN // CONSELLERIA DE SANITAT: OPE CONSOLIDACIÓ

ope
PDF

FECHAS DE EXÁMENES OPE NACIONAL

ope fechas examen categorías
PDF