Uncategorized

EL GOVERN MODIFICA L’ESTATUT MARC DEL PERSONAL SANITARI PER A REDUIR LA TEMPORALITAT


EL GOVERN MODIFICA L’ESTATUT MARC DEL PERSONAL SANITARI PER A REDUIR LA TEMPORALITAT

⦁ El consell de ministres ha modificat l’estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat, una de les reformes incloses en el pla de recuperació, Transformació i Resiliència.

PERSONAL TEMPORAL INTERÍ només pot estar motivada per tres causes;

⦁ l’existència d’una vacant que no siga possible cobrir per personal fix (màxim 3 anys, passat aquest temps, serà ocupat per personal fix)

⦁ l’execució de programes de caràcter temporal (màxim de 3 anys)

⦁ Acumulació de tasques (per un màxim de 9 mesos en un període de 18)

PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUT per a l’acompliment de funcions pròpies del personal estatutari, en els següents suposats;

⦁ Substitució per a períodes de vacances, permisos, dispenses i altres absències de caràcter temporal que comporten reserva de plaça.

⦁ Substitució parcial per a garantir la prestació assistencial en els centres de treball, sent un nomenament vinculat a la cobertura d’exempció de guàrdies per raó d’edat o malaltia.

⦁ Reducció de la jornada ordinària.

MESURES DIRIGIDES AL CONTROL DE LA TEMPORALITAT, el seu incompliment, donarà lloc a assumir les responsabilitats que es determine per part de l’administració. Superar el termini màxim de permanència, donarà lloc a una compensació econòmica.

⦁ MESURES DIRIGIDES A LA SELECCIÓ DEL PERSONAL TEMPORAL.

⦁ La selecció del personal s’efectuarà de manera àgil garantint els principis d’igualtat, mèrit, competència, publicitat i celeritat. Aquests mètodes seran negociats en Taula Sectorial.

⦁ Les places exercides per personal estatutari interí hauran de ser objecte de cobertura immediata mitjançant qualsevol dels mecanismes de provisió o mobilitat previstos en la normativa.

⦁ El personal estatutari temporal podrà estar subjecte a un període de prova, durant el qual serà possible la resolució de la relació estatutària a instàncies de qualsevol de les parts, el període de prova serà d’entre dos i tres mesos, en funció de la categoria que es tracte.

⦁ Es modifica la disposició Addicional Tretzena, quedant la seua redacció com segueix;

⦁ “El personal militar que preste els seus serveis en els centres, establiments i serveis sanitaris integrats en la xarxa sanitària militar es regirà per la seua normativa específica, sense que li siguen aplicable les disposicions d’aquesta llei”.

⦁ es podrà nomenar personal estatutari substitut per a cobrir l’absència del personal del cos Militar de sanitat que curse estudis per a l’obtenció d’especialitats complementàries d’aquest cos, per la duració del període de l’ensenyament de perfeccionament de la corresponent especialitat.

⦁ El ministeri de sanitat iniciarà en el període de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, un procés de negociació sindical per a l’actualització de l’estatut Marc.

⦁ Les administracions sanitàries adequaran els seus sistemes d’informació de recursos humans a la nova categorització del personal estatutari que resulta d’aquest reial decret llei, en el termini de quatre mesos des de la seua entrada en vigor.
To top