Trasllats

PLACES DESERTES EN CONCURS DE TRASLLATS


PLACES DESERTES EN CONCURS DE TRASLLATS

📌 Facultatiu/a especialista Cirurgia Maxil·lofacial (CT2023)🛎️ RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de facultatiu o facultativa especialistes en cirurgia maxil·lofacial d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV (10/06/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/06/10/pdf/2024_5300.pdf

📌 Facultatiu/a especialista Farmacologia Clínica (CT2023)🛎️RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de facultativa o facultatiu especialistes en Farmacologia Clínica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV (10/06/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/06/10/pdf/2024_5303.pdf

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top