Trallats de Facultatitiu Especialista en Alergiologia.
Convocatòria.
Termini de presentació de sol·licituds: del 09/11 al 11/12.
Enllaç sol.licituts.

CONCURS DE TRASLLATS. Informació convocatòria 2017/2018
Mesa tècnica de selecció i provisió. 21/09/2017

Antecedents

Aquest procés de mobilitat del personal adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es desenvolupa en compliment dels acords adoptats en el marc de la Mesa Sectorial de Sanitat, en els quals totes dues parts (administració i sindicats), assumiren el compromís d’impulsar, sempre, i amb caràcter previ a cada oferta pública d’ocupació, un concurs de trasllats que permetera al personal fix de la Conselleria la possibilitat de re-situar-se en el Sistema Valencià de Salut.


Característiques del concurs de trasllats.

Regulació normativa.

Aquest concurs de trasllats es regularà, encara, pel Decret 7/2003 de selecció i provisió, en vigor actualment. No obstant això, caldrà elevar consulta sobre l’afectació que te aquest procés en cas que es publique el nou Decret de Selecció i Provisió abans que es publiquen la totalitat de les convocatòries corresponents a aquest procés.

Desenvolupament temporal del concurs de trasllats.

Cal remarcar que la informació temporal està referida únicament a la publicació de les convocatòries del concurs de trasllats, no al procediment administratiu que comporta cadascuna d’elles fins a la seua resolució definitiva.
Inici. Octubre 2017.
Finalització. Abril 2018.

Fins a final d’any es publicaran totes les convocatòries corresponents a les especialitats mèdiques, i a partir de Gener començaran a publicar-se la resta de categories fins al més d’abril de 2018.

Categories professionals afectades.

Totes aquelles que disposen de vacants disponibles per incorporar a la oferta de concurs de trasllats. Inclòs aquelles que no han estat contemplades en la OPO 2017.

Informació important per a l’afiliació.

El registre d’Instàncies no serà telemàtic. S’ha de presentar la Instancia en el registre físicament.

ATENCIÓ IMPORTANT:

Convocatòria, instàncies i registre.
Les instàncies es podran presentar en els registres dels hospitals.
Els registres dels hospital s’han convertit en registres oficials de la Conselleria de Sanitat, així que no cal anar a les direccions territorials, es poden presentar en el registre de l’hospital.
Les convocatòries es faran mitjançant resolució de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. A partir de la publicació de les convocatòries, en la web de la conselleria hi haurà disponible un formulari auto-complimentable que s’ha d’imprimir per presentar-lo físicament en els registres oficials.

Ordenació de la documentació aportada.
Hi ha que presentar la documentació adjunta a la instancia en el mateix ordre que figura en el formulari de l’auto-baremació annex a la convocatòria i que també forma part del formulari auto-complimentable disponible a la web de la Conselleria. ( açò és molt important per agilitzar la baremació de les instancies).
Termini de presentació d’instàncies. Un més a partir de la publicació de la convocatòria.

Modificació de la Instància (sol·licitud). Es poden modificar les instàncies presentades fins l’últim dia de termini de presentació d’instàncies, l'última instància anul·la automàticament l’anterior.

Renuncia a la participació. Aquelles persones que hagen presentat sol·licitud de participació en concurs de trasllats podran exercir la renuncia fins l’últim dia habilitat per presentar al·legacions a les llistes provisionals d’admesos. Passat aquest termini la renuncia ja no hi serà possible.

COMPUT DE SERVEIS PRESTATS. El darrer dia de termini per al càlcul del serveis prestat computables en el barem serà l’últim dia de termini per a presentació d'instàncies.

Permanència en el nou lloc de treball. Una vegada resolt el concurs de trasllats i incorporat el personal al nou lloc de treball, serà obligatòria la permanència mínima d’un any en la nova destinació. En aquest sentit, la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics limitarà les comissions de servei durant aquest període al personal que hi participe en el concurs de trasllats.

Negociació i posicionament Intersindical Salut davant la proposta de l’Administració.

L’administració ha presentat una proposta en la que no es contemplava oferir a concurs de trasllats el 100% de les vacants existents.
El posicionament de tota la part social a la proposta ha estat contrari, atès que, enteníem que la detracció de places vacants del concurs de trasllats havia de motivar-se amb elements objectius que foren comprensibles i sempre motivat en en base al bon funcionament de les diferents unitats.

Intersindical Salut també ha mostrat la seua disconformitat a la proposta de l’administració exposant la següent argumentació:

El fet que determinats centres directius perifèrics puguen decidir discrecionalment retirar determinat número de vacants de concurs de trasllats suposa una substracció de la capacitat de negociació, funció que li correspon a les organitzacions sindicals que formen part de la Mesa Sectorial de Sanitat.

A la vegada aquesta circumstancia suposa un entrebanc a la transparència en el procés, atès que no disposem dels informes que donen explicació a aquesta circumstancia. Informes que hem demanat.
Intersindical Salut ha manifestat que la determinació de vacants afectades pel concurs de trasllats ha de fer-se en base a criteris objectius com son:

1r. Criteri general. Oferta del 100% de vacants de cada categoria professional.
2n. Excepcions al Criteri general. Informe motivat aportat a la Mesa Sectorial de Sanitat.
3r. Negociació. La Mesa Sectorial, en base a la motivació acorda un % inferior al 100% en base als motius al·legats per a retirar vacants afectades pel concurs de trasllats.

L’administració continuarà amb la seua proposta amb la contradicció d’Intersindical Salut i de la resta de la part social, sense comptar amb cap pronunciament favorable.


SI NECESSITES MÉS INFORMACIÓ FICAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES.


www.salut.intersindical


- Autobarem Común


Cercador de Trasllats