Trasllats

PLACES DESERTES EN CONCURS DE TRASLLATS


CONSELLERIA DE SANITATPLACES DESERTES EN CONCURS DE TRASLLATS📌 LOCUTOR/A CICU (CT2023)🛎️ RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de locutora o locutor CICU d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV (10/06/24) ⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2024/06/10/pdf/2024_5323.pdf

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top