Oposicions

RESOLUCIÓ PUNTUACIÓ DEFINITIVA CONCURS -OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ. INFERMERS I INFERMERES DE SALUT PÚBLICA (A2-S03-01)


📌 INFERMERS I INFERMERES DE SALUT PÚBLICA (A2-S03-01)

_________

🛎️ RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 27/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/27/pdf/2023_12929.pdf

ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la *relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

_________

📝Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós- administratiu davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de *Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos o recurs de reposició davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
To top